آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني هند 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 123,889,998 3,833,325,467,848 Rls. 131,078,311 $
2 12 1394 بندر امام خميني هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 104,200,000 1,504,512,993,786 Rls. 53,400,158 $
3 12 1394 بندر امام خميني هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 40,286,182 1,182,387,343,397 Rls. 40,406,515 $
4 12 1394 بندر امام خميني هند 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 30,370,114 906,917,056,373 Rls. 30,675,809 $
5 12 1394 بندر امام خميني هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 171,531,000 635,891,130,575 Rls. 21,951,800 $
6 12 1394 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 45,521,000 482,038,271,148 Rls. 15,969,403 $
7 12 1394 بندر امام خميني هند 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 42,158,605 467,872,952,674 Rls. 15,691,572 $
8 12 1394 بندر امام خميني هند 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 17,610,963 332,576,520,746 Rls. 11,110,256 $
9 12 1394 بندر امام خميني هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 64,000,000 323,939,866,584 Rls. 10,994,399 $
10 12 1394 بندر امام خميني هند 10039000 جو باستثناي بذر 40,000,000 302,779,698,049 Rls. 10,502,244 $
11 12 1394 بندر امام خميني هند 10059010 ---ذرت دامي 14,850,000 173,153,992,000 Rls. 5,780,470 $
12 12 1394 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 5,000,000 118,939,184,800 Rls. 3,948,205 $
13 12 1394 بندر امام خميني هند 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 15,000,000 110,560,368,936 Rls. 3,927,544 $
14 12 1394 بندر امام خميني هند 29141100 استن 2,829,186 81,834,205,050 Rls. 2,711,448 $
15 12 1394 بندر امام خميني هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,331,800 78,460,649,576 Rls. 2,714,017 $
16 12 1394 بندر امام خميني هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,008,000 75,378,318,019 Rls. 2,516,414 $
17 12 1394 بندر امام خميني هند 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 1,946,805 65,458,149,425 Rls. 2,168,853 $
18 12 1394 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 1,880,000 62,129,025,000 Rls. 2,059,589 $
19 12 1394 بندر امام خميني هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 4,685,754 54,239,327,960 Rls. 1,823,845 $
20 12 1394 بندر امام خميني هند 29261000 اكريلونيتريل 964,338 41,500,753,804 Rls. 1,384,420 $
21 12 1394 بندر امام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,120,000 39,272,040,000 Rls. 1,302,390 $
22 12 1394 بندر امام خميني هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,026,000 37,372,615,839 Rls. 1,239,638 $
23 12 1394 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 298,900 23,725,486,400 Rls. 786,029 $
24 12 1394 بندر امام خميني هند 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 200,000 22,429,641,719 Rls. 758,578 $
25 12 1394 بندر امام خميني هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,081,890 21,577,460,433 Rls. 745,680 $
26 12 1394 بندر امام خميني هند 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 176,650 18,088,538,220 Rls. 618,827 $
27 12 1394 بندر امام خميني هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 633,110 13,725,523,092 Rls. 483,331 $
28 12 1394 بندر امام خميني هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 34,964 5,458,897,953 Rls. 187,444 $
29 12 1394 بندر امام خميني هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 480,000 5,238,843,360 Rls. 176,319 $
30 12 1394 بندر امام خميني هند 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 18,200 2,404,465,904 Rls. 80,525 $
31 12 1394 بندر امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 14,400 2,163,330,000 Rls. 73,998 $
32 12 1394 بندر امام خميني هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,150 491,414,400 Rls. 16,294 $
33 12 1394 بندر امام خميني هند 25253000 آخال ميکا 73,352 440,405,005 Rls. 14,757 $
34 12 1394 بندر امام خميني هند 29039100 كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن 8,100 323,982,141 Rls. 11,692 $
35 12 1394 بندر امام خميني هند 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 40 28,026,545 Rls. 1,011 $
مجموع کل
11,026,635,946,763 ريال
مجموع کل
377,311,786 دلار