آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سنندج آلمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 782 14,127,790,426 Rls. 396,971 $
2 11 1396 سنندج آلمان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 122,700 11,180,272,800 Rls. 309,803 $
3 4 1396 سنندج آلمان 38151990 ک کک ک ساير 144,600 10,810,861,320 Rls. 332,744 $
4 3 1396 سنندج آلمان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 150,040 7,889,958,428 Rls. 243,144 $
5 11 1396 سنندج آلمان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 108,800 7,421,442,752 Rls. 205,831 $
6 7 1396 سنندج آلمان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 79,200 7,015,947,840 Rls. 209,244 $
7 5 1396 سنندج آلمان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 39,600 4,748,356,800 Rls. 144,948 $
8 9 1396 سنندج آلمان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 52,800 4,700,995,200 Rls. 136,568 $
9 3 1396 سنندج آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 25,120 4,109,431,018 Rls. 126,639 $
10 6 1396 سنندج آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 11,600 2,967,100,660 Rls. 89,126 $
11 12 1396 سنندج آلمان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 19,880 2,810,113,544 Rls. 75,340 $
12 11 1396 سنندج آلمان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 19,880 2,670,094,728 Rls. 73,579 $
13 10 1396 سنندج آلمان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 19,880 2,634,658,628 Rls. 73,106 $
14 9 1396 سنندج آلمان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 20,157 2,540,896,682 Rls. 72,670 $
15 8 1396 سنندج آلمان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 19,883 2,485,339,211 Rls. 72,516 $
16 8 1396 سنندج آلمان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 26,400 2,341,901,760 Rls. 68,330 $
17 12 1396 سنندج آلمان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 25,200 2,328,322,800 Rls. 64,097 $
18 1 1396 سنندج آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,410 1,753,000,000 Rls. 54,075 $
19 5 1396 سنندج آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 277 1,547,200,000 Rls. 47,230 $
20 9 1396 سنندج آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,548 1,462,230,000 Rls. 41,481 $
21 4 1396 سنندج آلمان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 13,640 731,291,550 Rls. 22,470 $
22 1 1396 سنندج آلمان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 4,500 249,922,800 Rls. 7,710 $
23 1 1396 سنندج آلمان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 2,500 249,922,800 Rls. 7,710 $
24 1 1396 سنندج آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,950 187,887,168 Rls. 5,796 $
25 7 1396 سنندج آلمان 27101950 روغن صنعتي 600 162,100,607 Rls. 4,802 $
مجموع کل
99,127,039,522 ريال
مجموع کل
2,885,930 دلار