آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1395 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,340,500 48,335,269,720 Rls. 1,491,845 $
102 11 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 656,853 48,314,332,422 Rls. 1,492,781 $
103 4 1395 شهيدرجايي هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 231,263 48,034,551,523 Rls. 1,558,550 $
104 12 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,104,000 47,980,613,493 Rls. 1,480,951 $
105 6 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 1,997,228 47,665,981,525 Rls. 1,530,621 $
106 2 1395 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,348,000 47,409,711,992 Rls. 1,564,164 $
107 6 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,123,265 47,185,967,180 Rls. 1,517,555 $
108 4 1395 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 712,029 47,055,944,496 Rls. 1,538,455 $
109 2 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 839,351 46,875,672,104 Rls. 1,546,564 $
110 2 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 503,731 46,724,212,418 Rls. 1,541,185 $
111 2 1395 شهيدرجايي هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 13,265 46,031,547,000 Rls. 1,518,148 $
112 9 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,843,000 45,486,839,475 Rls. 1,421,378 $
113 12 1395 شهيدرجايي هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 70,000 45,452,540,000 Rls. 1,403,194 $
114 7 1395 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,429,639 44,946,493,193 Rls. 1,428,974 $
115 2 1395 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 290,275 44,477,442,456 Rls. 1,468,543 $
116 4 1395 شهيدرجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 257,442 44,412,693,598 Rls. 1,455,515 $
117 2 1395 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 559,328 44,237,237,210 Rls. 1,459,640 $
118 11 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 200,000 43,953,780,000 Rls. 1,357,478 $
119 2 1395 شهيدرجايي هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 198,145 43,916,744,920 Rls. 1,449,492 $
120 3 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 134,300 43,187,691,790 Rls. 1,423,396 $
121 6 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 437,580 42,979,359,941 Rls. 1,379,185 $
122 8 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 717,723 42,869,559,778 Rls. 1,355,402 $
123 3 1395 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 192,000 42,764,720,000 Rls. 1,420,000 $
124 12 1395 شهيدرجايي هند 87019090 تراکتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 311,280 42,763,247,280 Rls. 1,320,710 $
125 7 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 290,289 41,972,297,480 Rls. 1,343,812 $
126 12 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 621,220 41,663,320,955 Rls. 1,285,554 $
127 6 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 958,500 41,514,288,500 Rls. 1,333,668 $
128 5 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,782,000 41,324,684,405 Rls. 1,335,558 $
129 7 1395 شهيدرجايي هند 38159090 کمواد شروعکننده ومواد تسريعکننده واکنش شيميائي وفرآورده هايکاتاليسکغيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 92,974 41,146,111,153 Rls. 1,309,968 $
130 3 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 389,248 40,927,810,461 Rls. 1,347,653 $
131 3 1395 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 228,246 40,726,179,834 Rls. 1,340,491 $
132 4 1395 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,728,509 40,449,830,419 Rls. 1,321,700 $
133 9 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 951,500 39,474,819,375 Rls. 1,230,735 $
134 12 1395 شهيدرجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 928,800 39,369,578,585 Rls. 1,215,393 $
135 9 1395 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,404,625 39,043,218,767 Rls. 1,215,761 $
136 8 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 895,600 38,980,558,538 Rls. 1,230,766 $
137 5 1395 شهيدرجايي هند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,287,626 38,760,368,279 Rls. 1,262,878 $
138 7 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 201,164 38,668,926,667 Rls. 1,231,313 $
139 6 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 179,881 38,326,308,514 Rls. 1,241,391 $
140 8 1395 شهيدرجايي هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 105,457 38,170,857,500 Rls. 1,209,278 $
141 8 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 684,185 38,146,507,968 Rls. 1,203,032 $
142 6 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 207,971 37,952,471,812 Rls. 1,221,476 $
143 12 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 303,840 37,830,589,026 Rls. 1,167,673 $
144 9 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 200,000 37,729,452,000 Rls. 1,177,684 $
145 8 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 202,019 37,690,785,840 Rls. 1,190,260 $
146 1 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 1,554,920 37,399,908,578 Rls. 1,236,624 $
147 2 1395 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 231,907 37,233,850,000 Rls. 1,228,821 $
148 6 1395 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,493,662 37,129,619,725 Rls. 1,192,487 $
149 5 1395 شهيدرجايي هند 38159090 کمواد شروعکننده ومواد تسريعکننده واکنش شيميائي وفرآورده هايکاتاليسکغيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 81,600 37,079,158,956 Rls. 1,218,146 $
150 7 1395 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 521,789 36,938,172,596 Rls. 1,181,360 $
151 12 1395 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 438,579 36,878,093,349 Rls. 1,138,740 $
152 7 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 190,269 36,800,830,144 Rls. 1,167,650 $
153 7 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 864,620 36,590,005,496 Rls. 1,164,346 $
154 12 1395 شهيدرجايي هند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 15,071 36,444,704,435 Rls. 1,124,810 $
155 5 1395 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 212,319 36,319,573,280 Rls. 1,176,303 $
156 5 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 612,315 36,297,631,884 Rls. 1,173,344 $
157 12 1395 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 342,000 36,245,399,400 Rls. 1,118,340 $
158 2 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 81,440 36,130,183,794 Rls. 1,192,938 $
159 7 1395 شهيدرجايي هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 134,366 36,109,332,456 Rls. 1,154,133 $
160 8 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 348,160 35,814,702,448 Rls. 1,132,104 $
161 8 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 1,447,396 35,624,114,106 Rls. 1,121,605 $
162 4 1395 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 681,285 35,101,258,346 Rls. 1,147,187 $
163 10 1395 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,100,286 35,061,057,863 Rls. 1,087,866 $
164 5 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 593,285 34,992,529,351 Rls. 1,135,591 $
165 5 1395 شهيدرجايي هند 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا يکارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 10,203 34,908,003,732 Rls. 1,137,697 $
166 2 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 815,075 34,679,207,889 Rls. 1,144,692 $
167 12 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 564,257 34,503,763,138 Rls. 1,065,590 $
168 12 1395 شهيدرجايي هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 323,773 34,353,449,954 Rls. 1,061,008 $
169 9 1395 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 340,500 34,168,220,733 Rls. 1,064,063 $
170 8 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 102,920 33,967,437,530 Rls. 1,073,460 $
171 3 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 818,550 33,963,235,175 Rls. 1,118,354 $
172 7 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 767,500 33,697,203,836 Rls. 1,073,980 $
173 5 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 226,560 33,568,680,504 Rls. 1,085,502 $
174 4 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 800,000 33,396,059,962 Rls. 1,094,743 $
175 12 1395 شهيدرجايي هند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 1,277,347 33,230,014,135 Rls. 1,032,177 $
176 2 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,680,000 33,099,890,544 Rls. 1,091,529 $
177 3 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,420,000 32,929,783,200 Rls. 1,081,614 $
178 6 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 116,570 32,921,178,536 Rls. 1,059,055 $
179 10 1395 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 168,577 32,859,427,000 Rls. 1,021,941 $
180 12 1395 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگکننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 159,685 32,764,146,183 Rls. 1,011,230 $
181 11 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 795,700 32,536,516,728 Rls. 1,005,445 $
182 12 1395 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 344,408 32,396,146,826 Rls. 1,000,098 $
183 6 1395 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,434,000 32,265,753,895 Rls. 1,036,060 $
184 9 1395 شهيدرجايي هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 31,637 31,790,775,000 Rls. 990,213 $
185 9 1395 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 465,640 31,664,041,517 Rls. 993,756 $
186 12 1395 شهيدرجايي هند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,364,789 31,461,727,408 Rls. 971,056 $
187 5 1395 شهيدرجايي هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 315,285 31,091,468,096 Rls. 1,005,680 $
188 10 1395 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 129,314 30,553,238,970 Rls. 948,789 $
189 10 1395 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 912,000 30,526,901,000 Rls. 946,068 $
190 9 1395 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 999,970 30,501,685,356 Rls. 954,213 $
191 12 1395 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 200,664 30,359,252,825 Rls. 936,944 $
192 5 1395 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,234,722 30,241,035,374 Rls. 979,068 $
193 7 1395 شهيدرجايي هند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتکها) 49,547 30,074,671,153 Rls. 957,091 $
194 2 1395 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 788,390 29,909,618,287 Rls. 986,971 $
195 4 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 175,785 29,852,952,785 Rls. 977,227 $
196 7 1395 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 273,000 29,848,168,350 Rls. 951,368 $
197 7 1395 شهيدرجايي هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 553,553 29,823,716,838 Rls. 948,273 $
198 3 1395 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 240,988 29,684,671,145 Rls. 978,055 $
199 9 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 1,176,274 29,461,784,975 Rls. 923,665 $
200 8 1395 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 162,211 29,137,198,500 Rls. 919,443 $
مجموع کل
3,765,312,272,878 ريال
مجموع کل
120,258,284 دلار