آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 851 147,181,654,746 Rls. 5,105,457 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 367 112,955,573,591 Rls. 3,815,359 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1,549 10,859,316,356 Rls. 368,136 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 01012910 اسب براي مسابقه 9,200 7,725,815,895 Rls. 265,246 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 116 7,627,245,641 Rls. 256,003 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 403 7,567,508,750 Rls. 272,173 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 16,645 7,414,615,137 Rls. 247,492 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 1,800 6,403,308,787 Rls. 227,471 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 614 4,716,699,637 Rls. 159,020 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 28 3,459,202,208 Rls. 114,817 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 93 3,134,375,827 Rls. 109,301 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 50 2,415,440,000 Rls. 80,000 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 903 2,270,789,040 Rls. 76,809 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 92 2,114,140,000 Rls. 70,000 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 7,850 1,923,911,513 Rls. 66,635 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,800 1,764,125,124 Rls. 58,849 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,534 1,280,010,142 Rls. 44,656 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,010 1,070,560,800 Rls. 35,471 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 295 808,411,504 Rls. 27,325 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 563 718,353,411 Rls. 25,206 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآکتورهاي هسته ا ي 24 679,260,736 Rls. 22,504 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 1,840 484,649,203 Rls. 16,153 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 88 425,170,162 Rls. 14,379 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 301 410,517,147 Rls. 13,747 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 74 349,473,604 Rls. 11,640 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 145 229,375,600 Rls. 7,600 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 63 211,799,840 Rls. 7,030 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 93 206,664,720 Rls. 6,877 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 13 174,006,000 Rls. 5,759 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 75 172,421,499 Rls. 5,920 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 531 165,315,026 Rls. 5,562 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 550 151,465,705 Rls. 5,221 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 131 120,736,000 Rls. 4,000 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 350 97,360,000 Rls. 3,250 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 350 92,851,477 Rls. 3,122 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 446 90,900,678 Rls. 3,074 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 200 89,361,792 Rls. 2,961 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 33 88,200,000 Rls. 3,083 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 850 74,772,361 Rls. 2,496 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 166 63,243,600 Rls. 2,100 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 30 62,751,441 Rls. 2,095 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 315 60,797,079 Rls. 2,014 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 57 49,547,718 Rls. 1,750 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 200 48,956,996 Rls. 1,634 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 100 46,479,961 Rls. 1,544 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 41 38,517,426 Rls. 1,368 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 245 36,228,990 Rls. 1,200 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 80 33,042,000 Rls. 1,095 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 10 32,347,203 Rls. 1,082 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 222 29,357,055 Rls. 980 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 150 29,201,631 Rls. 975 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 125 24,268,404 Rls. 810 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 90 23,481,724 Rls. 784 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 20 21,883,210 Rls. 730 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 170 21,126,000 Rls. 700 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 50 15,101,000 Rls. 500 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 50 15,089,500 Rls. 500 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2 10,925,522 Rls. 362 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 28 2,995,602 Rls. 100 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 90 2,956,302 Rls. 100 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 8 2,233,320 Rls. 74 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 15 2,167,594 Rls. 72 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 27 1,907,631 Rls. 63 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38123020 آنتي ا زونانتها 25 1,328,888 Rls. 44 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 5 509,269 Rls. 17 $
مجموع کل
338,401,804,726 ريال
مجموع کل
11,592,501 دلار