آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 10051000 بذر ذرت 255,712 28,732,578,127 Rls. 992,182 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 275,890 14,699,548,169 Rls. 495,239 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 73,815 8,992,481,952 Rls. 303,115 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 54,010 6,420,183,288 Rls. 226,552 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56039300 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن مترمربع بيش ا ز70گرم وحدا کثر150گرم 30,642 3,742,442,866 Rls. 125,873 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 3,700 2,224,327,644 Rls. 74,243 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 21,000 2,146,840,673 Rls. 75,516 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 21,100 1,906,643,160 Rls. 63,130 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 10,885 1,722,982,248 Rls. 57,933 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8,080 1,648,863,805 Rls. 58,253 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 6,750 1,604,518,900 Rls. 53,160 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,145 1,481,659,976 Rls. 49,822 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 13,554 1,428,263,676 Rls. 49,164 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 7,680 1,215,710,060 Rls. 42,437 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,480 1,160,746,265 Rls. 40,729 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 10,400 1,143,990,000 Rls. 38,000 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 2,540 1,006,866,000 Rls. 33,588 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 6,600 945,551,739 Rls. 33,590 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 14,109 872,168,843 Rls. 29,683 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84281010 آسانسور 7,010 870,152,652 Rls. 28,882 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 14,430 803,943,628 Rls. 27,712 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 11,237 796,736,614 Rls. 28,303 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 6,110 644,394,240 Rls. 21,496 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,046 559,925,867 Rls. 18,585 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 1,912 490,665,492 Rls. 16,971 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 2,845 417,648,200 Rls. 14,339 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 473 392,802,732 Rls. 13,102 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,424 378,662,949 Rls. 12,897 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,350 211,181,880 Rls. 6,990 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 2,000 207,823,847 Rls. 7,030 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,764 196,901,437 Rls. 6,706 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,289 172,669,188 Rls. 5,734 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,373 130,310,634 Rls. 4,629 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 300 80,007,276 Rls. 2,706 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 886 75,060,708 Rls. 2,656 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 648 67,961,328 Rls. 2,257 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 65 31,113,995 Rls. 1,031 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 281 29,700,189 Rls. 987 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 65 9,549,900 Rls. 317 $
مجموع کل
89,663,580,147 ريال
مجموع کل
3,065,541 دلار