آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 174,500 13,883,946,002 Rls. 470,411 $
2 12 1394 قزوين سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 100,000 2,791,962,000 Rls. 98,208 $
3 12 1394 قزوين سوئد 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 39,923 2,351,792,076 Rls. 77,892 $
4 12 1394 قزوين سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 50,000 1,932,999,818 Rls. 64,122 $
5 12 1394 قزوين سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,805 1,094,306,059 Rls. 38,661 $
6 12 1394 قزوين سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 5,600 632,342,560 Rls. 21,156 $
7 12 1394 قزوين سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 279,197,253 Rls. 9,465 $
8 12 1394 قزوين سوئد 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 209,565,379 Rls. 7,104 $
9 12 1394 قزوين سوئد 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 152 123,291,285 Rls. 4,083 $
10 12 1394 قزوين سوئد 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 55 1,836,253 Rls. 61 $
مجموع کل
23,301,238,685 ريال
مجموع کل
791,163 دلار