آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 362 34,746,660 Rls. 1,116 $
402 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 666 34,663,420 Rls. 1,098 $
403 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 6 34,634,709 Rls. 1,107 $
404 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتور 180 33,497,228 Rls. 1,044 $
405 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل,که درجاي ديگرگفته نشده. 475 30,781,900 Rls. 950 $
406 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61112000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن,کشباف قلاب باف ا زپنبه 363 30,723,483 Rls. 959 $
407 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 900 28,812,583 Rls. 898 $
408 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 420 28,790,940 Rls. 930 $
409 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن,کيف برک,کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 230 24,808,631 Rls. 794 $
410 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 344 24,791,355 Rls. 765 $
411 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 300 24,789,292 Rls. 766 $
412 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرسکردن, منگنهکردن يا پانچکردن. 90 22,502,160 Rls. 720 $
413 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش,کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 797 21,865,253 Rls. 683 $
414 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 260 21,061,300 Rls. 650 $
415 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 161 20,866,888 Rls. 644 $
416 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 16 18,988,838 Rls. 586 $
417 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي. 618 17,060,575 Rls. 527 $
418 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 140 15,730,500 Rls. 500 $
419 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 120 15,623,375 Rls. 500 $
420 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 120 15,477,000 Rls. 500 $
421 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 479 15,384,254 Rls. 479 $
422 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 200 13,552,310 Rls. 430 $
423 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42032900 دستکش, دستکشهاي يکا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 111 12,974,985 Rls. 405 $
424 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 94 12,183,152 Rls. 376 $
425 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 118 11,470,308 Rls. 354 $
426 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک) 280 10,524,360 Rls. 340 $
427 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 120 9,863,568 Rls. 317 $
428 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 45 8,361,310 Rls. 261 $
429 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل,که درجاي ديگرگفته نشده. 128 8,286,464 Rls. 256 $
430 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 220 8,046,720 Rls. 264 $
431 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61169300 دستکش, دستکش يکا نگشتي ونيم دستکش,کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 431 7,813,824 Rls. 244 $
432 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 140 6,933,740 Rls. 220 $
433 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 98 4,719,203 Rls. 151 $
434 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 45 4,312,914 Rls. 138 $
435 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 57 2,916,630 Rls. 90 $
436 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 24 2,333,793 Rls. 77 $
437 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 55 1,620,350 Rls. 50 $
مجموع کل
641,513,975 ريال
مجموع کل
20,189 دلار