آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 20,841,750 1,060,849,409,073 Rls. 35,631,183 $
2 12 1394 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 28,131,340 927,297,518,902 Rls. 31,510,955 $
3 12 1394 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 960,405 29,967,721,228 Rls. 1,007,234 $
4 12 1394 زاهدان پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 110,118 8,818,170,169 Rls. 298,913 $
5 12 1394 زاهدان پاكستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 263,582 8,387,212,605 Rls. 278,487 $
6 12 1394 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 210,177 4,534,355,857 Rls. 157,763 $
7 12 1394 زاهدان پاكستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 19,000 1,629,666,000 Rls. 54,000 $
8 12 1394 زاهدان پاكستان 83082000 ميخ پرچ هاي لوله ا ي وچاکدا را زفلزمعمولي. 7,388 487,771,165 Rls. 16,335 $
9 12 1394 زاهدان پاكستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 3,176 287,678,904 Rls. 9,528 $
مجموع کل
2,042,259,503,903 ريال
مجموع کل
68,964,398 دلار