آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بندر امام خميني آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 352,230 426,062,055,000 Rls. 13,158,592 $
2 3 1396 بندر امام خميني آلمان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 11,853,159 409,545,429,228 Rls. 12,626,651 $
3 2 1396 بندر امام خميني آلمان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 3,547,128 122,385,752,367 Rls. 3,773,262 $
4 9 1396 بندر امام خميني آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 41,977 115,539,000,000 Rls. 3,356,559 $
5 10 1396 بندر امام خميني آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 32,150 93,147,120,180 Rls. 2,584,620 $
6 9 1396 بندر امام خميني آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 53,000 79,162,410,009 Rls. 2,264,047 $
7 7 1396 بندر امام خميني آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 50,000 67,511,856,882 Rls. 2,027,931 $
8 8 1396 بندر امام خميني آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 50,000 67,511,856,882 Rls. 2,027,931 $
9 12 1396 بندر امام خميني آلمان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,565,763 61,326,319,005 Rls. 1,649,667 $
10 6 1396 بندر امام خميني آلمان 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 203,060 54,222,284,000 Rls. 1,622,450 $
11 8 1396 بندر امام خميني آلمان 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 999,000 51,387,256,305 Rls. 1,469,677 $
12 7 1396 بندر امام خميني آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,990 41,772,278,792 Rls. 1,264,294 $
13 3 1396 بندر امام خميني آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,200 31,682,963,746 Rls. 976,543 $
14 6 1396 بندر امام خميني آلمان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 1,561,365 31,257,130,688 Rls. 946,039 $
15 11 1396 بندر امام خميني آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 28,339 30,691,384,793 Rls. 839,617 $
16 12 1396 بندر امام خميني آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 6,309 29,388,609,237 Rls. 795,254 $
17 3 1396 بندر امام خميني آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 49,940 23,654,429,827 Rls. 728,928 $
18 3 1396 بندر امام خميني آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 269,100 21,986,286,000 Rls. 677,669 $
19 5 1396 بندر امام خميني آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 30,200 21,354,331,840 Rls. 652,938 $
20 3 1396 بندر امام خميني آلمان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 814,587 17,770,340,000 Rls. 547,622 $
21 6 1396 بندر امام خميني آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,090 17,494,026,324 Rls. 527,421 $
22 5 1396 بندر امام خميني آلمان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 32,276 14,440,667,845 Rls. 443,033 $
23 12 1396 بندر امام خميني آلمان 85153110 ماشين جوش کاري زيرپودري 69,400 13,522,542,880 Rls. 362,544 $
24 5 1396 بندر امام خميني آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,096 11,156,135,499 Rls. 341,114 $
25 4 1396 بندر امام خميني آلمان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 4,187 10,754,178,750 Rls. 330,440 $
26 7 1396 بندر امام خميني آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 161,237 10,432,586,392 Rls. 311,142 $
27 3 1396 بندر امام خميني آلمان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19,130 9,633,712,726 Rls. 296,888 $
28 9 1396 بندر امام خميني آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 34,580 7,358,535,768 Rls. 206,764 $
29 2 1396 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 50,011 7,157,009,050 Rls. 220,562 $
30 11 1396 بندر امام خميني آلمان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 636,465 5,992,549,038 Rls. 165,134 $
31 11 1396 بندر امام خميني آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,207 5,660,663,329 Rls. 154,153 $
32 6 1396 بندر امام خميني آلمان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 7,593 4,677,807,840 Rls. 143,030 $
33 10 1396 بندر امام خميني آلمان 38160020 کک ک کک بتون نسوز 69,000 4,107,044,910 Rls. 113,907 $
34 9 1396 بندر امام خميني آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 638 4,034,899,470 Rls. 117,219 $
35 9 1396 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 17,735 2,390,578,938 Rls. 67,816 $
36 7 1396 بندر امام خميني آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 46,320 2,319,321,600 Rls. 69,171 $
37 9 1396 بندر امام خميني آلمان 38160090 کک ک کک ساير 125,000 2,219,456,250 Rls. 62,962 $
38 7 1396 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 13,120 2,108,111,867 Rls. 62,109 $
39 9 1396 بندر امام خميني آلمان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 82,230 2,011,460,922 Rls. 57,227 $
40 6 1396 بندر امام خميني آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 992 1,500,410,960 Rls. 45,877 $
41 6 1396 بندر امام خميني آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,200 1,144,396,800 Rls. 34,502 $
42 6 1396 بندر امام خميني آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,870 605,781,248 Rls. 18,335 $
43 2 1396 بندر امام خميني آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,315 488,043,760 Rls. 15,045 $
44 6 1396 بندر امام خميني آلمان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 1,607 351,589,680 Rls. 10,765 $
45 10 1396 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 825 231,759,658 Rls. 6,481 $
46 12 1396 بندر امام خميني آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,900 175,305,300 Rls. 4,700 $
47 10 1396 بندر امام خميني آلمان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,500 80,033,940 Rls. 2,238 $
48 6 1396 بندر امام خميني آلمان 38249990 ک ک ک ساير 572 70,762,589 Rls. 2,142 $
49 2 1396 بندر امام خميني آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 517 58,418,216 Rls. 1,801 $
50 10 1396 بندر امام خميني آلمان 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 60 53,164,980 Rls. 1,487 $
51 10 1396 بندر امام خميني آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 20 7,088,720 Rls. 198 $
52 10 1396 بندر امام خميني آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 40 4,957,870 Rls. 139 $
53 10 1396 بندر امام خميني آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 2,126,616 Rls. 59 $
54 10 1396 بندر امام خميني آلمان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 30 1,772,180 Rls. 50 $
55 10 1396 بندر امام خميني آلمان 53092900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي کمترا ز85%کتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 30 1,067,119 Rls. 30 $
56 10 1396 بندر امام خميني آلمان 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 5 708,025 Rls. 20 $
مجموع کل
1,939,607,771,840 ريال
مجموع کل
58,186,796 دلار