آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 17,000 239,731,809,490 Rls. 8,061,270 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 44,246 101,512,403,324 Rls. 3,503,414 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 18,078 44,141,800,728 Rls. 1,461,843 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 12,320 29,633,868,041 Rls. 989,247 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 13,450 8,965,677,697 Rls. 307,405 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 988 7,423,601,476 Rls. 259,365 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,351 4,015,647,000 Rls. 134,078 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 5 2,516,513,501 Rls. 88,302 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 90153000 ترا زها 722 1,731,990,690 Rls. 58,400 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,120 842,090,977 Rls. 28,770 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 80 641,450,640 Rls. 21,239 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 1,384 503,146,025 Rls. 16,713 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,306 400,364,350 Rls. 13,308 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 30064050 كامپوزيت 50 332,352,118 Rls. 11,043 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 472 254,111,804 Rls. 8,724 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 93 101,017,729 Rls. 3,561 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 150 56,538,426 Rls. 1,878 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 900 40,891,200 Rls. 1,355 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 10051000 بذر ذرت 210 37,076,562 Rls. 1,304 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11 21,912,002 Rls. 772 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 28 7,492,500 Rls. 250 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 145 7,248,480 Rls. 240 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 105 3,460,380 Rls. 116 $
مجموع کل
442,922,465,140 ريال
مجموع کل
14,972,597 دلار