آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,768 660,611,976 Rls. 20,388 $
202 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 11,075 643,982,704 Rls. 21,157 $
203 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,285 641,714,030 Rls. 20,470 $
204 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 17,664 635,310,490 Rls. 20,844 $
205 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 7,178 618,858,331 Rls. 19,096 $
206 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 16,704 608,371,373 Rls. 19,711 $
207 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 605,150,000 Rls. 18,707 $
208 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 8,032 598,673,955 Rls. 18,476 $
209 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 11,620 580,372,023 Rls. 18,750 $
210 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 23,500 577,057,120 Rls. 18,640 $
211 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,080 567,587,901 Rls. 18,041 $
212 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39264000 مجسمه هاي کوچکو سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 7,000 566,090,000 Rls. 17,500 $
213 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 58013200 پارچه ها? مخمل وپلوش با پرز پود? ، قطع شده ، راه راه (مخملکبر?ت? Corduroy) 3,741 563,057,508 Rls. 17,865 $
214 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82029900 تيغه ا ره,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10,653 549,022,996 Rls. 17,608 $
215 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 7,400 548,486,520 Rls. 17,020 $
216 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 10,590 537,496,947 Rls. 16,869 $
217 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 12,082 528,675,748 Rls. 16,916 $
218 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 5,764 522,409,765 Rls. 16,139 $
219 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 4,906 521,496,684 Rls. 16,261 $
220 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 6,525 510,369,188 Rls. 16,330 $
221 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيمکاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 6,270 497,148,750 Rls. 15,750 $
222 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 58063200 پارچه هاي تاروپودبافکم عرض ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي 4,361 494,064,232 Rls. 15,264 $
223 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 4,580 490,588,668 Rls. 15,313 $
224 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 6,864 490,215,870 Rls. 15,607 $
225 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 3,760 490,153,302 Rls. 15,138 $
226 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,205 479,245,908 Rls. 15,812 $
227 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 11,943 478,668,858 Rls. 15,054 $
228 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 23,321 473,545,456 Rls. 15,152 $
229 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61034300 شلوارحتي داراي بند وپيش بند,نيم شلوار,شلوار غير كوتاه مردا نه ياپسرا نه,کشباف ا زا لياف سنتتيک 1,454 470,645,260 Rls. 14,540 $
230 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 945 467,414,300 Rls. 15,310 $
231 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 89031000 قايقهاي قابل بادکردن 701 462,975,000 Rls. 15,000 $
232 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 5,300 459,966,400 Rls. 14,200 $
233 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 5,142 455,856,418 Rls. 14,727 $
234 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 7,000 452,872,000 Rls. 14,000 $
235 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 6,359 452,652,015 Rls. 14,115 $
236 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشکموا ج ودستگاه هيدروترا پي 3,759 452,527,360 Rls. 13,960 $
237 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,650 434,615,850 Rls. 13,769 $
238 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيکياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,155 433,973,034 Rls. 13,794 $
239 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف ,که درجاي ديگرگفته نشده 10,495 420,417,228 Rls. 13,582 $
240 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرکرديفهاي 841210ا لي841280 7,100 420,120,000 Rls. 13,037 $
241 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82021000 ا ره دستي. 9,616 411,962,918 Rls. 13,094 $
242 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي. 1,272 411,670,080 Rls. 12,720 $
243 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرسکردن, منگنهکردن يا پانچکردن. 6,171 409,790,460 Rls. 12,778 $
244 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 9,049 404,613,930 Rls. 13,227 $
245 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 3,398 386,379,360 Rls. 12,048 $
246 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,080 383,583,200 Rls. 12,320 $
247 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يکاسب بخار ( 75/0کيلووا ت) 1,500 382,549,122 Rls. 11,820 $
248 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 7,815 375,573,005 Rls. 11,787 $
249 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 8,182 375,461,660 Rls. 12,274 $
250 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 5,785 374,914,470 Rls. 11,570 $
251 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 4,886 372,846,199 Rls. 11,851 $
252 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 3,077 363,118,746 Rls. 11,911 $
253 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 8,942 359,840,250 Rls. 11,625 $
254 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 3,156 352,748,880 Rls. 10,890 $
255 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريکمايع 1,070 351,599,445 Rls. 10,964 $
256 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84821000 بلبرينگ. 2,556 337,713,240 Rls. 10,824 $
257 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 4,572 329,102,720 Rls. 10,160 $
258 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,487 324,749,420 Rls. 10,490 $
259 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,000 323,480,000 Rls. 10,000 $
260 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,900 313,661,745 Rls. 10,095 $
261 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116310 کککداراي توليد داخلي مشابه 4,553 313,207,859 Rls. 9,991 $
262 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,000 308,866,600 Rls. 9,800 $
263 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85086000 ساير جارومكنده 3,100 306,727,080 Rls. 10,120 $
264 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 4,735 297,452,700 Rls. 9,470 $
265 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,774 294,421,635 Rls. 9,374 $
266 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 3,632 293,460,030 Rls. 9,194 $
267 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 10,844 285,512,151 Rls. 8,810 $
268 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,400 281,438,070 Rls. 8,770 $
269 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 3,423 276,592,227 Rls. 8,823 $
270 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95051000 ا شياءبرا ي جشنکريسمس 3,285 264,656,025 Rls. 8,213 $
271 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 3,268 264,584,155 Rls. 8,170 $
272 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 7,265 264,522,700 Rls. 8,710 $
273 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز راکت 1,400 262,525,200 Rls. 8,400 $
274 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 5,230 261,393,087 Rls. 8,159 $
275 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,968 258,717,624 Rls. 8,536 $
276 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85164000 ا توي برقي 8,184 253,261,320 Rls. 8,158 $
277 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 6,730 251,720,400 Rls. 8,260 $
278 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش,کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 550 249,030,936 Rls. 7,843 $
279 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,201 247,750,950 Rls. 8,115 $
280 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 3,124 245,312,100 Rls. 7,810 $
281 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 242,767,500 Rls. 7,500 $
282 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,000 240,579,108 Rls. 7,434 $
283 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,205 239,612,790 Rls. 7,395 $
284 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,632 238,330,512 Rls. 7,506 $
285 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 2,732 235,138,518 Rls. 7,713 $
286 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,000 230,485,200 Rls. 7,600 $
287 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 3,725 229,425,000 Rls. 7,500 $
288 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,400 225,021,600 Rls. 7,200 $
289 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,311 223,608,300 Rls. 6,900 $
290 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 964 221,968,860 Rls. 7,170 $
291 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,000 220,619,000 Rls. 7,000 $
292 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,440 205,517,441 Rls. 6,350 $
293 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 2,971 204,224,769 Rls. 6,593 $
294 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 1,549 200,779,752 Rls. 6,196 $
295 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 2,411 196,355,624 Rls. 6,067 $
296 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرکساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 2,300 194,088,000 Rls. 6,000 $
297 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,430 191,515,968 Rls. 6,067 $
298 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستريکشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 3,596 191,260,890 Rls. 5,970 $
299 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,442 180,900,750 Rls. 5,750 $
300 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 1,500 178,156,302 Rls. 5,878 $
مجموع کل
37,979,328,751 ريال
مجموع کل
1,202,875 دلار