آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,770,510 59,693,999,959 Rls. 1,985,311 $
2 12 1394 شهيدرجايي كانادا 28100010 ا سيد بريک 800,000 28,253,135,631 Rls. 942,544 $
3 12 1394 شهيدرجايي كانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 298,250 21,879,223,446 Rls. 744,142 $
4 12 1394 شهيدرجايي كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 48,876 17,463,136,792 Rls. 582,342 $
5 12 1394 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 733,992 16,090,071,063 Rls. 553,315 $
6 12 1394 شهيدرجايي كانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 26,428 14,494,369,511 Rls. 487,168 $
7 12 1394 شهيدرجايي كانادا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 38,800 13,906,540,781 Rls. 471,706 $
8 12 1394 شهيدرجايي كانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 480,000 10,953,710,100 Rls. 371,447 $
9 12 1394 شهيدرجايي كانادا 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 124,830 4,205,890,559 Rls. 149,410 $
10 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,020 1,375,000,000 Rls. 48,366 $
11 12 1394 شهيدرجايي كانادا 84411000 ماشينهاي برش 17,000 963,538,800 Rls. 35,140 $
12 12 1394 شهيدرجايي كانادا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 10,186 853,186,041 Rls. 30,011 $
13 12 1394 شهيدرجايي كانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,918 697,958,200 Rls. 23,609 $
14 12 1394 شهيدرجايي كانادا 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 21,800 590,483,520 Rls. 19,620 $
15 12 1394 شهيدرجايي كانادا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 2,150 500,897,460 Rls. 16,597 $
16 12 1394 شهيدرجايي كانادا 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 2,630 390,882,800 Rls. 12,951 $
17 12 1394 شهيدرجايي كانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 16,600 200,694,966 Rls. 6,867 $
18 12 1394 شهيدرجايي كانادا 27030010 پيت ماس 45,644 145,321,515 Rls. 4,815 $
مجموع کل
192,658,041,144 ريال
مجموع کل
6,485,362 دلار