آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 11,000,000 306,429,156,000 Rls. 9,442,826 $
2 1 1396 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,000,000 133,703,700,000 Rls. 4,127,677 $
3 3 1396 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,000,000 133,703,700,000 Rls. 4,127,677 $
4 4 1396 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 1,000,000 28,141,065,000 Rls. 866,999 $
مجموع کل
601,977,621,000 ريال
مجموع کل
18,565,179 دلار