آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 خوي آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 9,721 14,352,011,159 Rls. 440,990 $
2 3 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 98,071 11,138,671,306 Rls. 343,250 $
3 4 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 54,457 6,203,060,728 Rls. 190,600 $
4 6 1396 خوي آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,324 5,995,950,802 Rls. 181,476 $
5 5 1396 خوي آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,803 4,631,536,438 Rls. 141,616 $
6 5 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 36,674 4,177,443,655 Rls. 128,359 $
7 2 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 36,338 4,125,180,605 Rls. 127,183 $
8 12 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 30,197 3,923,404,304 Rls. 105,689 $
9 10 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 28,200 3,529,494,120 Rls. 98,700 $
10 9 1396 خوي آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,061 3,398,020,053 Rls. 95,479 $
11 9 1396 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 14,380 1,776,850,320 Rls. 50,330 $
12 8 1396 خوي آلمان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 14,013 1,688,226,990 Rls. 49,045 $
13 7 1396 خوي آلمان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 8,100 925,732,800 Rls. 28,306 $
14 7 1396 خوي آلمان 84821000 بلبرينگ. 2,800 772,465,945 Rls. 22,643 $
15 12 1396 خوي آلمان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 7,925 529,966,800 Rls. 14,256 $
16 2 1396 خوي آلمان 84821000 بلبرينگ. 1,239 341,669,454 Rls. 10,533 $
17 2 1396 خوي آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,265 270,943,704 Rls. 8,358 $
18 11 1396 خوي آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,952 268,324,731 Rls. 7,261 $
19 9 1396 خوي آلمان 84821000 بلبرينگ. 892 266,759,752 Rls. 7,570 $
20 6 1396 خوي آلمان 84821000 بلبرينگ. 876 248,845,320 Rls. 7,446 $
21 9 1396 خوي آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 2,000 215,869,316 Rls. 6,126 $
22 12 1396 خوي آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,400 209,815,700 Rls. 5,644 $
23 7 1396 خوي آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 1,812 190,805,195 Rls. 5,593 $
24 12 1396 خوي آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,365 177,025,485 Rls. 4,778 $
25 2 1396 خوي آلمان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,300 144,475,920 Rls. 4,457 $
26 2 1396 خوي آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 1,400 136,239,600 Rls. 4,200 $
27 7 1396 خوي آلمان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 1,050 134,522,460 Rls. 4,127 $
28 3 1396 خوي آلمان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 897 114,773,841 Rls. 3,537 $
29 6 1396 خوي آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 880 94,912,800 Rls. 2,840 $
30 3 1396 خوي آلمان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 820 89,932,680 Rls. 2,771 $
31 12 1396 خوي آلمان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,113 82,751,550 Rls. 2,226 $
32 8 1396 خوي آلمان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 490 70,533,834 Rls. 2,058 $
33 9 1396 خوي آلمان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 462 57,000,867 Rls. 1,617 $
34 2 1396 خوي آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 54,777,600 Rls. 1,690 $
35 4 1396 خوي آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 470 45,518,932 Rls. 1,403 $
36 4 1396 خوي آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 399 42,844,560 Rls. 1,320 $
37 7 1396 خوي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 700 26,667,200 Rls. 815 $
38 2 1396 خوي آلمان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 75 21,568,680 Rls. 665 $
39 9 1396 خوي آلمان 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 294 20,640,131 Rls. 585 $
40 2 1396 خوي آلمان 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 400 19,471,760 Rls. 600 $
41 4 1396 خوي آلمان 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 318 15,482,466 Rls. 477 $
42 6 1396 خوي آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 130 14,553,378 Rls. 443 $
43 2 1396 خوي آلمان 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 60 13,694,400 Rls. 422 $
44 3 1396 خوي آلمان 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 161 10,448,900 Rls. 322 $
45 12 1396 خوي آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 47 5,576,250 Rls. 150 $
46 12 1396 خوي آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 120 4,461,000 Rls. 120 $
47 4 1396 خوي آلمان 84821000 بلبرينگ. 14 4,250,164 Rls. 131 $
48 2 1396 خوي آلمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 20 3,423,600 Rls. 106 $
مجموع کل
70,586,597,255 ريال
مجموع کل
2,118,313 دلار