آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1395 شهيدرجايي برزيل 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 149,652 2,632,418,338 Rls. 86,993 $
102 2 1395 شهيدرجايي برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنهاکه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 119,510 2,582,596,185 Rls. 85,158 $
103 10 1395 شهيدرجايي برزيل 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 6,151 2,495,392,044 Rls. 77,615 $
104 11 1395 شهيدرجايي برزيل 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 13,972 2,474,560,500 Rls. 76,441 $
105 5 1395 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 104,950 2,454,551,063 Rls. 80,026 $
106 12 1395 شهيدرجايي برزيل 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 2,178,351,000 Rls. 68,605 $
107 5 1395 شهيدرجايي برزيل 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 12,600 2,156,441,449 Rls. 69,462 $
108 7 1395 شهيدرجايي برزيل 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 286,835 2,130,258,720 Rls. 67,488 $
109 10 1395 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 11,385 2,112,264,743 Rls. 65,355 $
110 11 1395 شهيدرجايي برزيل 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 54,080 2,030,920,320 Rls. 62,743 $
111 12 1395 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده ياکارشده اماکندهکاري و حکاکي نشده 128,062 2,015,190,974 Rls. 62,252 $
112 11 1395 شهيدرجايي برزيل 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 27,000 2,015,048,460 Rls. 62,252 $
113 5 1395 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 1,976,113,920 Rls. 63,840 $
114 10 1395 شهيدرجايي برزيل 23099040 خوراك آماده دام و طيور 78,750 1,972,530,000 Rls. 61,031 $
115 4 1395 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 1,956,206,852 Rls. 63,534 $
116 9 1395 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 78,750 1,955,258,156 Rls. 61,031 $
117 8 1395 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 78,750 1,911,498,582 Rls. 60,856 $
118 7 1395 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 78,525 1,899,030,102 Rls. 60,763 $
119 8 1395 شهيدرجايي برزيل 84821000 بلبرينگ. 1,007 1,779,523,008 Rls. 57,155 $
120 2 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 16,460 1,775,018,399 Rls. 58,589 $
121 9 1395 شهيدرجايي برزيل 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 15,994 1,680,584,674 Rls. 52,370 $
122 5 1395 شهيدرجايي برزيل 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 15,272 1,659,417,340 Rls. 53,452 $
123 2 1395 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,594,984,726 Rls. 52,709 $
124 10 1395 شهيدرجايي برزيل 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 209,560 1,576,946,040 Rls. 49,172 $
125 8 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 16,450 1,474,440,314 Rls. 46,370 $
126 9 1395 شهيدرجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده ياکارشده اماکندهکاري وحکاکي نشده 199,289 1,460,640,298 Rls. 45,591 $
127 10 1395 شهيدرجايي برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنهاکه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 48,240 1,448,143,519 Rls. 44,937 $
128 3 1395 شهيدرجايي برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 79,200 1,442,184,480 Rls. 47,520 $
129 12 1395 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,430,430,720 Rls. 44,160 $
130 5 1395 شهيدرجايي برزيل 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 59,486 1,372,668,679 Rls. 44,345 $
131 6 1395 شهيدرجايي برزيل 21061011 ککککمواد پروتئيني تكستوره سويا 52,425 1,215,342,563 Rls. 39,319 $
132 2 1395 شهيدرجايي برزيل 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 52,000 1,185,415,470 Rls. 39,142 $
133 11 1395 شهيدرجايي برزيل 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 15,400 1,112,605,560 Rls. 34,377 $
134 7 1395 شهيدرجايي برزيل 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 14,520 1,020,720,684 Rls. 32,444 $
135 4 1395 شهيدرجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده ياکارشده اماکندهکاري وحکاکي نشده 156,621 1,011,187,323 Rls. 33,056 $
136 2 1395 شهيدرجايي برزيل 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 155,624 964,560,284 Rls. 31,825 $
137 5 1395 شهيدرجايي برزيل 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 20,000 941,001,600 Rls. 30,400 $
138 12 1395 شهيدرجايي برزيل 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 20,000 939,354,200 Rls. 29,000 $
139 9 1395 شهيدرجايي برزيل 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 20,000 906,561,000 Rls. 28,197 $
140 9 1395 شهيدرجايي برزيل 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 18,165 827,017,161 Rls. 25,771 $
141 2 1395 شهيدرجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده ياکارشده اماکندهکاري وحکاکي نشده 126,004 802,431,649 Rls. 26,466 $
142 3 1395 شهيدرجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده ياکارشده اماکندهکاري وحکاکي نشده 102,782 654,342,968 Rls. 21,464 $
143 4 1395 شهيدرجايي برزيل 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 23,042 483,673,500 Rls. 15,766 $
144 12 1395 شهيدرجايي برزيل 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 25,466 476,087,003 Rls. 14,693 $
145 10 1395 شهيدرجايي برزيل 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 19,746 449,476,033 Rls. 14,136 $
146 12 1395 شهيدرجايي برزيل 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,980 438,338,409 Rls. 13,544 $
147 8 1395 شهيدرجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده ياکارشده اماکندهکاري وحکاکي نشده 50,068 432,284,349 Rls. 13,595 $
148 9 1395 شهيدرجايي برزيل 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هايکومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 317,124,000 Rls. 9,864 $
149 3 1395 شهيدرجايي برزيل 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 24,000 264,036,300 Rls. 8,700 $
150 11 1395 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ريکار،وا نت وتراکتور كشاورزي 793 225,421,371 Rls. 6,966 $
151 5 1395 شهيدرجايي برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت وکشنده جاده ا ي 2,014 204,144,000 Rls. 6,595 $
152 9 1395 شهيدرجايي برزيل 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,000 136,409,130 Rls. 4,290 $
153 11 1395 شهيدرجايي برزيل 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 541 6,183,542 Rls. 192 $
154 11 1395 شهيدرجايي برزيل 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 468 1,806,428 Rls. 56 $
مجموع کل
72,659,138,130 ريال
مجموع کل
2,311,674 دلار