آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,480 172,235,000 Rls. 5,324 $
302 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,700 171,767,650 Rls. 5,450 $
303 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82029900 تيغه ا ره,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,482 170,455,698 Rls. 5,418 $
304 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان)که بايکدستکارميکند. 1,945 169,889,400 Rls. 5,400 $
305 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 62093000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زا لياف سنتتيک 950 169,034,490 Rls. 5,382 $
306 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 640 167,300,973 Rls. 5,213 $
307 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستريکشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 2,100 166,934,250 Rls. 5,250 $
308 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 2,239 164,832,000 Rls. 5,100 $
309 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 2,041 163,668,600 Rls. 5,400 $
310 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,500 162,925,000 Rls. 5,037 $
311 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 48203000 جلد(غيرازجلد كتاب ),پوشه و جلد پرونده ا زکاغذ يا مقوا 5,000 159,223,884 Rls. 5,052 $
312 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 646 158,350,170 Rls. 5,115 $
313 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن,کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 600 157,358,855 Rls. 5,035 $
314 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 3,355 150,878,160 Rls. 4,968 $
315 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84121000 موتورهاي واکنشي(غيرا زتوربوجت ها) 2,050 148,215,200 Rls. 4,582 $
316 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 1,136 147,242,828 Rls. 4,544 $
317 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 3,000 145,372,230 Rls. 4,530 $
318 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 36 142,884,000 Rls. 4,500 $
319 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,712 142,406,800 Rls. 4,600 $
320 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 76129090 چليک،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حداکثر 300ليتر 1,400 141,331,380 Rls. 4,499 $
321 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,447 139,024,562 Rls. 4,340 $
322 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85086000 ساير جارومكنده 1,000 137,385,000 Rls. 4,500 $
323 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,713 136,855,350 Rls. 4,350 $
324 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 238 136,849,839 Rls. 4,421 $
325 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 2,921 135,640,428 Rls. 4,382 $
326 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82021000 ا ره دستي. 3,602 135,012,960 Rls. 4,320 $
327 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 964 132,038,150 Rls. 4,075 $
328 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61124900 لباس شناي زنانه يادخترا نه,کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي(غيرا زسنتتيک). 1,855 128,731,107 Rls. 4,119 $
329 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولکا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 991 128,461,348 Rls. 3,964 $
330 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,559 127,607,856 Rls. 3,983 $
331 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,082 126,307,695 Rls. 3,939 $
332 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 947 124,104,450 Rls. 4,065 $
333 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 2,566 122,644,511 Rls. 3,849 $
334 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 2,470 121,980,735 Rls. 3,884 $
335 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 1,507 121,935,138 Rls. 3,768 $
336 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,708 119,989,458 Rls. 3,745 $
337 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 155 118,963,904 Rls. 3,707 $
338 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 900 116,647,200 Rls. 3,600 $
339 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 3,270 115,405,232 Rls. 3,728 $
340 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 569 115,022,655 Rls. 3,795 $
341 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,393 113,942,240 Rls. 3,515 $
342 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرکساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,196 104,026,470 Rls. 3,210 $
343 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,360 100,675,200 Rls. 3,200 $
344 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,520 98,519,370 Rls. 3,070 $
345 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85164000 ا توي برقي 613 97,716,216 Rls. 3,224 $
346 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 2,700 90,848,280 Rls. 2,980 $
347 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84128000 موتورهاوماشين هاي محرککه درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 1,050 90,307,000 Rls. 2,792 $
348 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 1,625 90,256,640 Rls. 2,896 $
349 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 1,287 89,383,580 Rls. 2,860 $
350 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 358 89,064,360 Rls. 2,805 $
351 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 875 88,090,800 Rls. 2,800 $
352 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,420 87,580,928 Rls. 2,731 $
353 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 2,312 87,323,152 Rls. 2,776 $
354 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85340000 مدا رهاي چاپي 41 85,238,730 Rls. 2,634 $
355 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1,284 85,056,975 Rls. 2,675 $
356 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف ,که درجاي ديگرگفته نشده 2,213 84,936,280 Rls. 2,728 $
357 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 3,200 84,335,148 Rls. 2,628 $
358 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 91099000 محرکهاي ساعت ديوا ري ,روميزي وهمانند ,کامل وسوا رشده ، غيربرقي 143 81,250,650 Rls. 2,550 $
359 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز راکت 450 79,781,850 Rls. 2,553 $
360 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,235 77,776,800 Rls. 2,400 $
361 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080 77,641,470 Rls. 2,421 $
362 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73151290 کککسايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 2,095 77,026,224 Rls. 2,530 $
363 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159070 کککفنکويل 540 75,384,000 Rls. 2,400 $
364 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85171820 کککتلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 920 74,848,620 Rls. 2,310 $
365 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 1,100 74,299,200 Rls. 2,400 $
366 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,124 73,594,564 Rls. 2,355 $
367 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84701000 ماشين حساب الكترونيكيکه قادرا ست بدون نيروي برق خارجيکارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 680 71,867,524 Rls. 2,300 $
368 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکيکه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,591 71,353,548 Rls. 2,268 $
369 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 900 70,319,250 Rls. 2,250 $
370 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 40 70,267,328 Rls. 2,171 $
371 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 24022000 سيگار حاوي توتون 840 68,054,700 Rls. 2,100 $
372 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 835 66,946,125 Rls. 2,088 $
373 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 515 62,075,160 Rls. 1,955 $
374 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,032 60,482,990 Rls. 1,867 $
375 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,020 59,026,550 Rls. 1,870 $
376 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد ,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 90 58,842,032 Rls. 1,816 $
377 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 285 58,557,410 Rls. 1,824 $
378 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 600 57,636,705 Rls. 1,855 $
379 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 704 55,083,413 Rls. 1,763 $
380 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 258 50,285,760 Rls. 1,568 $
381 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96061000 دگمه قابلمه, دگمه فشاري ودگمه سردست فشاري وا جزا ءوقطعات آنها. 600 46,930,500 Rls. 1,502 $
382 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 1,156 46,523,862 Rls. 1,503 $
383 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه,کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 66 46,467,958 Rls. 1,501 $
384 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 64029900 کفش,که درجاي ديگرگفته نشده, قوزکپارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 100 45,679,020 Rls. 1,462 $
385 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 270 44,452,800 Rls. 1,400 $
386 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61169300 دستکش, دستکش يکا نگشتي ونيم دستکش,کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 653 43,806,945 Rls. 1,407 $
387 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 603 43,094,660 Rls. 1,330 $
388 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 335 41,977,965 Rls. 1,385 $
389 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 51 41,960,590 Rls. 1,295 $
390 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زهکوتاه ماهيگيري. 75 41,360,155 Rls. 1,303 $
391 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 400 39,471,930 Rls. 1,230 $
392 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 650 39,326,250 Rls. 1,250 $
393 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 607 38,544,320 Rls. 1,242 $
394 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 475 38,477,375 Rls. 1,188 $
395 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 258 38,305,484 Rls. 1,183 $
396 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 235 38,109,667 Rls. 1,188 $
397 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 68 37,772,046 Rls. 1,178 $
398 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,145 37,006,400 Rls. 1,145 $
399 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61045900 دا من ودا من شلوا ري,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 44 36,963,852 Rls. 1,194 $
400 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 58013200 پارچه ها? مخمل وپلوش با پرز پود? ، قطع شده ، راه راه (مخملکبر?ت? Corduroy) 400 35,249,841 Rls. 1,089 $
مجموع کل
9,674,099,008 ريال
مجموع کل
306,046 دلار