آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 148,033,500 1,789,669,501,733 Rls. 55,260,651 $
2 11 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 140,731,709 1,662,798,132,865 Rls. 51,374,252 $
3 12 1395 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 35,000,000 1,045,961,200,000 Rls. 32,275,079 $
4 10 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 84,126,291 973,599,512,555 Rls. 30,122,236 $
5 5 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 74,563,920 811,415,012,700 Rls. 26,386,366 $
6 3 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 49,505,000 628,406,248,915 Rls. 20,693,065 $
7 4 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 47,390,000 532,726,168,610 Rls. 17,501,293 $
8 1 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 32,477,000 479,527,152,992 Rls. 15,889,431 $
9 4 1395 بندر امام خميني آرژانتين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 37,000,000 451,445,547,000 Rls. 14,757,945 $
10 12 1395 بندر امام خميني آرژانتين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 12,000,000 315,962,400,000 Rls. 9,751,324 $
11 7 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 17,400,000 203,782,014,000 Rls. 6,500,431 $
12 9 1395 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,000,000 114,785,100,000 Rls. 3,570,188 $
13 2 1395 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 3,000,000 73,824,480,000 Rls. 2,439,672 $
مجموع کل
9,083,902,471,370 ريال
مجموع کل
286,521,933 دلار