آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 21,433,403 256,149,266,190 Rls. 8,656,689 $
2 12 1394 آستارا چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 14,645,290 148,785,005,283 Rls. 5,081,849 $
3 12 1394 آستارا چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,264,161 82,688,896,759 Rls. 2,885,709 $
4 12 1394 آستارا چين 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 5,314,380 57,932,954,639 Rls. 1,931,285 $
5 12 1394 آستارا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,383,040 17,401,560,376 Rls. 603,737 $
6 12 1394 آستارا چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 737,390 10,054,907,070 Rls. 338,105 $
7 12 1394 آستارا چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 38,865 2,599,039,976 Rls. 86,861 $
8 12 1394 آستارا چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 40,569 2,151,375,951 Rls. 72,366 $
9 12 1394 آستارا چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 20,996 937,963,320 Rls. 31,080 $
10 12 1394 آستارا چين 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 23,130 737,152,254 Rls. 24,426 $
11 12 1394 آستارا چين 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 50,028 647,208,632 Rls. 21,512 $
12 12 1394 آستارا چين 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 24,640 611,051,614 Rls. 20,901 $
13 12 1394 آستارا چين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,354 463,202,640 Rls. 15,348 $
14 12 1394 آستارا چين 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 7,400 295,169,611 Rls. 10,096 $
15 12 1394 آستارا چين 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 900 169,490,880 Rls. 5,616 $
16 12 1394 آستارا چين 61169300 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 4,600 110,490,440 Rls. 3,737 $
17 12 1394 آستارا چين 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 4,232 108,908,553 Rls. 3,683 $
18 12 1394 آستارا چين 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 423 67,592,448 Rls. 2,286 $
19 12 1394 آستارا چين 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 750 52,520,357 Rls. 1,753 $
20 12 1394 آستارا چين 62139000 دستمال ودستمال تزئيني از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 400 10,857,240 Rls. 360 $
مجموع کل
581,974,614,234 ريال
مجموع کل
19,797,400 دلار