آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 سهلان آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 406 983,018,988 Rls. 26,443 $
202 5 1396 سهلان آلمان 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 487 979,784,000 Rls. 30,000 $
203 1 1396 سهلان آلمان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 23,300 952,510,080 Rls. 29,382 $
204 7 1396 سهلان آلمان 27101950 روغن صنعتي 7,102 928,546,602 Rls. 27,784 $
205 11 1396 سهلان آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 45,820 924,421,864 Rls. 27,661 $
206 4 1396 سهلان آلمان 29181400 اسيد سيتريك 20,000 894,795,000 Rls. 27,494 $
207 8 1396 سهلان آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,000 888,079,920 Rls. 25,399 $
208 5 1396 سهلان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 4,849 883,908,451 Rls. 27,160 $
209 6 1396 سهلان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 4,000 882,139,200 Rls. 26,595 $
210 8 1396 سهلان آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 2,400 871,001,460 Rls. 24,911 $
211 1 1396 سهلان آلمان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 2,220 861,627,844 Rls. 26,570 $
212 10 1396 سهلان آلمان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 3,000 828,273,600 Rls. 23,273 $
213 8 1396 سهلان آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 302 827,137,780 Rls. 23,532 $
214 4 1396 سهلان آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 512 817,336,062 Rls. 25,076 $
215 4 1396 سهلان آلمان 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 4,500 798,660,000 Rls. 24,540 $
216 8 1396 سهلان آلمان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,457 796,323,894 Rls. 23,461 $
217 10 1396 سهلان آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 721 762,431,250 Rls. 21,806 $
218 9 1396 سهلان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,244 733,189,696 Rls. 20,859 $
219 2 1396 سهلان آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 4 713,403,480 Rls. 21,985 $
220 5 1396 سهلان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,280 707,477,006 Rls. 21,632 $
221 1 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 948 704,166,870 Rls. 21,716 $
222 9 1396 سهلان آلمان 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي،يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 38 695,926,830 Rls. 19,799 $
223 2 1396 سهلان آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,000 672,070,350 Rls. 20,719 $
224 10 1396 سهلان آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 8 642,911,327 Rls. 17,831 $
225 6 1396 سهلان آلمان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 111 636,241,180 Rls. 19,332 $
226 7 1396 سهلان آلمان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 6,657 631,290,528 Rls. 18,505 $
227 1 1396 سهلان آلمان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 5,666 630,400,956 Rls. 19,440 $
228 7 1396 سهلان آلمان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,216 627,408,691 Rls. 18,773 $
229 3 1396 سهلان آلمان 84821000 بلبرينگ. 213 625,397,366 Rls. 19,276 $
230 8 1396 سهلان آلمان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 614,011,300 Rls. 17,561 $
231 3 1396 سهلان آلمان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 9,563 610,388,694 Rls. 18,810 $
232 5 1396 سهلان آلمان 38249990 ک ک ک ساير 6,071 607,007,482 Rls. 18,651 $
233 4 1396 سهلان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,611 595,210,350 Rls. 18,317 $
234 6 1396 سهلان آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,000 564,648,600 Rls. 16,896 $
235 6 1396 سهلان آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,988 556,993,988 Rls. 16,948 $
236 9 1396 سهلان آلمان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 1,499 556,493,750 Rls. 15,792 $
237 5 1396 سهلان آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 6,678 555,198,112 Rls. 17,059 $
238 5 1396 سهلان آلمان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 9,590 533,217,414 Rls. 16,304 $
239 7 1396 سهلان آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,750 530,509,385 Rls. 15,873 $
240 3 1396 سهلان آلمان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 200 518,881,729 Rls. 15,993 $
241 1 1396 سهلان آلمان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 4,990 518,351,220 Rls. 15,985 $
242 11 1396 سهلان آلمان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 377 517,442,418 Rls. 14,259 $
243 7 1396 سهلان آلمان 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 1,500 510,586,500 Rls. 15,278 $
244 12 1396 سهلان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,600 509,192,866 Rls. 13,652 $
245 7 1396 سهلان آلمان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 20,020 505,332,100 Rls. 15,179 $
246 12 1396 سهلان آلمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 158 503,152,978 Rls. 13,579 $
247 4 1396 سهلان آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 180 484,208,064 Rls. 14,927 $
248 5 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 92 481,998,709 Rls. 14,759 $
249 12 1396 سهلان آلمان 28365000 کربنات کلسيم 4,800 478,791,695 Rls. 12,879 $
250 4 1396 سهلان آلمان 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 2,400 477,188,380 Rls. 14,687 $
251 7 1396 سهلان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 156 473,747,899 Rls. 14,034 $
252 2 1396 سهلان آلمان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,320 471,467,616 Rls. 14,539 $
253 9 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 463,568,688 Rls. 13,151 $
254 1 1396 سهلان آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,878 458,171,232 Rls. 14,129 $
255 3 1396 سهلان آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 800 451,284,960 Rls. 13,908 $
256 10 1396 سهلان آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,500 447,602,400 Rls. 12,577 $
257 7 1396 سهلان آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 152 440,506,000 Rls. 13,181 $
258 9 1396 سهلان آلمان 38249990 ک ک ک ساير 1,000 432,919,368 Rls. 12,164 $
259 6 1396 سهلان آلمان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 3,749 415,292,550 Rls. 12,475 $
260 8 1396 سهلان آلمان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,098 389,260,695 Rls. 11,309 $
261 3 1396 سهلان آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 2,000 385,852,700 Rls. 11,893 $
262 3 1396 سهلان آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 378,375,300 Rls. 11,660 $
263 12 1396 سهلان آلمان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 68 366,980,000 Rls. 9,896 $
264 3 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 896 352,088,965 Rls. 10,852 $
265 4 1396 سهلان آلمان 84821000 بلبرينگ. 600 343,324,870 Rls. 10,567 $
266 1 1396 سهلان آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 65 341,066,100 Rls. 10,518 $
267 3 1396 سهلان آلمان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 35 340,061,813 Rls. 10,482 $
268 9 1396 سهلان آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 19 333,898,110 Rls. 9,500 $
269 7 1396 سهلان آلمان 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 125 327,453,750 Rls. 9,599 $
270 12 1396 سهلان آلمان 52053200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي از 56/232 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,452 314,469,260 Rls. 8,459 $
271 5 1396 سهلان آلمان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 155 312,246,585 Rls. 9,580 $
272 12 1396 سهلان آلمان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 510 303,625,120 Rls. 9,284 $
273 3 1396 سهلان آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 95 291,577,336 Rls. 8,987 $
274 10 1396 سهلان آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 110 279,488,903 Rls. 7,752 $
275 4 1396 سهلان آلمان 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 500 278,609,100 Rls. 8,574 $
276 7 1396 سهلان آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 292 278,023,496 Rls. 8,236 $
277 2 1396 سهلان آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 80 269,663,200 Rls. 8,314 $
278 9 1396 سهلان آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 143 263,737,345 Rls. 7,922 $
279 9 1396 سهلان آلمان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 6,660 258,637,104 Rls. 7,326 $
280 2 1396 سهلان آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,392 256,162,886 Rls. 7,897 $
281 7 1396 سهلان آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2 255,613,618 Rls. 7,649 $
282 5 1396 سهلان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 84 254,542,231 Rls. 7,794 $
283 10 1396 سهلان آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 505 249,731,814 Rls. 7,142 $
284 3 1396 سهلان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,000 249,397,876 Rls. 7,687 $
285 2 1396 سهلان آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 14 244,552,055 Rls. 7,537 $
286 3 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 300 235,729,000 Rls. 7,264 $
287 10 1396 سهلان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 712 231,005,899 Rls. 6,460 $
288 4 1396 سهلان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 890 228,550,660 Rls. 7,012 $
289 6 1396 سهلان آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,005 228,516,366 Rls. 6,943 $
290 2 1396 سهلان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 150 221,549,608 Rls. 6,831 $
291 4 1396 سهلان آلمان 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 105 218,725,612 Rls. 6,721 $
292 4 1396 سهلان آلمان 21069050 آنتي ا کسيدا ن 300 214,624,140 Rls. 6,606 $
293 10 1396 سهلان آلمان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 363 214,277,745 Rls. 6,128 $
294 3 1396 سهلان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 44 205,793,451 Rls. 6,343 $
295 10 1396 سهلان آلمان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 20 202,659,400 Rls. 5,620 $
296 7 1396 سهلان آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 200,230,000 Rls. 5,991 $
297 7 1396 سهلان آلمان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 300 199,270,660 Rls. 5,871 $
298 3 1396 سهلان آلمان 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 835 198,145,416 Rls. 6,107 $
299 9 1396 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 120 197,447,040 Rls. 5,548 $
300 12 1396 سهلان آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 449 195,841,632 Rls. 5,234 $
مجموع کل
49,294,053,583 ريال
مجموع کل
1,465,595 دلار