آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 غرب تهران آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 334,850 313,887,184,896 Rls. 9,663,812 $
2 3 1396 غرب تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 278,525 267,686,696,550 Rls. 8,249,996 $
3 2 1396 غرب تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 239,040 230,008,351,500 Rls. 7,092,500 $
4 12 1396 غرب تهران آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 64,695 134,567,825,000 Rls. 3,596,630 $
5 2 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 153,162 123,156,276,700 Rls. 3,799,361 $
6 3 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 135,070 110,885,980,000 Rls. 3,418,237 $
7 4 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 74,840 94,241,364,400 Rls. 2,902,941 $
8 7 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 158,471 87,409,605,525 Rls. 2,657,605 $
9 5 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 76,748 74,195,507,460 Rls. 2,282,969 $
10 1 1396 غرب تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 74,105 71,307,650,500 Rls. 2,199,500 $
11 3 1396 غرب تهران آلمان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 137,285 69,782,868,482 Rls. 2,152,462 $
12 4 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 66,924 67,496,050,111 Rls. 2,082,636 $
13 3 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 74,760 46,710,301,279 Rls. 1,442,502 $
14 5 1396 غرب تهران آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 44,705 42,900,275,000 Rls. 1,320,000 $
15 9 1396 غرب تهران آلمان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 51,918 39,245,919,200 Rls. 1,113,576 $
16 6 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 72,077 38,079,318,832 Rls. 1,166,380 $
17 1 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 43,726 37,423,166,633 Rls. 1,155,966 $
18 10 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 50,332 34,318,150,437 Rls. 977,829 $
19 12 1396 غرب تهران آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 82,155 33,606,566,751 Rls. 908,208 $
20 9 1396 غرب تهران آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 132,852 31,295,415,363 Rls. 889,200 $
21 5 1396 غرب تهران آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 24,585 29,102,874,942 Rls. 887,872 $
22 10 1396 غرب تهران آلمان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 24,688 27,925,253,439 Rls. 778,905 $
23 7 1396 غرب تهران آلمان 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 61,060 26,717,852,154 Rls. 802,555 $
24 12 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 38,045 26,563,223,582 Rls. 713,964 $
25 11 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 48,197 26,308,569,785 Rls. 721,506 $
26 6 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,466 23,964,923,000 Rls. 730,012 $
27 4 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 1,210,949 21,126,417,848 Rls. 649,567 $
28 10 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 84,390 19,157,828,766 Rls. 534,317 $
29 10 1396 غرب تهران آلمان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 31,056 18,792,356,327 Rls. 521,445 $
30 10 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 13,066 18,589,019,942 Rls. 519,469 $
31 1 1396 غرب تهران آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 27,345 17,880,600,000 Rls. 551,564 $
32 8 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 871,310 17,742,109,062 Rls. 505,620 $
33 11 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 9,076 17,624,333,991 Rls. 480,458 $
34 7 1396 غرب تهران آلمان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 160,400 16,199,739,600 Rls. 488,400 $
35 11 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 713,610 16,098,507,426 Rls. 437,428 $
36 2 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 6,760 16,050,071,268 Rls. 494,793 $
37 3 1396 غرب تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 43,348 15,709,894,688 Rls. 484,269 $
38 3 1396 غرب تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,075 14,584,012,538 Rls. 449,597 $
39 3 1396 غرب تهران آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 105,503 14,461,466,703 Rls. 445,607 $
40 3 1396 غرب تهران آلمان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 11,200 13,923,512,710 Rls. 429,155 $
41 3 1396 غرب تهران آلمان 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 50,420 13,915,044,790 Rls. 428,825 $
42 8 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 63,601 13,788,864,823 Rls. 403,444 $
43 1 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 11,475 13,444,504,600 Rls. 414,928 $
44 3 1396 غرب تهران آلمان 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 20,300 13,226,379,740 Rls. 407,624 $
45 11 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 244,552 13,219,088,031 Rls. 360,831 $
46 12 1396 غرب تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,440 12,543,060,261 Rls. 337,406 $
47 2 1396 غرب تهران آلمان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 247,500 12,422,000,250 Rls. 382,816 $
48 11 1396 غرب تهران آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 68,400 12,039,499,320 Rls. 341,643 $
49 12 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 527,992 11,676,558,920 Rls. 313,053 $
50 11 1396 غرب تهران آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 106,390 11,405,297,232 Rls. 309,621 $
51 7 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 45,990 11,039,928,106 Rls. 327,042 $
52 8 1396 غرب تهران آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 48,672 10,510,600,835 Rls. 300,582 $
53 9 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 495,444 10,446,985,635 Rls. 293,545 $
54 11 1396 غرب تهران آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 16,385 10,376,414,400 Rls. 283,494 $
55 9 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 45,990 10,340,012,182 Rls. 293,434 $
56 11 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 45,990 10,013,986,589 Rls. 273,325 $
57 2 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 7,885 9,824,116,249 Rls. 302,761 $
58 5 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 5,687 9,800,944,373 Rls. 299,791 $
59 4 1396 غرب تهران آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 15,110 9,493,121,550 Rls. 292,155 $
60 11 1396 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,648 9,468,350,147 Rls. 258,163 $
61 2 1396 غرب تهران آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 30,915 9,302,968,020 Rls. 286,878 $
62 8 1396 غرب تهران آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 8,925 9,190,500,000 Rls. 275,000 $
63 12 1396 غرب تهران آلمان 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 18,098 9,152,162,526 Rls. 246,191 $
64 9 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 186,896 9,074,004,461 Rls. 257,411 $
65 12 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 44,115 9,061,688,004 Rls. 242,194 $
66 6 1396 غرب تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 11,820 8,837,915,620 Rls. 271,143 $
67 5 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 7,172 8,802,770,668 Rls. 270,539 $
68 8 1396 غرب تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,553 8,633,430,719 Rls. 246,916 $
69 3 1396 غرب تهران آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 32,400 8,594,243,280 Rls. 264,895 $
70 2 1396 غرب تهران آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 12,000 8,231,824,000 Rls. 253,794 $
71 11 1396 غرب تهران آلمان 35011000 كازئين 27,925 8,192,819,835 Rls. 224,928 $
72 11 1396 غرب تهران آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 8,783 8,184,545,250 Rls. 223,903 $
73 11 1396 غرب تهران آلمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,180 8,158,564,554 Rls. 226,275 $
74 9 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,154 8,135,733,248 Rls. 230,793 $
75 4 1396 غرب تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 20,158 7,537,472,810 Rls. 231,602 $
76 10 1396 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 85,353 7,407,736,128 Rls. 206,095 $
77 9 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,105 7,281,905,400 Rls. 206,574 $
78 12 1396 غرب تهران آلمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,640 7,165,269,187 Rls. 192,744 $
79 2 1396 غرب تهران آلمان 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 7,670 7,135,920,000 Rls. 220,000 $
80 1 1396 غرب تهران آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 29,500 7,075,248,400 Rls. 218,325 $
81 10 1396 غرب تهران آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 24,110 7,073,301,000 Rls. 238,941 $
82 9 1396 غرب تهران آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 55,130 7,066,167,696 Rls. 200,340 $
83 8 1396 غرب تهران آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 6,240 7,028,575,600 Rls. 199,965 $
84 2 1396 غرب تهران آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 9,276 6,986,189,320 Rls. 215,377 $
85 7 1396 غرب تهران آلمان 27101910 روغن موتور 63,674 6,961,207,500 Rls. 209,102 $
86 8 1396 غرب تهران آلمان 35011000 كازئين 23,000 6,955,545,000 Rls. 202,945 $
87 11 1396 غرب تهران آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,040 6,842,908,440 Rls. 188,567 $
88 10 1396 غرب تهران آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 65,710 6,690,343,968 Rls. 185,597 $
89 12 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,652 6,612,242,356 Rls. 177,674 $
90 3 1396 غرب تهران آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 23,000 6,603,166,140 Rls. 203,556 $
91 8 1396 غرب تهران آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 23,500 6,523,504,000 Rls. 219,200 $
92 1 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 161,537 6,424,380,079 Rls. 198,149 $
93 4 1396 غرب تهران آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 49,104 6,214,792,564 Rls. 190,666 $
94 5 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 340,976 6,125,727,608 Rls. 186,130 $
95 9 1396 غرب تهران آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 40,652 6,105,442,258 Rls. 172,939 $
96 2 1396 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,724 5,729,724,582 Rls. 176,576 $
97 11 1396 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,757 5,570,963,576 Rls. 151,753 $
98 6 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 280,158 5,529,015,487 Rls. 166,812 $
99 9 1396 غرب تهران آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,955 5,527,022,207 Rls. 156,819 $
100 10 1396 غرب تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 5,504,980,000 Rls. 153,942 $
مجموع کل
2,868,953,721,914 ريال
مجموع کل
85,914,546 دلار