آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 31021000 کاوره حتي به صورت محلول در آب 45,820 5,278,817,380 Rls. 170,537 $
102 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 500 5,258,500,000 Rls. 172,489 $
103 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 49,347 5,176,930,352 Rls. 159,772 $
104 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 260,000 5,032,343,400 Rls. 161,208 $
105 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 5,915 4,720,500,134 Rls. 154,680 $
106 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 40,000 4,701,867,460 Rls. 155,382 $
107 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 316,000 4,611,446,840 Rls. 147,501 $
108 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,360 4,588,096,800 Rls. 151,497 $
109 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 36,604 4,345,344,662 Rls. 140,363 $
110 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 45,911 4,339,589,205 Rls. 138,428 $
111 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 198,000 4,298,710,716 Rls. 136,636 $
112 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 86,077 4,286,417,164 Rls. 141,925 $
113 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 215,670 4,249,145,727 Rls. 135,960 $
114 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حداکثر900ليتر 41,583 4,225,503,780 Rls. 136,492 $
115 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 48042900 کاغذکرا فت برا يکيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 197,054 4,218,231,360 Rls. 139,515 $
116 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 15,840 4,213,823,872 Rls. 138,023 $
117 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 12,383 4,166,224,020 Rls. 134,577 $
118 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دنکائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 32,340 4,059,016,560 Rls. 132,952 $
119 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازکغيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 26,746 3,949,297,903 Rls. 128,266 $
120 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 66,284 3,912,019,116 Rls. 127,054 $
121 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 6,864 3,855,424,584 Rls. 126,629 $
122 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 900,000 3,758,832,000 Rls. 117,775 $
123 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 19,850 3,706,566,516 Rls. 114,842 $
124 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرکرديفهاي 841210ا لي841280 113,205 3,704,510,441 Rls. 115,632 $
125 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 200,000 3,632,938,000 Rls. 119,623 $
126 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 13,219 3,562,832,000 Rls. 117,550 $
127 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 142,800 3,517,593,750 Rls. 111,084 $
128 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,146 3,411,344,330 Rls. 112,907 $
129 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 200,000 3,393,324,000 Rls. 105,298 $
130 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 66,788 3,362,490,950 Rls. 111,297 $
131 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 31,344 3,326,425,085 Rls. 109,113 $
132 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 9,252 3,289,155,920 Rls. 102,188 $
133 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 39,210 3,274,152,070 Rls. 105,925 $
134 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حداکثر900ليتر 21,252 3,268,352,710 Rls. 103,800 $
135 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,796 3,231,028,288 Rls. 99,707 $
136 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 49,860 3,215,201,154 Rls. 106,457 $
137 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 18,860 3,155,127,178 Rls. 101,930 $
138 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 211,400 3,149,180,431 Rls. 103,694 $
139 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,900 3,082,848,544 Rls. 101,143 $
140 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,900 3,071,511,040 Rls. 101,504 $
141 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,278 3,059,215,605 Rls. 94,557 $
142 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 47,761 2,967,289,765 Rls. 96,372 $
143 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 5,862 2,964,476,940 Rls. 95,758 $
144 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 12,000 2,950,830,400 Rls. 97,400 $
145 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 14,743 2,905,290,438 Rls. 93,584 $
146 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 120,000 2,902,971,400 Rls. 93,917 $
147 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 45,000 2,901,296,440 Rls. 95,765 $
148 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 52,215 2,850,129,831 Rls. 89,762 $
149 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 20,800 2,841,420,794 Rls. 91,795 $
150 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 59,614 2,829,806,010 Rls. 91,489 $
151 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 9,600 2,813,920,000 Rls. 90,378 $
152 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 588,285 2,743,596,065 Rls. 90,560 $
153 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 58,813 2,730,917,946 Rls. 84,496 $
154 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 6,000 2,675,500,000 Rls. 88,373 $
155 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حداکثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 115,419 2,647,086,000 Rls. 86,964 $
156 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 150,000 2,641,979,340 Rls. 84,443 $
157 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 192,400 2,627,991,521 Rls. 82,946 $
158 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 17,987 2,566,269,102 Rls. 79,269 $
159 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,800 2,517,570,000 Rls. 81,333 $
160 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 60,000 2,499,087,600 Rls. 77,730 $
161 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 18,458 2,494,875,360 Rls. 80,589 $
162 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 41,278 2,448,460,224 Rls. 77,112 $
163 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حداکثر900ليتر 17,432 2,438,544,430 Rls. 75,379 $
164 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 11,385 2,432,032,391 Rls. 77,818 $
165 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 34021240 كوكو آميد و بتائين 54,000 2,374,772,400 Rls. 77,128 $
166 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 99,377 2,366,593,845 Rls. 75,641 $
167 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 34021240 كوكو آميد و بتائين 54,000 2,361,464,120 Rls. 75,560 $
168 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 10,637 2,355,435,400 Rls. 77,487 $
169 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 49,500 2,312,809,450 Rls. 71,429 $
170 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي ياکمترا ز 2درصد وزنيکربن ساير ا بعاد 52,000 2,305,181,060 Rls. 74,360 $
171 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 89,000 2,304,902,207 Rls. 71,523 $
172 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 33,150 2,297,575,000 Rls. 75,705 $
173 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 25070010 کائولن 416,000 2,291,449,888 Rls. 70,708 $
174 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 42,900 2,229,770,781 Rls. 73,568 $
175 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 52,000 2,186,326,688 Rls. 68,616 $
176 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 76,002 2,169,687,464 Rls. 68,842 $
177 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 50,000 2,161,250,000 Rls. 66,749 $
178 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 20,000 2,156,928,329 Rls. 69,673 $
179 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 67,711 2,148,103,419 Rls. 68,993 $
180 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 540,000 2,131,221,780 Rls. 66,420 $
181 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 25,200 2,091,216,960 Rls. 65,861 $
182 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 3,693 2,076,485,400 Rls. 65,885 $
183 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 28,754 2,018,161,195 Rls. 62,930 $
184 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 540,000 2,012,474,700 Rls. 62,100 $
185 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 4,588 1,994,812,831 Rls. 61,645 $
186 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 202,800 1,940,017,322 Rls. 59,943 $
187 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 61,500 1,917,365,100 Rls. 63,288 $
188 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 6,206 1,903,310,077 Rls. 58,771 $
189 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 48,000 1,814,997,084 Rls. 57,690 $
190 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 96,000 1,740,197,760 Rls. 57,000 $
191 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 50,915 1,734,167,344 Rls. 54,940 $
192 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,129 1,731,155,888 Rls. 53,427 $
193 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,625 1,727,031,300 Rls. 53,465 $
194 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حداکثر900ليتر 9,745 1,724,077,948 Rls. 56,472 $
195 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 170,268 1,703,130,973 Rls. 54,814 $
196 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 78,000 1,687,686,000 Rls. 54,600 $
197 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 57,500 1,685,718,217 Rls. 54,536 $
198 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 200,000 1,656,945,450 Rls. 51,147 $
199 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 34021240 كوكو آميد و بتائين 36,000 1,652,603,400 Rls. 52,047 $
200 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 2,911 1,607,345,334 Rls. 49,849 $
مجموع کل
295,623,595,157 ريال
مجموع کل
9,491,957 دلار