آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 335,780 24,230,230,923 Rls. 792,726 $
102 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگکردن,که درجاي ديگرمذکورنباشد. 41,203 24,213,958,000 Rls. 749,318 $
103 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 4,150 23,767,935,968 Rls. 765,596 $
104 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 7,211 23,119,770,000 Rls. 765,505 $
105 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 75,048 23,020,015,989 Rls. 717,285 $
106 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 30,823 22,910,850,000 Rls. 746,793 $
107 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 49,899 22,549,988,864 Rls. 732,380 $
108 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگکردن,که درجاي ديگرمذکورنباشد. 30,888 22,439,488,500 Rls. 717,995 $
109 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 22,620 22,077,768,000 Rls. 701,750 $
110 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 40,495 21,727,522,596 Rls. 705,668 $
111 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,936,741 21,551,279,152 Rls. 697,227 $
112 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 90,271 21,547,260,000 Rls. 705,773 $
113 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,030 21,424,662,340 Rls. 661,817 $
114 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,576,230 21,166,773,321 Rls. 698,666 $
115 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 117,000 21,165,639,650 Rls. 668,357 $
116 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 230,042 20,767,200,000 Rls. 668,939 $
117 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقلکردن, برا يکارروي سنگ, سرا ميکياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 35,823 20,637,946,000 Rls. 681,210 $
118 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 57,152 20,631,780,000 Rls. 655,789 $
119 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 134,780 20,500,800,000 Rls. 632,702 $
120 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 31,740 20,440,440,178 Rls. 630,839 $
121 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 9,106 20,374,249,572 Rls. 660,109 $
122 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقلکردن, برا يکارروي سنگ, سرا ميکياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 72,395 20,306,960,000 Rls. 646,512 $
123 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 20,082 20,234,601,999 Rls. 642,163 $
124 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالصکمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 159,020 20,233,429,892 Rls. 625,212 $
125 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 59,703 19,757,062,920 Rls. 614,250 $
126 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 کککنوار پهلوي پوشکسه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يکلايه مياني فيلم الاستيک 92,783 19,521,751,176 Rls. 607,189 $
127 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 19,317,236,400 Rls. 597,687 $
128 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 46,100 19,194,666,720 Rls. 603,663 $
129 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 40082120 کککتكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 272,010 18,940,741,035 Rls. 608,342 $
130 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايعکردن هوا ياسايرگازها 53,215 18,850,400,000 Rls. 617,106 $
131 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 161,060 18,479,391,819 Rls. 570,640 $
132 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 17,000 18,242,763,408 Rls. 581,925 $
133 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 164,039 18,214,781,282 Rls. 562,122 $
134 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 6,494 18,063,160,080 Rls. 596,439 $
135 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتکها) 23,053 17,651,400,960 Rls. 563,061 $
136 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 97,614 17,605,287,000 Rls. 543,961 $
137 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا يکارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 53,288 17,517,000,000 Rls. 563,773 $
138 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 52,753 17,501,734,284 Rls. 550,818 $
139 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 114,575 17,413,500,000 Rls. 574,191 $
140 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا رهکردن برا يکارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 98,583 17,384,740,000 Rls. 562,459 $
141 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 484,639 17,276,275,462 Rls. 533,844 $
142 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 202,400 17,092,616,732 Rls. 545,462 $
143 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 688,757 16,893,069,026 Rls. 542,284 $
144 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 93,865 16,795,260,300 Rls. 553,033 $
145 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 35,105 16,689,741,270 Rls. 515,320 $
146 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84162000 مشعل هايکوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 25,910 16,678,894,456 Rls. 518,768 $
147 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 338,018 16,638,936,134 Rls. 524,540 $
148 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقلکردن, برا يکارروي سنگ, سرا ميکياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 66,000 16,423,982,404 Rls. 529,038 $
149 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 30,305 16,416,162,000 Rls. 506,422 $
150 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 35,387 16,036,490,724 Rls. 500,562 $
151 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 16,000 15,938,191,400 Rls. 525,164 $
152 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 140,800 15,908,015,433 Rls. 491,307 $
153 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 17,955 15,834,580,000 Rls. 523,025 $
154 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 11,587 15,745,183,469 Rls. 520,072 $
155 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 152,860 15,655,898,640 Rls. 506,578 $
156 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 298,186 15,655,837,179 Rls. 510,255 $
157 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 62,295 15,485,266,334 Rls. 490,785 $
158 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 133,580 15,482,979,257 Rls. 508,510 $
159 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 438,380 15,104,157,385 Rls. 485,118 $
160 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 36,596 15,087,823,374 Rls. 466,192 $
161 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 382,000 15,028,362,713 Rls. 464,359 $
162 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 228,500 14,973,455,614 Rls. 481,922 $
163 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقلکردن, برا يکارروي سنگ, سرا ميکياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 58,973 14,816,057,116 Rls. 477,159 $
164 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 12,000 14,727,433,040 Rls. 454,522 $
165 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتکها) 33,347 14,667,814,774 Rls. 457,516 $
166 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 991,892 14,644,967,975 Rls. 461,230 $
167 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 137,280 14,558,522,009 Rls. 450,449 $
168 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84818036 --- شير مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل­دار) 10,683 14,500,927,075 Rls. 448,085 $
169 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 252,333 14,448,735,782 Rls. 445,982 $
170 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 کککنوار پهلوي پوشکسه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يکلايه مياني فيلم الاستيک 65,755 14,183,878,303 Rls. 448,512 $
171 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 142,220 14,170,709,779 Rls. 437,651 $
172 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 129,300 14,087,867,328 Rls. 448,959 $
173 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 36,644 14,059,640,184 Rls. 464,124 $
174 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 111,976 14,048,325,200 Rls. 436,053 $
175 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 225,559 13,894,091,640 Rls. 454,459 $
176 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 49,100 13,811,752,370 Rls. 446,144 $
177 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 کککنوار پهلوي پوشکسه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يکلايه مياني فيلم الاستيک 67,311 13,771,068,520 Rls. 427,328 $
178 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 4,381 13,753,400,661 Rls. 439,588 $
179 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 130,770 13,600,636,910 Rls. 439,335 $
180 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,870 13,445,023,500 Rls. 418,184 $
181 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 29,684 13,347,015,000 Rls. 425,756 $
182 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84362100 ماشين هاي جوجهکشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 109,318 13,277,216,400 Rls. 434,891 $
183 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 117,300 13,097,365,919 Rls. 404,152 $
184 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 24,180 13,095,735,136 Rls. 414,882 $
185 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 47,018 13,042,365,739 Rls. 428,943 $
186 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 133,500 12,975,427,098 Rls. 425,704 $
187 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 40,884 12,927,713,387 Rls. 398,954 $
188 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولاديک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 186,491 12,753,907,776 Rls. 415,721 $
189 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,814 12,669,723,947 Rls. 390,956 $
190 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 77,834 12,400,162,471 Rls. 396,767 $
191 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 60,770 12,395,832,176 Rls. 402,593 $
192 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 234,998 12,297,375,000 Rls. 407,414 $
193 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 18,390 12,178,144,000 Rls. 376,112 $
194 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 59,400 12,132,960,840 Rls. 387,796 $
195 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84818036 --- شير مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل­دار) 19,596 11,991,750,000 Rls. 370,711 $
196 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 30,867 11,982,684,080 Rls. 369,774 $
197 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 27,221 11,810,057,742 Rls. 365,410 $
198 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,471 11,787,815,000 Rls. 374,603 $
199 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 106,800 11,673,993,140 Rls. 363,867 $
200 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 209,480 11,668,376,448 Rls. 361,253 $
مجموع کل
1,672,233,820,798 ريال
مجموع کل
53,202,057 دلار