آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 36,616 112,347,225,336 Rls. 3,003,028 $
2 2 1396 سهلان آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 68,506 69,166,500,000 Rls. 2,132,202 $
3 12 1396 سهلان آلمان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 21,156 64,113,000,000 Rls. 1,734,894 $
4 4 1396 سهلان آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 38,020 46,860,486,251 Rls. 1,439,868 $
5 11 1396 سهلان آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 60,958 44,196,961,245 Rls. 1,332,478 $
6 8 1396 سهلان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,180 42,695,850,000 Rls. 1,240,365 $
7 11 1396 سهلان آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 43,820 35,876,000,000 Rls. 981,452 $
8 12 1396 سهلان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 72,055 28,548,603,000 Rls. 772,523 $
9 3 1396 سهلان آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 89,930 27,207,735,646 Rls. 838,450 $
10 5 1396 سهلان آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,197 23,120,115,668 Rls. 707,925 $
11 8 1396 سهلان آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 18,629 19,264,444,325 Rls. 550,964 $
12 12 1396 سهلان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,914 18,382,243,939 Rls. 496,093 $
13 5 1396 سهلان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 37,109 18,095,470,000 Rls. 551,321 $
14 8 1396 سهلان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 45,660 17,498,500,662 Rls. 513,197 $
15 2 1396 سهلان آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 18,628 16,588,544,640 Rls. 511,440 $
16 4 1396 سهلان آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 135,000 16,538,917,500 Rls. 508,186 $
17 8 1396 سهلان آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 12,869,460,000 Rls. 373,873 $
18 10 1396 سهلان آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 12,729,971,000 Rls. 353,061 $
19 1 1396 سهلان آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 103,950 11,925,921,546 Rls. 367,766 $
20 12 1396 سهلان آلمان 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 19,800 11,653,227,432 Rls. 311,459 $
21 11 1396 سهلان آلمان 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 19,800 11,516,254,596 Rls. 311,654 $
22 6 1396 سهلان آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 39,320 11,502,850,000 Rls. 345,524 $
23 9 1396 سهلان آلمان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 9,680 11,369,658,720 Rls. 323,470 $
24 6 1396 سهلان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 30,601 11,319,294,000 Rls. 344,869 $
25 4 1396 سهلان آلمان 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 21,000 10,483,393,560 Rls. 322,665 $
26 10 1396 سهلان آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 13,195 10,055,966,766 Rls. 277,108 $
27 12 1396 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 19,565 9,317,100,465 Rls. 253,727 $
28 5 1396 سهلان آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 15,000 9,182,488,500 Rls. 279,766 $
29 7 1396 سهلان آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 17,550 9,028,751,850 Rls. 267,463 $
30 9 1396 سهلان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,800 8,528,103,000 Rls. 248,829 $
31 1 1396 سهلان آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 29,000 8,507,664,000 Rls. 264,000 $
32 12 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 39,700 8,404,560,360 Rls. 224,630 $
33 6 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 39,680 8,147,290,271 Rls. 247,126 $
34 6 1396 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 20,211 8,034,920,950 Rls. 244,141 $
35 10 1396 سهلان آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 26,350 7,952,263,200 Rls. 223,447 $
36 6 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 18,250 7,857,199,950 Rls. 238,741 $
37 4 1396 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 19,978 7,761,052,500 Rls. 238,471 $
38 10 1396 سهلان آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 59,196 7,392,918,589 Rls. 209,407 $
39 12 1396 سهلان آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 32,000 7,153,608,000 Rls. 191,196 $
40 10 1396 سهلان آلمان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 4,425 7,148,790,000 Rls. 196,996 $
41 6 1396 سهلان آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 12,700 7,120,816,850 Rls. 216,366 $
42 5 1396 سهلان آلمان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 87,750 6,956,066,150 Rls. 212,341 $
43 1 1396 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 19,755 6,603,821,700 Rls. 203,583 $
44 4 1396 سهلان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 10,500 6,587,711,386 Rls. 203,005 $
45 11 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 13,150 6,376,362,342 Rls. 174,257 $
46 3 1396 سهلان آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 20,000 6,361,815,548 Rls. 196,049 $
47 7 1396 سهلان آلمان 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 17,600 6,088,937,336 Rls. 180,376 $
48 12 1396 سهلان آلمان 76071990 --- ساير 18,952 6,074,528,891 Rls. 163,404 $
49 6 1396 سهلان آلمان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 101,250 5,939,337,940 Rls. 178,405 $
50 5 1396 سهلان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 19,800 5,745,504,230 Rls. 175,050 $
51 2 1396 سهلان آلمان 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 54,500 5,704,008,695 Rls. 175,849 $
52 12 1396 سهلان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 44,000 5,677,862,960 Rls. 152,226 $
53 8 1396 سهلان آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 70 5,604,690,300 Rls. 162,823 $
54 12 1396 سهلان آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 98 5,565,008,400 Rls. 150,589 $
55 4 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,800 5,547,096,150 Rls. 170,880 $
56 5 1396 سهلان آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,000 5,331,630,000 Rls. 162,002 $
57 11 1396 سهلان آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 3,024 5,129,416,625 Rls. 138,813 $
58 9 1396 سهلان آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 5,000 5,047,939,050 Rls. 142,985 $
59 2 1396 سهلان آلمان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 47,175 4,937,410,719 Rls. 152,215 $
60 5 1396 سهلان آلمان 76071990 --- ساير 19,048 4,915,975,999 Rls. 151,052 $
61 6 1396 سهلان آلمان 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 2,000 4,871,269,249 Rls. 148,013 $
62 1 1396 سهلان آلمان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,032 4,840,636,032 Rls. 149,320 $
63 10 1396 سهلان آلمان 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 20,900 4,455,108,000 Rls. 125,182 $
64 7 1396 سهلان آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 700 4,429,260,000 Rls. 132,098 $
65 1 1396 سهلان آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 18,988 4,377,900,372 Rls. 135,037 $
66 3 1396 سهلان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 44,000 4,300,347,436 Rls. 132,584 $
67 5 1396 سهلان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 12,945 4,278,825,140 Rls. 131,020 $
68 8 1396 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,250 4,076,653,140 Rls. 118,828 $
69 8 1396 سهلان آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 9,350 4,072,782,000 Rls. 115,573 $
70 1 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 24,000 4,052,607,494 Rls. 125,051 $
71 5 1396 سهلان آلمان 21069020 ا مولسيفاير 19,500 4,048,264,350 Rls. 124,199 $
72 7 1396 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 10,251 4,040,641,400 Rls. 120,905 $
73 5 1396 سهلان آلمان 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 42,000 4,022,937,600 Rls. 123,007 $
74 3 1396 سهلان آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 47,111 3,893,302,065 Rls. 120,001 $
75 5 1396 سهلان آلمان 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 19,800 3,887,696,800 Rls. 118,871 $
76 10 1396 سهلان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 19,500 3,881,434,360 Rls. 108,541 $
77 4 1396 سهلان آلمان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,799 3,878,122,503 Rls. 119,364 $
78 8 1396 سهلان آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 85,000 3,862,985,000 Rls. 110,481 $
79 9 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 20,100 3,848,495,625 Rls. 109,214 $
80 11 1396 سهلان آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 18,144 3,848,083,304 Rls. 104,137 $
81 3 1396 سهلان آلمان 21069020 ا مولسيفاير 19,500 3,838,740,750 Rls. 118,337 $
82 3 1396 سهلان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 22,500 3,828,188,425 Rls. 118,012 $
83 6 1396 سهلان آلمان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 130,333 3,763,625,912 Rls. 113,911 $
84 11 1396 سهلان آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 9,900 3,762,975,150 Rls. 101,826 $
85 7 1396 سهلان آلمان 29291090 --- ساير 17,200 3,753,912,040 Rls. 112,325 $
86 2 1396 سهلان آلمان 21069020 ا مولسيفاير 19,500 3,720,450,825 Rls. 114,694 $
87 12 1396 سهلان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,580 3,719,200,870 Rls. 99,713 $
88 1 1396 سهلان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 17,856 3,631,529,525 Rls. 112,022 $
89 8 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 17,600 3,624,975,635 Rls. 103,132 $
90 10 1396 سهلان آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,385 3,526,265,008 Rls. 97,843 $
91 11 1396 سهلان آلمان 84821000 بلبرينگ. 4,166 3,473,531,325 Rls. 94,593 $
92 4 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 20,100 3,430,114,155 Rls. 105,574 $
93 3 1396 سهلان آلمان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 19,400 3,410,414,000 Rls. 105,117 $
94 3 1396 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 20,100 3,386,211,075 Rls. 104,326 $
95 2 1396 سهلان آلمان 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,147 3,382,534,542 Rls. 104,287 $
96 8 1396 سهلان آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 9,900 3,325,419,900 Rls. 96,607 $
97 3 1396 سهلان آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 35,000 3,290,220,000 Rls. 101,390 $
98 1 1396 سهلان آلمان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 17,740 3,263,752,380 Rls. 100,615 $
99 6 1396 سهلان آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 9,900 3,259,273,050 Rls. 97,903 $
100 11 1396 سهلان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 6,831 3,226,292,253 Rls. 88,905 $
مجموع کل
1,101,244,227,428 ريال
مجموع کل
31,998,603 دلار