آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اروميه آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,100 50,853,954,015 Rls. 1,367,961 $
2 10 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 154,729 23,590,513,849 Rls. 660,544 $
3 8 1396 اروميه آلمان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 21,901 19,800,000,180 Rls. 590,516 $
4 9 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 81,935 18,466,060,471 Rls. 523,313 $
5 11 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 119,879 17,652,378,793 Rls. 487,721 $
6 9 1396 اروميه آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 53,500 15,275,650,000 Rls. 433,499 $
7 7 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 80,735 14,573,498,971 Rls. 431,147 $
8 3 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 100,184 13,255,674,212 Rls. 408,492 $
9 6 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 62,078 13,015,770,647 Rls. 391,708 $
10 9 1396 اروميه آلمان 84212190 ک ک ک ساير 1,375 10,147,322,562 Rls. 288,694 $
11 12 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 58,095 9,904,263,825 Rls. 268,024 $
12 12 1396 اروميه آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,266 9,243,497,873 Rls. 249,460 $
13 8 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 58,744 8,871,442,955 Rls. 259,695 $
14 6 1396 اروميه آلمان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 31,469 7,615,185,296 Rls. 232,238 $
15 12 1396 اروميه آلمان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 10,968 6,744,801,000 Rls. 182,026 $
16 2 1396 اروميه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 14,800 4,912,836,125 Rls. 151,733 $
17 5 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 21,188 4,673,093,770 Rls. 142,756 $
18 5 1396 اروميه آلمان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 16,149 3,826,070,880 Rls. 116,794 $
19 2 1396 اروميه آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 20,400 3,691,289,360 Rls. 113,799 $
20 8 1396 اروميه آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,103 3,588,119,037 Rls. 104,989 $
21 8 1396 اروميه آلمان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 12,046 3,510,675,378 Rls. 102,125 $
22 1 1396 اروميه آلمان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 15,328 3,400,435,332 Rls. 104,829 $
23 9 1396 اروميه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,590 2,997,443,100 Rls. 89,690 $
24 2 1396 اروميه آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 5,200 2,816,451,000 Rls. 86,828 $
25 2 1396 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 20,266 2,777,301,000 Rls. 85,616 $
26 12 1396 اروميه آلمان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 10,978 2,714,158,773 Rls. 72,542 $
27 10 1396 اروميه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,960 2,700,234,000 Rls. 79,151 $
28 1 1396 اروميه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,493 2,514,655,500 Rls. 77,596 $
29 3 1396 اروميه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,340 2,497,549,000 Rls. 77,068 $
30 5 1396 اروميه آلمان 27101920 گريس 14,400 2,269,197,584 Rls. 69,618 $
31 10 1396 اروميه آلمان 47042900 خميرچوب شيميائي,آماده شده باسولفيت, بجزخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ياسفيدشده غيره تيره كاج 26,880 1,759,755,110 Rls. 49,446 $
32 9 1396 اروميه آلمان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 9,753 1,716,701,603 Rls. 48,626 $
33 3 1396 اروميه آلمان 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 8,960 1,419,254,676 Rls. 43,735 $
34 6 1396 اروميه آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,055 1,327,116,114 Rls. 40,324 $
35 10 1396 اروميه آلمان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 330 1,295,006,316 Rls. 36,214 $
36 6 1396 اروميه آلمان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 10,619 1,212,192,149 Rls. 36,412 $
37 8 1396 اروميه آلمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 584 1,066,126,479 Rls. 31,020 $
38 2 1396 اروميه آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 2,700 1,038,780,000 Rls. 32,033 $
39 1 1396 اروميه آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 986,841,000 Rls. 30,432 $
40 6 1396 اروميه آلمان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 10,000 985,192,500 Rls. 29,935 $
41 5 1396 اروميه آلمان 27101910 روغن موتور 5,040 850,874,282 Rls. 26,104 $
42 9 1396 اروميه آلمان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 5,195 792,624,185 Rls. 22,493 $
43 6 1396 اروميه آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 7,292 774,657,450 Rls. 23,269 $
44 6 1396 اروميه آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 5,925 578,664,666 Rls. 17,780 $
45 7 1396 اروميه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,200 574,259,640 Rls. 17,183 $
46 11 1396 اروميه آلمان 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 147 431,634,400 Rls. 11,680 $
47 8 1396 اروميه آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 654 416,112,540 Rls. 12,089 $
48 7 1396 اروميه آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 114 402,660,000 Rls. 12,009 $
49 9 1396 اروميه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,167 327,234,875 Rls. 9,286 $
50 11 1396 اروميه آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 180 282,371,970 Rls. 7,641 $
51 12 1396 اروميه آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 20 281,745,662 Rls. 7,579 $
52 8 1396 اروميه آلمان 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 3,377 278,992,470 Rls. 8,178 $
53 7 1396 اروميه آلمان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 229 272,038,500 Rls. 7,974 $
54 12 1396 اروميه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,667 271,344,713 Rls. 7,252 $
55 3 1396 اروميه آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 650 250,860,996 Rls. 7,731 $
56 12 1396 اروميه آلمان 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 1,993 243,815,955 Rls. 6,559 $
57 8 1396 اروميه آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 800 235,623,048 Rls. 6,856 $
58 12 1396 اروميه آلمان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,319 235,128,158 Rls. 6,325 $
59 3 1396 اروميه آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,236 232,198,400 Rls. 7,157 $
60 12 1396 اروميه آلمان 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 8,084 184,021,546 Rls. 4,980 $
61 8 1396 اروميه آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5 158,561,460 Rls. 4,606 $
62 4 1396 اروميه آلمان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 800 157,132,897 Rls. 4,836 $
63 10 1396 اروميه آلمان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 4,000 108,117,000 Rls. 3,000 $
64 8 1396 اروميه آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 552 103,750,538 Rls. 3,041 $
65 6 1396 اروميه آلمان 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 1,050 66,846,812 Rls. 2,015 $
66 6 1396 اروميه آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 288 60,695,585 Rls. 1,844 $
67 2 1396 اروميه آلمان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 320 51,803,720 Rls. 1,597 $
68 6 1396 اروميه آلمان 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 728 41,590,609 Rls. 1,254 $
69 6 1396 اروميه آلمان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 409 39,193,500 Rls. 1,204 $
70 9 1396 اروميه آلمان 66011000 چترسايبان باغ وهمانند. 620 33,992,539 Rls. 964 $
71 6 1396 اروميه آلمان 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 215 30,058,030 Rls. 913 $
72 8 1396 اروميه آلمان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2 24,493,944 Rls. 718 $
73 6 1396 اروميه آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 66 19,974,295 Rls. 607 $
74 12 1396 اروميه آلمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 58 16,661,835 Rls. 448 $
75 3 1396 اروميه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 25 16,637,028 Rls. 513 $
76 6 1396 اروميه آلمان 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 31 12,189,342 Rls. 370 $
77 8 1396 اروميه آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 145 10,909,977 Rls. 320 $
78 6 1396 اروميه آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 50 10,817,800 Rls. 329 $
79 6 1396 اروميه آلمان 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 180 10,721,212 Rls. 326 $
80 8 1396 اروميه آلمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 115 10,357,314 Rls. 304 $
81 12 1396 اروميه آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 48 8,446,160 Rls. 227 $
82 6 1396 اروميه آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 43 6,933,286 Rls. 211 $
83 6 1396 اروميه آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 72 6,515,718 Rls. 196 $
84 6 1396 اروميه آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36 6,351,864 Rls. 192 $
85 12 1396 اروميه آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15 1,451,312 Rls. 39 $
86 2 1396 اروميه آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 0 1,390,840 Rls. 43 $
87 8 1396 اروميه آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12 1,066,094 Rls. 31 $
مجموع کل
309,640,014,602 ريال
مجموع کل
8,888,622 دلار