آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 غرب تهران آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,160 1,192,472,496 Rls. 36,513 $
302 6 1396 غرب تهران آلمان 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,250 1,192,080,000 Rls. 35,940 $
303 3 1396 غرب تهران آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 7,802 1,181,699,200 Rls. 36,416 $
304 12 1396 غرب تهران آلمان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 2,140 1,175,092,063 Rls. 31,407 $
305 7 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 49,806 1,159,559,565 Rls. 34,163 $
306 3 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 46,817 1,155,025,952 Rls. 35,601 $
307 2 1396 غرب تهران آلمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 41,845 1,148,946,551 Rls. 35,410 $
308 7 1396 غرب تهران آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 6,315 1,131,047,475 Rls. 33,975 $
309 2 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,098 1,129,146,215 Rls. 34,796 $
310 2 1396 غرب تهران آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 19,025 1,108,984,832 Rls. 34,188 $
311 2 1396 غرب تهران آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,770 1,104,585,104 Rls. 34,056 $
312 11 1396 غرب تهران آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 3,051 1,100,516,014 Rls. 29,782 $
313 12 1396 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 2,576 1,095,419,919 Rls. 29,563 $
314 6 1396 غرب تهران آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 3,120 1,088,766,400 Rls. 32,825 $
315 2 1396 غرب تهران آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 3,450 1,074,749,780 Rls. 33,135 $
316 5 1396 غرب تهران آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 963 1,071,259,520 Rls. 32,755 $
317 5 1396 غرب تهران آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 3,204 1,070,497,600 Rls. 32,732 $
318 10 1396 غرب تهران آلمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 12,600 1,067,800,285 Rls. 30,004 $
319 4 1396 غرب تهران آلمان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 8,020 1,064,013,670 Rls. 32,643 $
320 2 1396 غرب تهران آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,315 1,057,608,405 Rls. 32,604 $
321 2 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 24,998 1,051,001,607 Rls. 32,418 $
322 12 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,980 1,036,923,420 Rls. 27,894 $
323 6 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 11,800 1,034,910,212 Rls. 31,201 $
324 2 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,329 1,033,439,854 Rls. 31,859 $
325 8 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,803 1,010,289,457 Rls. 28,922 $
326 12 1396 غرب تهران آلمان 28049000 سلينيوم 500 1,004,524,500 Rls. 26,848 $
327 10 1396 غرب تهران آلمان 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 5,215 996,525,810 Rls. 27,651 $
328 5 1396 غرب تهران آلمان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 22,580 993,248,798 Rls. 30,262 $
329 5 1396 غرب تهران آلمان 22029990 --- ساير 56,713 989,854,278 Rls. 30,380 $
330 12 1396 غرب تهران آلمان 27101920 گريس 70 975,496,480 Rls. 26,241 $
331 12 1396 غرب تهران آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 5,016 969,771,092 Rls. 26,085 $
332 2 1396 غرب تهران آلمان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 7,765 963,156,700 Rls. 29,693 $
333 10 1396 غرب تهران آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 190 958,776,890 Rls. 26,940 $
334 4 1396 غرب تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 3,292 954,315,000 Rls. 29,410 $
335 6 1396 غرب تهران آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,245 951,826,607 Rls. 28,696 $
336 5 1396 غرب تهران آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,504 945,744,180 Rls. 28,870 $
337 5 1396 غرب تهران آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 18,346 942,631,200 Rls. 28,920 $
338 12 1396 غرب تهران آلمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,967 938,466,120 Rls. 25,245 $
339 3 1396 غرب تهران آلمان 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,904 932,834,075 Rls. 28,740 $
340 3 1396 غرب تهران آلمان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,279 931,696,080 Rls. 28,717 $
341 7 1396 غرب تهران آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 5,932 911,961,380 Rls. 26,993 $
342 4 1396 غرب تهران آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 10,600 908,824,000 Rls. 28,000 $
343 4 1396 غرب تهران آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 5,291 897,593,878 Rls. 27,655 $
344 2 1396 غرب تهران آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 3,261 888,816,302 Rls. 27,401 $
345 7 1396 غرب تهران آلمان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 2,600 878,548,000 Rls. 25,884 $
346 12 1396 غرب تهران آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 120 875,370,156 Rls. 24,278 $
347 12 1396 غرب تهران آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 6,200 866,624,105 Rls. 23,312 $
348 11 1396 غرب تهران آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,939 866,606,652 Rls. 23,881 $
349 10 1396 غرب تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,980 866,464,608 Rls. 24,072 $
350 1 1396 غرب تهران آلمان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 887 863,022,006 Rls. 26,617 $
351 6 1396 غرب تهران آلمان 22029990 --- ساير 43,738 862,480,477 Rls. 26,207 $
352 5 1396 غرب تهران آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,500 860,338,000 Rls. 26,395 $
353 6 1396 غرب تهران آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 6,500 859,966,512 Rls. 25,927 $
354 3 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,712 856,005,570 Rls. 26,378 $
355 10 1396 غرب تهران آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 6,390 848,352,960 Rls. 23,838 $
356 9 1396 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,802 846,126,492 Rls. 24,003 $
357 12 1396 غرب تهران آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 506 843,034,326 Rls. 22,677 $
358 8 1396 غرب تهران آلمان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 269 840,108,870 Rls. 24,512 $
359 11 1396 غرب تهران آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 2,940 827,959,860 Rls. 22,816 $
360 8 1396 غرب تهران آلمان 64031210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowboard بارويه چرم طبيعي 2,290 816,115,500 Rls. 23,922 $
361 10 1396 غرب تهران آلمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 800 815,380,000 Rls. 23,198 $
362 8 1396 غرب تهران آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,500 812,435,354 Rls. 23,236 $
363 5 1396 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,855 806,300,760 Rls. 24,618 $
364 9 1396 غرب تهران آلمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,830 803,713,048 Rls. 22,800 $
365 12 1396 غرب تهران آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 2,015 803,615,650 Rls. 21,617 $
366 11 1396 غرب تهران آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 4,149 800,327,499 Rls. 21,659 $
367 7 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,636 800,000,000 Rls. 23,450 $
368 9 1396 غرب تهران آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,150 797,441,640 Rls. 22,687 $
369 10 1396 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 862 793,501,168 Rls. 22,297 $
370 2 1396 غرب تهران آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,708 789,882,392 Rls. 24,351 $
371 6 1396 غرب تهران آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 180 781,044,989 Rls. 23,639 $
372 5 1396 غرب تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,570 771,993,954 Rls. 23,605 $
373 7 1396 غرب تهران آلمان 84818080 --- انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 1,200 764,678,370 Rls. 22,881 $
374 5 1396 غرب تهران آلمان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 184 759,642,240 Rls. 23,227 $
375 3 1396 غرب تهران آلمان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,880 749,872,268 Rls. 23,113 $
376 8 1396 غرب تهران آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 4,659 749,487,191 Rls. 21,868 $
377 8 1396 غرب تهران آلمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 400 747,551,722 Rls. 21,717 $
378 12 1396 غرب تهران آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 331 741,808,814 Rls. 20,020 $
379 9 1396 غرب تهران آلمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 19,054 741,494,261 Rls. 21,003 $
380 12 1396 غرب تهران آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,800 738,308,088 Rls. 19,733 $
381 3 1396 غرب تهران آلمان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 9,423 731,632,253 Rls. 22,550 $
382 5 1396 غرب تهران آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,138 730,106,783 Rls. 22,244 $
383 11 1396 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,180 728,535,357 Rls. 20,075 $
384 10 1396 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,753 721,672,697 Rls. 20,229 $
385 3 1396 غرب تهران آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 5,659 715,751,568 Rls. 22,061 $
386 3 1396 غرب تهران آلمان 84411000 ماشينهاي برش 8,800 713,969,000 Rls. 22,003 $
387 10 1396 غرب تهران آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,410 703,467,705 Rls. 19,520 $
388 3 1396 غرب تهران آلمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,804 703,189,500 Rls. 21,674 $
389 4 1396 غرب تهران آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 2,000 703,189,500 Rls. 21,674 $
390 10 1396 غرب تهران آلمان 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 10,935 700,267,680 Rls. 19,677 $
391 10 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,939 699,739,345 Rls. 19,655 $
392 12 1396 غرب تهران آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,260 695,759,907 Rls. 18,704 $
393 2 1396 غرب تهران آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 15,738 695,754,199 Rls. 21,469 $
394 8 1396 غرب تهران آلمان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 800 693,084,570 Rls. 19,822 $
395 2 1396 غرب تهران آلمان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 5,000 692,272,000 Rls. 21,341 $
396 5 1396 غرب تهران آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,692 688,366,057 Rls. 21,081 $
397 11 1396 غرب تهران آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,641 685,514,298 Rls. 18,551 $
398 5 1396 غرب تهران آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,300 673,003,936 Rls. 20,578 $
399 9 1396 غرب تهران آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,800 661,324,020 Rls. 18,732 $
400 8 1396 غرب تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,110 654,155,125 Rls. 19,175 $
مجموع کل
88,828,257,968 ريال
مجموع کل
2,609,802 دلار