آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 46,028 1,564,052,853 Rls. 48,058 $
102 4 1396 اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 849 1,557,497,925 Rls. 47,857 $
103 6 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,305 1,555,465,720 Rls. 46,895 $
104 10 1396 اصفهان آلمان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,350 1,540,587,781 Rls. 43,720 $
105 12 1396 اصفهان آلمان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 1,025 1,535,470,860 Rls. 41,039 $
106 4 1396 اصفهان آلمان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 295 1,512,171,515 Rls. 46,536 $
107 2 1396 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 22,773 1,504,495,968 Rls. 46,382 $
108 11 1396 اصفهان آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 714 1,493,019,000 Rls. 40,658 $
109 4 1396 اصفهان آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 9,960 1,476,492,150 Rls. 45,517 $
110 8 1396 اصفهان آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 19,008 1,456,237,094 Rls. 42,489 $
111 5 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,850 1,448,477,410 Rls. 44,094 $
112 2 1396 اصفهان آلمان 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني داراي طوقه با قطرحدا کثر61بدون توليد داخل 7,521 1,444,756,076 Rls. 44,543 $
113 1 1396 اصفهان آلمان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 10,433 1,434,620,964 Rls. 44,227 $
114 5 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,740 1,414,264,751 Rls. 43,389 $
115 6 1396 اصفهان آلمان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 8,775 1,364,407,200 Rls. 41,296 $
116 12 1396 اصفهان آلمان 84301000 ک ماشينک پايهکكوبي و ماشين پايهکدرآوردن 4,020 1,323,709,940 Rls. 35,489 $
117 10 1396 اصفهان آلمان 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 2,250 1,314,814,838 Rls. 36,466 $
118 6 1396 اصفهان آلمان 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 9,350 1,309,034,000 Rls. 39,883 $
119 12 1396 اصفهان آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 74 1,246,771,680 Rls. 33,323 $
120 12 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 74 1,223,850,320 Rls. 32,812 $
121 7 1396 اصفهان آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 89 1,212,983,670 Rls. 35,933 $
122 2 1396 اصفهان آلمان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 720 1,205,395,128 Rls. 37,160 $
123 10 1396 اصفهان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 14,960 1,190,463,422 Rls. 33,450 $
124 11 1396 اصفهان آلمان 90261010 فلومتر 89 1,188,533,610 Rls. 32,367 $
125 3 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,500 1,182,760,600 Rls. 36,455 $
126 12 1396 اصفهان آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 1,710 1,162,811,974 Rls. 31,279 $
127 2 1396 اصفهان آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 14,600 1,158,487,300 Rls. 35,718 $
128 5 1396 اصفهان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 557 1,139,191,610 Rls. 34,614 $
129 1 1396 اصفهان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,240 1,138,241,300 Rls. 35,154 $
130 6 1396 اصفهان آلمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 5,040 1,132,500,880 Rls. 33,887 $
131 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,125 1,127,119,698 Rls. 34,733 $
132 4 1396 اصفهان آلمان 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 1,000 1,124,748,500 Rls. 34,618 $
133 3 1396 اصفهان آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,285 1,094,979,338 Rls. 33,744 $
134 8 1396 اصفهان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 1,800 1,092,690,000 Rls. 31,744 $
135 4 1396 اصفهان آلمان 29054300 مانيتول 5,000 1,058,185,515 Rls. 32,570 $
136 1 1396 اصفهان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,414 1,012,092,011 Rls. 31,210 $
137 12 1396 اصفهان آلمان 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 7 1,011,544,679 Rls. 26,835 $
138 5 1396 اصفهان آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 16,840 930,640,800 Rls. 28,409 $
139 12 1396 اصفهان آلمان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,614 808,264,800 Rls. 21,603 $
140 4 1396 اصفهان آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,710 802,812,290 Rls. 24,710 $
141 6 1396 اصفهان آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 95 793,108,665 Rls. 24,164 $
142 2 1396 اصفهان آلمان 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 1,950 792,434,900 Rls. 24,421 $
143 5 1396 اصفهان آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,098 783,735,596 Rls. 23,878 $
144 10 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 686 764,688,960 Rls. 21,487 $
145 4 1396 اصفهان آلمان 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 4,251 728,100,000 Rls. 22,432 $
146 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 203 725,310,720 Rls. 22,351 $
147 12 1396 اصفهان آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 4,486 711,830,448 Rls. 19,025 $
148 4 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,685 708,077,250 Rls. 21,815 $
149 8 1396 اصفهان آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 455 704,178,000 Rls. 20,457 $
150 4 1396 اصفهان آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,500 701,362,500 Rls. 21,517 $
151 3 1396 اصفهان آلمان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 2,050 698,527,163 Rls. 21,530 $
152 2 1396 اصفهان آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,590 685,194,208 Rls. 21,123 $
153 2 1396 اصفهان آلمان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 6,000 680,664,600 Rls. 20,984 $
154 11 1396 اصفهان آلمان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 360 679,826,775 Rls. 18,396 $
155 3 1396 اصفهان آلمان 38123030 پايدا رکننده هايUV 800 664,030,460 Rls. 20,463 $
156 8 1396 اصفهان آلمان 27101950 روغن صنعتي 4,790 635,017,923 Rls. 18,469 $
157 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 116 634,640,000 Rls. 19,063 $
158 8 1396 اصفهان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 319 628,309,501 Rls. 18,332 $
159 10 1396 اصفهان آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 91 578,279,570 Rls. 16,038 $
160 3 1396 اصفهان آلمان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 510 576,142,280 Rls. 17,758 $
161 6 1396 اصفهان آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 4,836 563,143,760 Rls. 17,111 $
162 9 1396 اصفهان آلمان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 870 557,938,483 Rls. 15,677 $
163 2 1396 اصفهان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 5,040 557,091,820 Rls. 17,174 $
164 6 1396 اصفهان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 200 548,639,408 Rls. 16,605 $
165 12 1396 اصفهان آلمان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 8,330 511,245,900 Rls. 13,922 $
166 10 1396 اصفهان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,094 479,394,198 Rls. 13,296 $
167 4 1396 اصفهان آلمان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 421 461,288,844 Rls. 14,215 $
168 8 1396 اصفهان آلمان 84411000 ماشينهاي برش 4,500 457,870,000 Rls. 14,000 $
169 10 1396 اصفهان آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,790 457,336,800 Rls. 12,789 $
170 9 1396 اصفهان آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 525 445,055,331 Rls. 12,629 $
171 4 1396 اصفهان آلمان 84411000 ماشينهاي برش 6,300 438,183,000 Rls. 13,500 $
172 5 1396 اصفهان آلمان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 210 434,569,800 Rls. 13,266 $
173 10 1396 اصفهان آلمان 27101950 روغن صنعتي 1,559 432,454,290 Rls. 12,093 $
174 8 1396 اصفهان آلمان 38160090 کک ک کک ساير 4,310 421,292,700 Rls. 12,239 $
175 10 1396 اصفهان آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 709 416,684,640 Rls. 11,652 $
176 1 1396 اصفهان آلمان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 220 412,326,408 Rls. 12,715 $
177 8 1396 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 300 404,807,891 Rls. 11,578 $
178 5 1396 اصفهان آلمان 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 864 402,088,280 Rls. 12,312 $
179 3 1396 اصفهان آلمان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 500 392,606,082 Rls. 12,096 $
180 9 1396 اصفهان آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 66 384,775,380 Rls. 10,915 $
181 8 1396 اصفهان آلمان 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 101 380,418,000 Rls. 11,052 $
182 9 1396 اصفهان آلمان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 42 374,031,000 Rls. 10,614 $
183 3 1396 اصفهان آلمان 96020090 موا دنباتي يامعدني ترا ش پذيرکارشده وا شياا ز اين مواد ،اشياء ازموم ،پارافين ،استتارين ،صمغ طبيعي ،رزين طبيعي ،يااز خمير مدلريزي ،بجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 2,520 372,533,308 Rls. 11,482 $
184 11 1396 اصفهان آلمان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 50 371,952,485 Rls. 10,065 $
185 10 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 25221000 آهک زنده 22,000 368,410,200 Rls. 10,302 $
186 8 1396 اصفهان آلمان 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 31 366,618,938 Rls. 10,524 $
187 12 1396 اصفهان آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 388 355,051,217 Rls. 9,490 $
188 1 1396 اصفهان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 295 340,710,447 Rls. 10,503 $
189 11 1396 اصفهان آلمان 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 920 337,682,850 Rls. 9,238 $
190 11 1396 اصفهان آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 3,000 335,516,544 Rls. 9,246 $
191 5 1396 اصفهان آلمان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 625 332,646,089 Rls. 10,185 $
192 5 1396 اصفهان آلمان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 560 329,183,550 Rls. 10,029 $
193 6 1396 اصفهان آلمان 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 138 327,566,669 Rls. 9,802 $
194 4 1396 اصفهان آلمان 29143900 ساير ستن هاي آروماتيک (بودا ر)بدون عامل ا کسيژنه ديگري (باستثناي فنيل ا ستن ) 1,000 320,829,900 Rls. 9,875 $
195 12 1396 اصفهان آلمان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 181 314,580,602 Rls. 8,434 $
196 2 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 498 309,268,750 Rls. 9,531 $
197 8 1396 اصفهان آلمان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 210 289,323,253 Rls. 8,442 $
198 10 1396 اصفهان آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 556 287,960,422 Rls. 8,052 $
199 10 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 5,000 277,758,000 Rls. 7,767 $
200 6 1396 اصفهان آلمان 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 450 274,315,100 Rls. 8,208 $
مجموع کل
80,213,255,028 ريال
مجموع کل
2,367,194 دلار