آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 87,219,549 756,353,387,797 Rls. 20,354,673 $
2 11 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 73,796,886 518,887,918,564 Rls. 14,191,820 $
3 7 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 66,325,366 426,254,101,633 Rls. 12,602,941 $
4 10 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 63,679,929 421,121,581,607 Rls. 11,777,253 $
5 8 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 63,664,980 408,818,410,443 Rls. 11,769,711 $
6 9 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 47,886,199 309,243,407,116 Rls. 8,784,079 $
7 12 1396 اميرآباد آلمان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 8,618,200 179,637,450,659 Rls. 4,833,235 $
8 1 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 24,396,190 117,631,129,625 Rls. 3,629,566 $
9 5 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 16,524,548 98,228,109,633 Rls. 3,000,261 $
10 4 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 13,833,500 84,429,109,687 Rls. 2,595,822 $
11 2 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 17,184,891 84,364,596,431 Rls. 2,600,849 $
12 3 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 15,148,307 76,957,919,555 Rls. 2,371,842 $
13 6 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 12,194,423 76,233,748,590 Rls. 2,304,203 $
14 11 1396 اميرآباد آلمان 10059010 ---ذرت دامي 3,348,442 31,283,517,724 Rls. 855,817 $
15 9 1396 اميرآباد آلمان 10059010 ---ذرت دامي 3,295,248 27,533,774,189 Rls. 781,078 $
16 11 1396 اميرآباد آلمان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,100,000 22,897,500,000 Rls. 619,605 $
17 6 1396 اميرآباد آلمان 10059010 ---ذرت دامي 2,849,791 22,350,639,967 Rls. 679,124 $
18 10 1396 اميرآباد آلمان 10059010 ---ذرت دامي 1,704,752 14,437,885,638 Rls. 403,744 $
19 2 1396 اميرآباد آلمان 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 2,000,000 9,934,960,000 Rls. 306,304 $
20 10 1396 اميرآباد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 788,300 6,757,685,984 Rls. 186,219 $
21 3 1396 اميرآباد آلمان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 398,950 4,123,471,400 Rls. 127,072 $
22 2 1396 اميرآباد آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 34,545 2,827,600,000 Rls. 87,140 $
23 6 1396 اميرآباد آلمان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 16,800 1,492,856,400 Rls. 45,360 $
مجموع کل
3,701,800,762,642 ريال
مجموع کل
104,907,718 دلار