آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 غرب تهران آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 16,332 2,204,121,028 Rls. 65,952 $
202 12 1396 غرب تهران آلمان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 10,596 2,199,243,224 Rls. 58,779 $
203 7 1396 غرب تهران آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,193 2,196,268,255 Rls. 65,061 $
204 7 1396 غرب تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 2,194,497,000 Rls. 65,449 $
205 12 1396 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 912 2,183,351,738 Rls. 58,646 $
206 11 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 854 2,163,328,956 Rls. 59,182 $
207 7 1396 غرب تهران آلمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 11,406 2,143,791,918 Rls. 63,654 $
208 5 1396 غرب تهران آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 21,216 2,113,512,039 Rls. 64,715 $
209 12 1396 غرب تهران آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 19,370 2,102,451,624 Rls. 56,556 $
210 12 1396 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,176 2,072,437,137 Rls. 55,658 $
211 8 1396 غرب تهران آلمان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,935 2,071,301,945 Rls. 60,715 $
212 9 1396 غرب تهران آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,500 2,066,944,000 Rls. 70,400 $
213 8 1396 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 4,931 2,060,915,757 Rls. 58,634 $
214 7 1396 غرب تهران آلمان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 2,758 2,048,956,580 Rls. 60,697 $
215 8 1396 غرب تهران آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,170 2,044,565,350 Rls. 58,169 $
216 9 1396 غرب تهران آلمان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,000 2,038,450,000 Rls. 57,995 $
217 9 1396 غرب تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,947 2,036,535,968 Rls. 62,270 $
218 8 1396 غرب تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 150 2,022,470,443 Rls. 58,755 $
219 2 1396 غرب تهران آلمان 90183917 سه راهي انژيوكت 2,178 2,021,790,000 Rls. 62,326 $
220 3 1396 غرب تهران آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 40,043 2,007,985,500 Rls. 61,891 $
221 11 1396 غرب تهران آلمان 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 3,058 2,007,251,400 Rls. 55,671 $
222 1 1396 غرب تهران آلمان 90183917 سه راهي انژيوكت 2,178 1,998,420,000 Rls. 61,645 $
223 9 1396 غرب تهران آلمان 39161010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 16,448 1,997,172,223 Rls. 56,656 $
224 2 1396 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,319 1,986,109,869 Rls. 61,219 $
225 9 1396 غرب تهران آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,600 1,983,004,160 Rls. 56,417 $
226 12 1396 غرب تهران آلمان 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 5,151 1,975,579,356 Rls. 53,459 $
227 9 1396 غرب تهران آلمان 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 600 1,961,168,380 Rls. 55,655 $
228 10 1396 غرب تهران آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 13,815 1,955,316,669 Rls. 54,256 $
229 11 1396 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,009 1,941,936,975 Rls. 52,549 $
230 8 1396 غرب تهران آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 16,354 1,922,976,558 Rls. 55,865 $
231 10 1396 غرب تهران آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 1,790 1,914,863,296 Rls. 54,321 $
232 1 1396 غرب تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 340 1,902,631,464 Rls. 58,694 $
233 9 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 19,900 1,880,740,973 Rls. 53,273 $
234 11 1396 غرب تهران آلمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 8,681 1,868,468,056 Rls. 50,561 $
235 1 1396 غرب تهران آلمان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 20,010 1,864,861,659 Rls. 57,526 $
236 5 1396 غرب تهران آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 23,000 1,849,726,700 Rls. 56,749 $
237 8 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 18,150 1,837,820,309 Rls. 53,623 $
238 3 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 91,440 1,826,035,112 Rls. 56,277 $
239 12 1396 غرب تهران آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 675 1,818,595,800 Rls. 48,606 $
240 9 1396 غرب تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 5,950 1,806,708,236 Rls. 52,061 $
241 8 1396 غرب تهران آلمان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 13,282 1,784,823,099 Rls. 52,585 $
242 6 1396 غرب تهران آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 742 1,778,657,930 Rls. 53,428 $
243 6 1396 غرب تهران آلمان 87019490 ک ک ک سا?ر 8,000 1,763,586,000 Rls. 54,000 $
244 3 1396 غرب تهران آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,940 1,754,784,000 Rls. 54,075 $
245 8 1396 غرب تهران آلمان 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 2,105 1,747,494,720 Rls. 51,224 $
246 2 1396 غرب تهران آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,452 1,743,295,592 Rls. 53,747 $
247 4 1396 غرب تهران آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 20,500 1,728,667,500 Rls. 57,408 $
248 6 1396 غرب تهران آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,007 1,723,474,472 Rls. 52,163 $
249 8 1396 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 20,988 1,706,185,108 Rls. 49,782 $
250 1 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 20,000 1,694,999,140 Rls. 52,270 $
251 7 1396 غرب تهران آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,486 1,687,791,000 Rls. 50,281 $
252 12 1396 غرب تهران آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 9,305 1,686,429,665 Rls. 45,513 $
253 6 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,850 1,677,612,834 Rls. 50,974 $
254 4 1396 غرب تهران آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,064 1,658,032,950 Rls. 50,946 $
255 6 1396 غرب تهران آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,500 1,635,136,400 Rls. 49,297 $
256 5 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,807 1,630,752,322 Rls. 49,857 $
257 4 1396 غرب تهران آلمان 85066090 سايرقوه ها وباطريهاي هوا-روي بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط ، بزرگ ودکمه اي 830 1,624,500,000 Rls. 50,000 $
258 10 1396 غرب تهران آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 62 1,623,179,920 Rls. 45,018 $
259 3 1396 غرب تهران آلمان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 158 1,605,434,250 Rls. 49,483 $
260 4 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 64,296 1,592,820,882 Rls. 48,942 $
261 9 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,338 1,589,325,289 Rls. 45,089 $
262 7 1396 غرب تهران آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 757 1,577,823,300 Rls. 46,250 $
263 4 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 38,675 1,539,297,186 Rls. 47,370 $
264 3 1396 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 20,970 1,533,901,179 Rls. 47,278 $
265 10 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,651 1,530,933,435 Rls. 42,740 $
266 5 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 16,325 1,529,217,561 Rls. 46,803 $
267 1 1396 غرب تهران آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,644 1,524,711,588 Rls. 47,019 $
268 2 1396 غرب تهران آلمان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 158 1,521,182,250 Rls. 46,895 $
269 5 1396 غرب تهران آلمان 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 12,520 1,511,957,000 Rls. 46,536 $
270 7 1396 غرب تهران آلمان 84212190 ک ک ک ساير 7,802 1,494,509,920 Rls. 43,808 $
271 2 1396 غرب تهران آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 14,486 1,493,955,666 Rls. 46,056 $
272 9 1396 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,302 1,492,976,101 Rls. 42,354 $
273 7 1396 غرب تهران آلمان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 31,309 1,491,174,000 Rls. 43,710 $
274 11 1396 غرب تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 180 1,486,002,100 Rls. 41,214 $
275 9 1396 غرب تهران آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 12,070 1,425,390,582 Rls. 40,448 $
276 2 1396 غرب تهران آلمان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,250 1,420,704,116 Rls. 43,799 $
277 8 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,395 1,410,784,200 Rls. 40,985 $
278 9 1396 غرب تهران آلمان 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 6,820 1,406,530,500 Rls. 40,016 $
279 5 1396 غرب تهران آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 14,594 1,404,384,702 Rls. 43,001 $
280 10 1396 غرب تهران آلمان 22029990 --- ساير 55,814 1,404,319,161 Rls. 39,385 $
281 12 1396 غرب تهران آلمان 87115091 ---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ 679 1,402,308,925 Rls. 38,343 $
282 6 1396 غرب تهران آلمان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,287 1,365,006,304 Rls. 41,153 $
283 1 1396 غرب تهران آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 12,932 1,343,350,296 Rls. 41,426 $
284 2 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 69,580 1,342,381,543 Rls. 41,375 $
285 11 1396 غرب تهران آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,889 1,336,130,947 Rls. 36,819 $
286 11 1396 غرب تهران آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 17,116 1,325,498,455 Rls. 36,763 $
287 2 1396 غرب تهران آلمان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 3,450 1,322,572,800 Rls. 40,800 $
288 5 1396 غرب تهران آلمان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 4,025 1,322,513,368 Rls. 40,294 $
289 7 1396 غرب تهران آلمان 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,317 1,322,063,484 Rls. 39,164 $
290 6 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 50,174 1,318,718,585 Rls. 40,059 $
291 5 1396 غرب تهران آلمان 87019490 ک ک ک سا?ر 11,500 1,306,360,000 Rls. 40,000 $
292 4 1396 غرب تهران آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 17,327 1,290,792,342 Rls. 39,723 $
293 9 1396 غرب تهران آلمان 28323000 تيوسولفات ها 23,919 1,278,386,922 Rls. 37,870 $
294 2 1396 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 3,879 1,258,964,160 Rls. 38,798 $
295 1 1396 غرب تهران آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 3,150 1,248,826,572 Rls. 38,525 $
296 1 1396 غرب تهران آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 7,042 1,245,994,365 Rls. 38,412 $
297 10 1396 غرب تهران آلمان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 22,580 1,231,472,630 Rls. 34,154 $
298 10 1396 غرب تهران آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 18,000 1,227,727,368 Rls. 34,497 $
299 5 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 46,649 1,208,185,500 Rls. 36,825 $
300 4 1396 غرب تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 1,206,414,000 Rls. 37,176 $
مجموع کل
169,832,711,843 ريال
مجموع کل
5,004,512 دلار