آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيد باهنر آلمان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 55,000,000 456,436,000,000 Rls. 12,237,218 $
2 7 1396 شهيد باهنر آلمان 72029300 فرونيوبيوم. 200,000 185,486,000,000 Rls. 5,437,068 $
3 6 1396 شهيد باهنر آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 152,000 12,907,842,240 Rls. 389,154 $
4 12 1396 شهيد باهنر آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 18,946 4,823,808,660 Rls. 131,364 $
5 2 1396 شهيد باهنر آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,706 2,267,252,396 Rls. 69,942 $
6 3 1396 شهيد باهنر آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,860 1,292,170,924 Rls. 40,097 $
7 11 1396 شهيد باهنر آلمان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 4,000 1,012,315,100 Rls. 28,076 $
مجموع کل
664,225,389,320 ريال
مجموع کل
18,332,919 دلار