آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 سهلان آلمان 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 10,000 3,181,050,000 Rls. 98,032 $
102 7 1396 سهلان آلمان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 6,975 3,167,688,658 Rls. 94,783 $
103 10 1396 سهلان آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 6,207 3,069,263,351 Rls. 85,125 $
104 5 1396 سهلان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 3,068,529,700 Rls. 93,490 $
105 6 1396 سهلان آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 126,443 3,049,974,864 Rls. 92,312 $
106 12 1396 سهلان آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 5,961 3,029,379,192 Rls. 81,756 $
107 9 1396 سهلان آلمان 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 37,656 2,919,706,774 Rls. 82,405 $
108 5 1396 سهلان آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,100 2,887,724,920 Rls. 88,420 $
109 5 1396 سهلان آلمان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 35,705 2,819,383,552 Rls. 86,135 $
110 12 1396 سهلان آلمان 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 33,680 2,814,112,056 Rls. 75,474 $
111 11 1396 سهلان آلمان 28272000 کلرورکلسيم 23,750 2,710,963,976 Rls. 76,905 $
112 2 1396 سهلان آلمان 84821000 بلبرينگ. 3,958 2,657,543,387 Rls. 81,930 $
113 10 1396 سهلان آلمان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 15,000 2,635,416,000 Rls. 74,051 $
114 9 1396 سهلان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,593 2,628,897,663 Rls. 74,600 $
115 10 1396 سهلان آلمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,451 2,616,908,028 Rls. 74,844 $
116 4 1396 سهلان آلمان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 36,400 2,562,511,545 Rls. 78,949 $
117 5 1396 سهلان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,612 2,549,662,909 Rls. 78,222 $
118 10 1396 سهلان آلمان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 1,158 2,482,614,404 Rls. 71,003 $
119 8 1396 سهلان آلمان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 2,590 2,468,714,450 Rls. 72,031 $
120 6 1396 سهلان آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 31,592 2,455,255,651 Rls. 74,023 $
121 3 1396 سهلان آلمان 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 19,785 2,427,626,520 Rls. 74,825 $
122 2 1396 سهلان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,520 2,351,388,875 Rls. 72,491 $
123 9 1396 سهلان آلمان 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 6,000 2,343,480,000 Rls. 66,504 $
124 4 1396 سهلان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,128 2,339,592,780 Rls. 71,999 $
125 10 1396 سهلان آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 18,030 2,278,947,214 Rls. 63,206 $
126 12 1396 سهلان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 645 2,254,593,110 Rls. 60,446 $
127 11 1396 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,496 2,252,240,878 Rls. 61,334 $
128 9 1396 سهلان آلمان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 21,859 2,242,806,350 Rls. 63,647 $
129 9 1396 سهلان آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 3,425 2,224,724,038 Rls. 63,111 $
130 8 1396 سهلان آلمان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 21,608 2,186,921,321 Rls. 62,219 $
131 7 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,125 2,153,223,811 Rls. 63,295 $
132 5 1396 سهلان آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,295 2,110,304,000 Rls. 64,616 $
133 7 1396 سهلان آلمان 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 5,000 2,093,604,880 Rls. 62,645 $
134 12 1396 سهلان آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 844 2,080,127,057 Rls. 55,955 $
135 3 1396 سهلان آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 2,054,755,780 Rls. 63,332 $
136 1 1396 سهلان آلمان 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 12,140 2,050,904,820 Rls. 63,264 $
137 1 1396 سهلان آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 5,246 1,973,239,800 Rls. 60,831 $
138 10 1396 سهلان آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 5,851 1,960,775,955 Rls. 55,095 $
139 5 1396 سهلان آلمان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 5,000 1,899,476,680 Rls. 58,275 $
140 1 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,220 1,838,294,340 Rls. 56,689 $
141 4 1396 سهلان آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 840 1,785,306,488 Rls. 54,941 $
142 8 1396 سهلان آلمان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 40,800 1,779,811,464 Rls. 50,636 $
143 8 1396 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 4,210 1,738,223,007 Rls. 49,453 $
144 8 1396 سهلان آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,500 1,731,498,306 Rls. 51,014 $
145 11 1396 سهلان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,858 1,728,326,300 Rls. 47,281 $
146 11 1396 سهلان آلمان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 24,750 1,726,983,720 Rls. 46,736 $
147 6 1396 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,226 1,722,050,977 Rls. 52,151 $
148 1 1396 سهلان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,422 1,674,933,383 Rls. 51,635 $
149 7 1396 سهلان آلمان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,000 1,642,884,760 Rls. 48,403 $
150 5 1396 سهلان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,003 1,639,254,000 Rls. 50,193 $
151 9 1396 سهلان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,676 1,632,754,413 Rls. 45,878 $
152 3 1396 سهلان آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 4,840 1,613,982,064 Rls. 49,738 $
153 5 1396 سهلان آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 996 1,602,937,880 Rls. 48,931 $
154 5 1396 سهلان آلمان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 5,536 1,582,785,600 Rls. 48,316 $
155 10 1396 سهلان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 12,342 1,542,275,902 Rls. 43,060 $
156 8 1396 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,996 1,467,262,547 Rls. 41,964 $
157 2 1396 سهلان آلمان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 18,000 1,431,122,118 Rls. 44,123 $
158 10 1396 سهلان آلمان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 6,525 1,417,458,375 Rls. 39,313 $
159 11 1396 سهلان آلمان 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 17,966 1,390,452,519 Rls. 37,626 $
160 4 1396 سهلان آلمان 29337990 ک ک ک ساير 16,800 1,376,109,000 Rls. 42,397 $
161 6 1396 سهلان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,225 1,343,999,400 Rls. 40,678 $
162 5 1396 سهلان آلمان 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 1,506 1,342,988,640 Rls. 41,553 $
163 12 1396 سهلان آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 46,209 1,318,076,800 Rls. 35,456 $
164 3 1396 سهلان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,300 1,316,788,056 Rls. 40,586 $
165 8 1396 سهلان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,500 1,315,152,152 Rls. 37,579 $
166 5 1396 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,996 1,314,609,355 Rls. 40,253 $
167 10 1396 سهلان آلمان 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 18,169 1,289,393,246 Rls. 35,778 $
168 12 1396 سهلان آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 2,000 1,286,839,500 Rls. 34,822 $
169 9 1396 سهلان آلمان 38160090 کک ک کک ساير 8,000 1,283,815,810 Rls. 36,525 $
170 9 1396 سهلان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 10,000 1,274,805,000 Rls. 37,035 $
171 3 1396 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,996 1,272,721,712 Rls. 39,211 $
172 11 1396 سهلان آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 44,860 1,268,298,540 Rls. 34,539 $
173 2 1396 سهلان آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 2,700 1,267,865,616 Rls. 39,098 $
174 10 1396 سهلان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 606 1,263,806,040 Rls. 36,145 $
175 4 1396 سهلان آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 281 1,215,956,124 Rls. 37,462 $
176 9 1396 سهلان آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 9,000 1,208,003,500 Rls. 35,590 $
177 6 1396 سهلان آلمان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 16,000 1,201,380,000 Rls. 35,948 $
178 7 1396 سهلان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 3,550 1,201,380,000 Rls. 35,948 $
179 4 1396 سهلان آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 218 1,196,090,576 Rls. 36,808 $
180 5 1396 سهلان آلمان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 2,000 1,193,821,500 Rls. 36,274 $
181 10 1396 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 506 1,193,402,196 Rls. 33,098 $
182 10 1396 سهلان آلمان 27101950 روغن صنعتي 8,675 1,175,984,414 Rls. 32,885 $
183 7 1396 سهلان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 10,342 1,174,348,950 Rls. 35,139 $
184 6 1396 سهلان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,200 1,174,211,440 Rls. 35,523 $
185 6 1396 سهلان آلمان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 3,646 1,154,264,330 Rls. 34,962 $
186 12 1396 سهلان آلمان 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 2,176 1,147,080,506 Rls. 30,957 $
187 1 1396 سهلان آلمان 32082030 لاک ها وورن? ها? خارج از قوط? 5,510 1,146,553,425 Rls. 35,357 $
188 7 1396 سهلان آلمان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 10,283 1,128,135,500 Rls. 33,237 $
189 9 1396 سهلان آلمان 47042900 خميرچوب شيميائي,آماده شده باسولفيت, بجزخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ياسفيدشده غيره تيره كاج 16,560 1,120,527,811 Rls. 31,879 $
190 8 1396 سهلان آلمان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 4,000 1,097,901,000 Rls. 31,400 $
191 5 1396 سهلان آلمان 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 20,000 1,096,578,000 Rls. 33,474 $
192 4 1396 سهلان آلمان 38160090 کک ک کک ساير 20,000 1,081,518,750 Rls. 33,231 $
193 6 1396 سهلان آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 7,000 1,074,802,505 Rls. 32,285 $
194 8 1396 سهلان آلمان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 7,195 1,071,511,242 Rls. 30,485 $
195 6 1396 سهلان آلمان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 8,022 1,059,239,512 Rls. 32,272 $
196 10 1396 سهلان آلمان 84133010 پمپ ا نژکتور 225 1,049,674,682 Rls. 30,021 $
197 9 1396 سهلان آلمان 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,850 1,046,674,075 Rls. 29,703 $
198 1 1396 سهلان آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,500 1,003,636,515 Rls. 30,940 $
199 2 1396 سهلان آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,000 998,424,200 Rls. 30,809 $
200 10 1396 سهلان آلمان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 1,044 987,854,439 Rls. 27,398 $
مجموع کل
178,476,857,171 ريال
مجموع کل
5,234,401 دلار