آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي قبرس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 112,500 13,009,468,922 Rls. 444,712 $
2 12 1394 شهيدرجايي قبرس 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,892 2,309,393,528 Rls. 79,604 $
3 12 1394 شهيدرجايي قبرس 28365000 کربنات کلسيم 100,000 1,729,324,102 Rls. 58,486 $
4 12 1394 شهيدرجايي قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,137 1,046,653,998 Rls. 37,773 $
5 12 1394 شهيدرجايي قبرس 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 6,000 700,767,780 Rls. 25,487 $
6 12 1394 شهيدرجايي قبرس 21069020 ا مولسيفاير 12,000 600,390,144 Rls. 21,473 $
7 12 1394 شهيدرجايي قبرس 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 17,052 509,500,000 Rls. 17,307 $
8 12 1394 شهيدرجايي قبرس 28272000 کلرورکلسيم 22,000 199,295,100 Rls. 6,620 $
9 12 1394 شهيدرجايي قبرس 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 6,265 187,500,000 Rls. 6,369 $
مجموع کل
20,292,293,574 ريال
مجموع کل
697,832 دلار