آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1395 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 413,590 29,085,793,106 Rls. 938,900 $
202 11 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 235,380 29,015,647,940 Rls. 896,299 $
203 6 1395 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يکلا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 443,018 29,012,152,853 Rls. 931,384 $
204 10 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 412,590 29,000,003,844 Rls. 897,809 $
205 2 1395 شهيدرجايي هند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيکغيرمذکوردرجاي ديگر 48,674 28,857,380,517 Rls. 955,764 $
206 3 1395 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 290,372 28,696,216,110 Rls. 945,160 $
207 7 1395 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يکلا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 473,321 28,676,945,207 Rls. 916,446 $
208 12 1395 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,140,667 28,430,461,967 Rls. 877,297 $
209 1 1395 شهيدرجايي هند 85371090 ساير تابلو، پانل،کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 17,402 28,346,446,561 Rls. 938,842 $
210 9 1395 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 119,948 28,212,628,669 Rls. 883,895 $
211 12 1395 شهيدرجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 384,200 28,129,248,756 Rls. 868,435 $
212 9 1395 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 270,568 28,105,852,255 Rls. 877,865 $
213 6 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,040,000 28,046,184,000 Rls. 900,002 $
214 3 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 638,500 28,013,660,904 Rls. 920,703 $
215 7 1395 شهيدرجايي هند 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 838,723 27,823,061,024 Rls. 885,466 $
216 3 1395 شهيدرجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 256,760 27,815,690,530 Rls. 915,652 $
217 1 1395 شهيدرجايي هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,515,540 27,747,201,515 Rls. 918,721 $
218 9 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 69,315 27,370,251,427 Rls. 853,945 $
219 3 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 116,069 27,266,115,746 Rls. 894,474 $
220 8 1395 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 475,685 27,256,251,501 Rls. 859,243 $
221 6 1395 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يکلا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 541,554 27,143,189,362 Rls. 871,516 $
222 7 1395 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 263,511 26,961,224,568 Rls. 861,005 $
223 12 1395 شهيدرجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 205,877 26,916,542,849 Rls. 830,704 $
224 10 1395 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 374,447 26,817,403,990 Rls. 830,884 $
225 1 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 158,370 26,747,628,754 Rls. 883,927 $
226 11 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 49,760 26,725,168,792 Rls. 825,515 $
227 8 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 960,000 26,692,545,000 Rls. 838,371 $
228 7 1395 شهيدرجايي هند 38231100 اسيد استئاريك 935,000 26,535,060,640 Rls. 843,644 $
229 7 1395 شهيدرجايي هند 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 167,592 26,433,972,180 Rls. 844,055 $
230 12 1395 شهيدرجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشککرده 514,500 26,372,117,806 Rls. 813,863 $
231 11 1395 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 859,900 26,235,297,149 Rls. 810,667 $
232 5 1395 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يکلا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 384,627 26,182,216,270 Rls. 846,226 $
233 5 1395 شهيدرجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 28,661 26,063,575,901 Rls. 844,438 $
234 10 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 612,000 25,931,840,482 Rls. 804,104 $
235 6 1395 شهيدرجايي هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگاليکمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 443,050 25,773,351,675 Rls. 829,878 $
236 6 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,215,264 25,721,755,799 Rls. 825,718 $
237 7 1395 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگکننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 164,070 25,702,180,036 Rls. 818,689 $
238 9 1395 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگکننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 132,075 25,620,427,190 Rls. 803,023 $
239 9 1395 شهيدرجايي هند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 769,306 25,559,781,656 Rls. 802,725 $
240 11 1395 شهيدرجايي هند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتکها) 84,207 25,554,054,082 Rls. 789,483 $
241 4 1395 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 859,394 25,535,736,830 Rls. 835,412 $
242 2 1395 شهيدرجايي هند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 929,883 25,478,104,564 Rls. 841,451 $
243 4 1395 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 310,250 25,468,890,912 Rls. 833,364 $
244 10 1395 شهيدرجايي هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,473 25,403,962,657 Rls. 792,957 $
245 6 1395 شهيدرجايي هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 441,967 25,171,970,179 Rls. 808,381 $
246 6 1395 شهيدرجايي هند 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 302,060 25,109,183,945 Rls. 808,800 $
247 1 1395 شهيدرجايي هند 29304000 متيونين 120,000 25,026,300,000 Rls. 828,346 $
248 12 1395 شهيدرجايي هند 34021310 الكل چرب اتوكسيله 408,975 24,841,756,899 Rls. 766,735 $
249 3 1395 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 318,880 24,823,399,104 Rls. 817,415 $
250 4 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 217,170 24,817,264,780 Rls. 811,429 $
251 6 1395 شهيدرجايي هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 485,129 24,737,198,794 Rls. 794,136 $
252 10 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 999,000 24,653,585,520 Rls. 765,279 $
253 10 1395 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 938,000 24,632,079,484 Rls. 764,302 $
254 2 1395 شهيدرجايي هند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 25,559 24,602,872,000 Rls. 815,232 $
255 11 1395 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 230,610 24,549,900,000 Rls. 758,527 $
256 4 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 508,410 24,248,504,394 Rls. 791,369 $
257 10 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 112,770 24,176,187,956 Rls. 748,253 $
258 12 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 353,013 24,098,571,346 Rls. 743,659 $
259 4 1395 شهيدرجايي هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10,015 24,033,630,000 Rls. 788,350 $
260 8 1395 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 218,400 24,029,984,160 Rls. 756,133 $
261 8 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,069,000 24,025,017,272 Rls. 759,714 $
262 12 1395 شهيدرجايي هند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,131 23,935,483,364 Rls. 739,210 $
263 10 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 353,129 23,908,405,056 Rls. 740,616 $
264 7 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 63,109 23,793,395,556 Rls. 760,086 $
265 1 1395 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 213,632 23,336,977,400 Rls. 771,899 $
266 6 1395 شهيدرجايي هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 5,600 23,247,040,000 Rls. 747,271 $
267 4 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,002,000 23,225,399,828 Rls. 759,089 $
268 8 1395 شهيدرجايي هند 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 491,760 23,191,503,722 Rls. 727,850 $
269 6 1395 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 418,532 23,136,649,206 Rls. 745,098 $
270 11 1395 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 88,900 23,116,582,025 Rls. 714,244 $
271 9 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 430,950 23,091,952,453 Rls. 722,535 $
272 2 1395 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 800,462 22,922,524,590 Rls. 756,502 $
273 11 1395 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 665,000 22,647,957,250 Rls. 699,786 $
274 5 1395 شهيدرجايي هند 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 130,910 22,638,525,000 Rls. 731,266 $
275 5 1395 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يکلا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 401,607 22,627,674,418 Rls. 732,144 $
276 11 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 551,879 22,621,684,460 Rls. 698,847 $
277 9 1395 شهيدرجايي هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,110,000 22,604,762,400 Rls. 704,941 $
278 6 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 276,513 22,465,606,882 Rls. 720,786 $
279 8 1395 شهيدرجايي هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 985,980 22,400,689,430 Rls. 706,020 $
280 12 1395 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 161,350 22,198,466,179 Rls. 685,497 $
281 3 1395 شهيدرجايي هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 92,238 22,192,389,120 Rls. 735,546 $
282 11 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 385,143 22,138,207,700 Rls. 683,952 $
283 12 1395 شهيدرجايي هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 512,400 22,093,608,000 Rls. 681,884 $
284 9 1395 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 341,673 22,057,581,780 Rls. 687,345 $
285 3 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 483,765 21,967,127,335 Rls. 720,965 $
286 8 1395 شهيدرجايي هند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتکها) 165,442 21,963,354,329 Rls. 691,698 $
287 12 1395 شهيدرجايي هند 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 82,550 21,958,203,904 Rls. 677,890 $
288 9 1395 شهيدرجايي هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 553,200 21,859,794,736 Rls. 684,081 $
289 4 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 124,673 21,808,296,813 Rls. 706,570 $
290 12 1395 شهيدرجايي هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 313,597 21,664,923,751 Rls. 668,584 $
291 9 1395 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 443,520 21,613,404,960 Rls. 673,443 $
292 1 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 529,718 21,605,061,331 Rls. 715,152 $
293 5 1395 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 201,910 21,379,308,720 Rls. 690,680 $
294 4 1395 شهيدرجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 130,007 21,307,371,407 Rls. 697,129 $
295 2 1395 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي ياکمترا ز 2درصد وزنيکربن ساير ا بعاد 999,000 21,275,703,000 Rls. 702,262 $
296 7 1395 شهيدرجايي هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 223,814 21,258,288,000 Rls. 676,800 $
297 12 1395 شهيدرجايي هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 4,930 21,209,517,865 Rls. 655,039 $
298 2 1395 شهيدرجايي هند 29304000 متيونين 100,000 21,204,000,000 Rls. 700,588 $
299 7 1395 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 972,000 21,176,191,260 Rls. 676,221 $
300 7 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 868,577 21,162,276,837 Rls. 674,111 $
مجموع کل
2,480,066,519,475 ريال
مجموع کل
78,987,607 دلار