آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1395 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 2,250,860 131,104,008,208 Rls. 4,169,704 $
202 9 1395 شهيدرجايي چين 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 3,951,821 131,011,953,337 Rls. 4,085,415 $
203 9 1395 شهيدرجايي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,854,594 130,587,431,913 Rls. 4,087,610 $
204 10 1395 شهيدرجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,437,890 130,175,801,455 Rls. 4,049,644 $
205 12 1395 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,626,629 129,491,709,421 Rls. 3,997,738 $
206 12 1395 شهيدرجايي چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 151,199 128,958,045,219 Rls. 3,978,646 $
207 12 1395 شهيدرجايي چين 85371090 ساير تابلو، پانل،کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 66,878 126,522,597,993 Rls. 3,905,076 $
208 7 1395 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 6,942,754 125,902,038,763 Rls. 4,013,079 $
209 9 1395 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 367,704 125,876,261,177 Rls. 3,945,927 $
210 4 1395 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 764,273 125,242,573,523 Rls. 4,111,114 $
211 11 1395 شهيدرجايي چين 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,161,053 124,494,935,487 Rls. 3,846,382 $
212 9 1395 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 603,440 122,744,622,509 Rls. 3,828,714 $
213 6 1395 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 1,317,606 122,699,362,315 Rls. 3,953,950 $
214 6 1395 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 385,143 122,601,192,382 Rls. 3,962,067 $
215 7 1395 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 383,768 122,577,887,927 Rls. 3,922,298 $
216 4 1395 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 765,106 122,368,250,217 Rls. 4,016,209 $
217 4 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 135,147 121,877,730,816 Rls. 3,990,568 $
218 8 1395 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,445,658 121,728,299,873 Rls. 3,835,606 $
219 4 1395 شهيدرجايي چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,663,480 120,718,904,164 Rls. 3,943,185 $
220 3 1395 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 768,750 120,699,012,721 Rls. 3,973,341 $
221 9 1395 شهيدرجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 3,858,125 120,488,226,287 Rls. 3,761,794 $
222 7 1395 شهيدرجايي چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دنکائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,305 120,324,617,879 Rls. 3,845,649 $
223 6 1395 شهيدرجايي چين 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 6,059,607 120,199,909,406 Rls. 3,862,784 $
224 6 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 150,361 120,136,232,571 Rls. 3,863,041 $
225 12 1395 شهيدرجايي چين 84284000 پلکان هاي متحرکورا هروهاي متحرک 891,645 120,085,180,298 Rls. 3,707,841 $
226 7 1395 شهيدرجايي چين 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 6,028,410 119,954,909,586 Rls. 3,821,905 $
227 6 1395 شهيدرجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 151,934 119,864,832,447 Rls. 3,849,327 $
228 12 1395 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 791,864 119,685,689,098 Rls. 3,694,103 $
229 5 1395 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 33,192 118,980,681,478 Rls. 3,846,045 $
230 3 1395 شهيدرجايي چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دنکائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 104,460 118,798,091,745 Rls. 3,914,168 $
231 6 1395 شهيدرجايي چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,438,623 118,585,242,912 Rls. 3,805,782 $
232 12 1395 شهيدرجايي چين 84772000 اکسترود رها برايکارکردن رويکائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 575,651 118,393,673,148 Rls. 3,654,879 $
233 5 1395 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,002,552 118,332,012,134 Rls. 3,827,644 $
234 7 1395 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختنکاغذيامقوا 1,033,871 118,218,516,670 Rls. 3,765,622 $
235 9 1395 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,945,275 118,130,021,298 Rls. 3,695,429 $
236 9 1395 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,328,408 117,993,197,045 Rls. 3,683,947 $
237 6 1395 شهيدرجايي چين 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,050,749 117,981,443,872 Rls. 3,789,148 $
238 7 1395 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 190,048 117,666,119,235 Rls. 3,755,722 $
239 10 1395 شهيدرجايي چين 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375کيلووا ت 330,164 117,401,962,049 Rls. 3,667,113 $
240 4 1395 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 714,813 116,199,494,679 Rls. 3,802,600 $
241 8 1395 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,226,264 115,933,211,569 Rls. 3,656,427 $
242 11 1395 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,050,212 115,324,815,220 Rls. 3,563,102 $
243 12 1395 شهيدرجايي چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 303,139 114,966,628,533 Rls. 3,548,933 $
244 9 1395 شهيدرجايي چين 32061190 کککسايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,828,000 114,791,511,835 Rls. 3,583,742 $
245 11 1395 شهيدرجايي چين 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا يکائوچويامواد پلاستيكي . 315,740 114,790,804,454 Rls. 3,546,253 $
246 5 1395 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 157,900 114,590,254,759 Rls. 3,706,837 $
247 6 1395 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,976,700 114,504,333,004 Rls. 3,674,235 $
248 10 1395 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,142,986 114,183,295,650 Rls. 3,543,666 $
249 1 1395 شهيدرجايي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 700,764 113,550,176,507 Rls. 3,754,887 $
250 6 1395 شهيدرجايي چين 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 601,524 113,522,850,926 Rls. 3,642,525 $
251 8 1395 شهيدرجايي چين 32061190 کککسايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,887,500 113,080,454,291 Rls. 3,565,619 $
252 8 1395 شهيدرجايي چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دنکائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 210,760 113,057,457,932 Rls. 3,581,564 $
253 2 1395 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 263,076 113,055,531,434 Rls. 3,731,609 $
254 9 1395 شهيدرجايي چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,153,865 112,614,626,014 Rls. 3,537,163 $
255 7 1395 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 787,242 112,104,245,246 Rls. 3,561,151 $
256 7 1395 شهيدرجايي چين 32061190 کککسايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,866,000 112,079,124,655 Rls. 3,565,359 $
257 6 1395 شهيدرجايي چين 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,968,044 111,864,361,498 Rls. 3,594,015 $
258 11 1395 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 344,296 111,259,130,473 Rls. 3,438,832 $
259 12 1395 شهيدرجايي چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 543,600 111,106,328,400 Rls. 3,429,060 $
260 5 1395 شهيدرجايي چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,319,950 110,966,000,702 Rls. 3,595,689 $
261 2 1395 شهيدرجايي چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 7,263,340 110,401,791,435 Rls. 3,644,366 $
262 5 1395 شهيدرجايي چين 48041900 سايرکرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 5,771,155 110,382,102,787 Rls. 3,571,688 $
263 11 1395 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,341,917 110,131,761,702 Rls. 3,408,523 $
264 9 1395 شهيدرجايي چين 48041900 سايرکرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 5,697,551 110,006,888,965 Rls. 3,431,080 $
265 2 1395 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 689,077 109,561,268,611 Rls. 3,619,063 $
266 6 1395 شهيدرجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 3,496,320 109,418,942,745 Rls. 3,513,136 $
267 2 1395 شهيدرجايي چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايعکردن هوا ياسايرگازها 162,132 109,403,021,534 Rls. 3,613,230 $
268 8 1395 شهيدرجايي چين 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 343,600 108,463,395,600 Rls. 3,436,192 $
269 10 1395 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 6,232,377 107,919,015,373 Rls. 3,357,995 $
270 9 1395 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 1,065,964 107,865,193,025 Rls. 3,380,537 $
271 5 1395 شهيدرجايي چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,355,265 107,734,385,921 Rls. 3,488,465 $
272 11 1395 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 4,458,335 107,305,760,955 Rls. 3,315,238 $
273 5 1395 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 785,888 107,239,092,645 Rls. 3,490,639 $
274 3 1395 شهيدرجايي چين 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,537,412 106,663,865,813 Rls. 3,506,775 $
275 7 1395 شهيدرجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 131,620 106,352,274,546 Rls. 3,386,665 $
276 7 1395 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 185,359 106,281,090,507 Rls. 3,395,925 $
277 6 1395 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربالکردن, جداکردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 62,448 106,195,992,450 Rls. 3,416,575 $
278 7 1395 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 922,272 105,753,160,730 Rls. 3,361,265 $
279 5 1395 شهيدرجايي چين 87012000 تراکتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 462,000 105,432,752,880 Rls. 3,406,111 $
280 9 1395 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 4,250,298 105,352,161,079 Rls. 3,294,170 $
281 5 1395 شهيدرجايي چين 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,843,000 105,237,732,909 Rls. 3,403,760 $
282 2 1395 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 869,715 105,141,926,142 Rls. 3,469,613 $
283 7 1395 شهيدرجايي چين 55092100 نخ يکلا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,373,997 104,986,261,124 Rls. 3,348,200 $
284 7 1395 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 596,567 104,916,938,074 Rls. 3,334,998 $
285 5 1395 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختنکاغذيامقوا 636,865 104,712,964,030 Rls. 3,387,415 $
286 9 1395 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 929,460 104,276,135,991 Rls. 3,253,707 $
287 10 1395 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,056,047 104,273,492,360 Rls. 3,227,961 $
288 6 1395 شهيدرجايي چين 32061190 کککسايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,858,000 104,201,887,869 Rls. 3,343,103 $
289 5 1395 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا يکارکردن رويکائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,075,243 104,066,745,555 Rls. 3,363,043 $
290 2 1395 شهيدرجايي چين 84304900 ماشين آلات سورا خکردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 91,362 103,912,762,668 Rls. 3,426,411 $
291 12 1395 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 488,897 103,739,304,879 Rls. 3,202,735 $
292 6 1395 شهيدرجايي چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,778,609 103,558,092,600 Rls. 3,350,863 $
293 3 1395 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 862,299 103,556,825,551 Rls. 3,406,898 $
294 5 1395 شهيدرجايي چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 5,095,370 103,324,295,356 Rls. 3,328,211 $
295 12 1395 شهيدرجايي چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,441,000 103,089,112,485 Rls. 3,182,545 $
296 6 1395 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 679,630 102,711,132,540 Rls. 3,282,905 $
297 11 1395 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 911,544 102,406,146,446 Rls. 3,163,540 $
298 2 1395 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 69,801 101,910,055,720 Rls. 3,360,597 $
299 7 1395 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 25,000 101,565,342,000 Rls. 3,236,763 $
300 8 1395 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,199,713 101,496,553,168 Rls. 3,202,175 $
مجموع کل
11,383,095,443,128 ريال
مجموع کل
362,364,563 دلار