آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 297,820 10,072,393,395 Rls. 318,317 $
202 6 1395 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 800,000 10,060,963,500 Rls. 323,806 $
203 5 1395 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 72,360 10,056,367,164 Rls. 324,902 $
204 6 1395 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 237,850 10,054,752,442 Rls. 323,227 $
205 6 1395 جلفا ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 128,590 10,013,328,575 Rls. 321,475 $
206 9 1395 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 66,481 9,919,481,640 Rls. 311,302 $
207 1 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 55,040 9,902,391,940 Rls. 327,243 $
208 5 1395 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 131,700 9,886,800,750 Rls. 319,539 $
209 7 1395 جلفا ترکيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 444,387 9,789,424,277 Rls. 311,070 $
210 3 1395 جلفا ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 128,240 9,757,715,464 Rls. 320,599 $
211 7 1395 جلفا ترکيه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 10,881 9,526,550,670 Rls. 304,489 $
212 11 1395 جلفا ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآليکه درجاي ديگرمذکورنباشد 56,338 9,317,318,100 Rls. 287,848 $
213 1 1395 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 824,000 9,292,837,680 Rls. 307,100 $
214 7 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 860,160 9,267,638,281 Rls. 294,575 $
215 2 1395 جلفا ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 57,830 9,251,888,625 Rls. 305,595 $
216 1 1395 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 69,591 9,142,129,186 Rls. 301,970 $
217 2 1395 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 61,320 9,135,015,934 Rls. 301,319 $
218 6 1395 جلفا ترکيه 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 42,280 9,069,740,000 Rls. 297,564 $
219 12 1395 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيکبرقي 141,412 9,065,066,274 Rls. 279,754 $
220 8 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 824,000 9,023,834,484 Rls. 284,197 $
221 11 1395 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 250,000 8,955,136,490 Rls. 276,718 $
222 10 1395 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 82,080 8,941,822,120 Rls. 278,640 $
223 7 1395 جلفا ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 213,160 8,858,517,987 Rls. 282,179 $
224 11 1395 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 78,692 8,834,414,695 Rls. 272,921 $
225 9 1395 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 28,779 8,813,649,159 Rls. 277,223 $
226 2 1395 جلفا ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 456,610 8,753,504,518 Rls. 288,933 $
227 7 1395 جلفا ترکيه 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 291,000 8,726,144,250 Rls. 276,450 $
228 9 1395 جلفا ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 48,407 8,640,150,650 Rls. 270,216 $
229 4 1395 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 250,015 8,570,324,340 Rls. 278,348 $
230 12 1395 جلفا ترکيه 32041190 کککساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 45,641 8,525,886,506 Rls. 263,107 $
231 10 1395 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيکبرقي 96,014 8,518,614,365 Rls. 263,855 $
232 7 1395 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 159,302 8,492,968,573 Rls. 270,650 $
233 5 1395 جلفا ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعيکه برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 53,059 8,471,044,152 Rls. 274,585 $
234 12 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 824,000 8,456,482,289 Rls. 261,172 $
235 5 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 680,331 8,329,172,765 Rls. 269,434 $
236 5 1395 جلفا ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 105,930 8,192,657,250 Rls. 264,825 $
237 12 1395 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 303,517 8,184,505,857 Rls. 252,650 $
238 3 1395 جلفا ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 202,472 8,174,658,868 Rls. 269,169 $
239 8 1395 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 62,090 8,150,557,958 Rls. 257,391 $
240 5 1395 جلفا ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 738,720 8,018,996,087 Rls. 259,289 $
241 11 1395 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 25,883 7,859,751,820 Rls. 242,842 $
242 2 1395 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 64,853 7,848,236,394 Rls. 258,796 $
243 3 1395 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 127,348 7,744,090,134 Rls. 254,696 $
244 5 1395 جلفا ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 725,320 7,656,090,769 Rls. 247,782 $
245 7 1395 جلفا ترکيه 29291090 --- ساير 128,160 7,628,609,520 Rls. 242,834 $
246 12 1395 جلفا ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 54,712 7,613,154,080 Rls. 234,968 $
247 8 1395 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 62,011 7,515,999,024 Rls. 238,836 $
248 4 1395 جلفا ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعيکه برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 74,851 7,510,648,226 Rls. 245,466 $
249 4 1395 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 153,307 7,489,316,865 Rls. 243,893 $
250 6 1395 جلفا ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعيکه برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 57,228 7,478,868,080 Rls. 240,839 $
251 12 1395 جلفا ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 26,922 7,469,140,671 Rls. 230,589 $
252 3 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 630,840 7,461,027,120 Rls. 245,097 $
253 4 1395 جلفا ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 645,350 7,450,199,008 Rls. 243,438 $
254 10 1395 جلفا ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 37,879 7,357,623,117 Rls. 228,313 $
255 7 1395 جلفا ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 672,465 7,232,162,791 Rls. 230,425 $
256 7 1395 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 92,900 7,201,969,750 Rls. 229,834 $
257 6 1395 جلفا ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرکهيدروليکباحرکت خطي(سيلندرها) 117,490 7,170,165,436 Rls. 231,144 $
258 4 1395 جلفا ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده,که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 93,242 7,159,048,350 Rls. 233,105 $
259 3 1395 جلفا ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 339,059 7,082,985,413 Rls. 232,832 $
260 12 1395 جلفا ترکيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 6,695 7,077,330,000 Rls. 218,500 $
261 9 1395 جلفا ترکيه 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده,که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 76,829 7,002,292,134 Rls. 218,642 $
262 12 1395 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 188,260 6,947,241,757 Rls. 214,341 $
263 9 1395 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 57,266 6,871,584,133 Rls. 214,985 $
264 3 1395 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 98,097 6,855,895,617 Rls. 225,034 $
265 2 1395 جلفا ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 46,567 6,802,025,242 Rls. 224,786 $
266 3 1395 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 173,990 6,779,062,500 Rls. 222,710 $
267 6 1395 جلفا ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 623,330 6,737,909,717 Rls. 215,599 $
268 3 1395 جلفا ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 40,418 6,734,956,787 Rls. 220,968 $
269 10 1395 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 164,740 6,727,527,852 Rls. 209,027 $
270 4 1395 جلفا ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 96,000 6,684,163,200 Rls. 218,168 $
271 7 1395 جلفا ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 113,974 6,679,692,969 Rls. 212,616 $
272 10 1395 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 116,660 6,659,564,473 Rls. 206,414 $
273 3 1395 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 87,800 6,630,253,250 Rls. 218,067 $
274 6 1395 جلفا ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 173,997 6,613,038,941 Rls. 212,154 $
275 10 1395 جلفا ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 699,759 6,611,053,446 Rls. 205,184 $
276 11 1395 جلفا ترکيه 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 14,961 6,578,180,000 Rls. 203,250 $
277 8 1395 جلفا ترکيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,050 6,576,790,000 Rls. 209,793 $
278 2 1395 جلفا ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 86,730 6,575,505,925 Rls. 216,825 $
279 9 1395 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 107,865 6,570,585,186 Rls. 205,014 $
280 11 1395 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 120,765 6,566,543,125 Rls. 202,900 $
281 10 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 69,600 6,565,730,299 Rls. 203,293 $
282 8 1395 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 83,912 6,534,355,156 Rls. 206,425 $
283 7 1395 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 54,107 6,471,874,120 Rls. 206,056 $
284 4 1395 جلفا ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 84,500 6,469,555,000 Rls. 211,250 $
285 2 1395 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 157,850 6,454,716,423 Rls. 212,990 $
286 4 1395 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 95,900 6,435,948,916 Rls. 210,019 $
287 4 1395 جلفا ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 571,522 6,432,213,428 Rls. 210,255 $
288 12 1395 جلفا ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 100,308 6,429,336,000 Rls. 198,400 $
289 4 1395 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 68,706 6,346,380,938 Rls. 207,242 $
290 8 1395 جلفا ترکيه 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 211,014 6,341,354,415 Rls. 200,463 $
291 12 1395 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 98,000 6,323,040,000 Rls. 195,348 $
292 5 1395 جلفا ترکيه 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 50,180 6,319,764,634 Rls. 204,715 $
293 11 1395 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 46,245 6,316,596,364 Rls. 195,174 $
294 3 1395 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 162,434 6,292,497,002 Rls. 207,735 $
295 6 1395 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 55,420 6,275,512,282 Rls. 202,259 $
296 4 1395 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 503,500 6,272,382,077 Rls. 205,450 $
297 9 1395 جلفا ترکيه 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکارايي كمتر از 1.35 36,936 6,143,044,050 Rls. 192,011 $
298 10 1395 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 51,600 6,114,538,445 Rls. 189,219 $
299 10 1395 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 48,042 6,082,778,595 Rls. 188,374 $
300 10 1395 جلفا ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 10,617 6,070,215,312 Rls. 191,176 $
مجموع کل
772,116,963,538 ريال
مجموع کل
24,662,206 دلار