آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 240 80,520,179 Rls. 2,688 $
302 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 65 80,007,619 Rls. 2,706 $
303 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 179 79,968,550 Rls. 2,731 $
304 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 631 78,267,212 Rls. 2,641 $
305 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 46 76,563,483 Rls. 2,639 $
306 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 20 74,925,000 Rls. 2,500 $
307 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29214500 1نفتيل آمين (آلفانفتيل آمين (بتانفتيل آمين)کو مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 125 74,687,680 Rls. 2,480 $
308 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 80 73,125,717 Rls. 2,479 $
309 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 183 72,420,362 Rls. 2,516 $
310 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 96 71,916,000 Rls. 2,400 $
311 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 170 71,556,301 Rls. 2,385 $
312 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 60 60,530,829 Rls. 2,139 $
313 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 236 59,697,011 Rls. 1,983 $
314 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 152 59,535,546 Rls. 1,992 $
315 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 81 58,126,425 Rls. 2,008 $
316 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 120 57,392,894 Rls. 2,006 $
317 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 124 57,044,000 Rls. 1,910 $
318 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90322000 مانوستات 90 55,577,956 Rls. 1,842 $
319 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 281 55,085,607 Rls. 1,825 $
320 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 87 51,408,812 Rls. 1,728 $
321 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 180 51,199,491 Rls. 1,801 $
322 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 435 51,198,674 Rls. 1,697 $
323 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 153 49,684,800 Rls. 1,650 $
324 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 188 48,174,995 Rls. 1,690 $
325 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 47,450,773 Rls. 1,609 $
326 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 70 47,089,513 Rls. 1,593 $
327 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044030 منبع تغذيه را يانه 59 47,030,474 Rls. 1,601 $
328 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90308200 آلات ودستگاهها برا ي سنجش ياکنترل ورقه نازك (wafer)ياادوات نيمه هادي (semiconductor wafers )باوسايل 67 46,394,781 Rls. 1,574 $
329 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 130 45,965,105 Rls. 1,633 $
330 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 44190010 مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازكکكاري، نقاشي روي چوب، خاتم 242 45,895,322 Rls. 1,532 $
331 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 47 45,500,000 Rls. 1,531 $
332 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 201 45,276,000 Rls. 1,500 $
333 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 100 45,270,000 Rls. 1,500 $
334 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39209300 صفحه ها,ورق ها...,ا زآمينورزين ها,مسحکم نشده, مطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشاب 199 45,168,000 Rls. 1,500 $
335 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39269040 مصنوعات ازمواد پلاستيكي جهت مصارف سينمايي 159 43,928,228 Rls. 1,466 $
336 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 261 43,329,697 Rls. 1,457 $
337 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87119020 ---موتورسيكلت ودوچرخه الكتريكي از 1500 وات وبيشتر 95 42,926,290 Rls. 1,438 $
338 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 690 41,653,920 Rls. 1,380 $
339 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717010 ---ديسك خوان نواري 21 41,631,748 Rls. 1,424 $
340 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 40 41,257,427 Rls. 1,367 $
341 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 112 41,055,658 Rls. 1,375 $
342 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 59 40,891,612 Rls. 1,368 $
343 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 37 39,100,000 Rls. 1,322 $
344 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 62041200 لباس بصورت دست، زنانه يا دخترانه، ازپنبه 221 37,897,065 Rls. 1,265 $
345 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 150 37,462,880 Rls. 1,240 $
346 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 210 37,243,800 Rls. 1,234 $
347 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 35 37,018,080 Rls. 1,230 $
348 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 101 36,217,200 Rls. 1,200 $
349 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 11 35,964,000 Rls. 1,200 $
350 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90151000 مسافت ياب ها 13 35,826,038 Rls. 1,205 $
351 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90278010 دستگاه PH متر 25 35,800,267 Rls. 1,296 $
352 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 102 34,020,963 Rls. 1,136 $
353 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 8 33,762,808 Rls. 1,130 $
354 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 14 33,732,503 Rls. 1,126 $
355 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 61 33,610,014 Rls. 1,166 $
356 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29146100 آنتراكينون 50 33,323,000 Rls. 1,121 $
357 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 24 33,206,129 Rls. 1,100 $
358 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 18 33,119,607 Rls. 1,133 $
359 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 27 32,939,845 Rls. 1,100 $
360 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 310 32,440,510 Rls. 1,086 $
361 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 20 31,413,000 Rls. 1,090 $
362 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 66 30,915,187 Rls. 1,068 $
363 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 180 30,710,688 Rls. 1,029 $
364 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85177020 آنتن مخابراتي 97 30,629,680 Rls. 1,019 $
365 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 4 30,193,463 Rls. 1,011 $
366 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 81 30,096,000 Rls. 1,000 $
367 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 40 29,770,300 Rls. 994 $
368 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 448 29,689,925 Rls. 986 $
369 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90089000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات پروژکتورتصويرثابت, دستگاه بزرگ وکوچک کردن عکس. 49 29,607,760 Rls. 980 $
370 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90183120 انواع سرنگ هاي سرپيچ دار وسرنگ هاي ساده 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 13 29,518,538 Rls. 985 $
371 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 70 28,413,625 Rls. 956 $
372 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 60 27,952,680 Rls. 926 $
373 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 175 26,691,277 Rls. 886 $
374 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 90 26,647,745 Rls. 890 $
375 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 67030000 موي انسان، دسته شده، در جهت طبيعي نازكکشده، سفيدکشده يا به نحو ديگر كارشده؛ پشم يا موي حيوان يا ساير مواد نسجي، آماده شده براي ساختن كلاه گيس يا اشياء همانند 47 25,552,411 Rls. 897 $
376 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 50 25,330,552 Rls. 851 $
377 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 230 24,294,900 Rls. 805 $
378 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 44 23,528,863 Rls. 785 $
379 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 30 23,440,000 Rls. 779 $
380 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 30 23,339,992 Rls. 791 $
381 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 68 23,241,680 Rls. 770 $
382 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 62 23,228,729 Rls. 775 $
383 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 92 22,946,680 Rls. 760 $
384 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 85 21,731,760 Rls. 720 $
385 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 3 21,527,032 Rls. 761 $
386 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85291020 آنتن تلسکوپي 17 21,102,153 Rls. 740 $
387 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 1 20,969,900 Rls. 700 $
388 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 500 20,824,200 Rls. 690 $
389 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 120 20,718,253 Rls. 693 $
390 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 189 20,645,554 Rls. 729 $
391 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 32 19,937,430 Rls. 665 $
392 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84524090 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 83 19,635,385 Rls. 651 $
393 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 170 19,316,480 Rls. 640 $
394 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39046190 پلي تترا فلوئوروا تيلن بغير ا ز اشكال مايع وپودر 200 18,910,546 Rls. 637 $
395 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 48 18,107,400 Rls. 600 $
396 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 73 17,865,968 Rls. 592 $
397 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 6 17,064,130 Rls. 565 $
398 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 107 16,563,800 Rls. 550 $
399 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 25 15,995,400 Rls. 530 $
400 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 76 15,937,124 Rls. 532 $
مجموع کل
3,933,020,589 ريال
مجموع کل
132,599 دلار