آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 10,000,000 199,395,320,201 Rls. 7,013,800 $
2 12 1394 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 19,189,000 60,227,180,269 Rls. 2,042,373 $
مجموع کل
259,622,500,470 ريال
مجموع کل
9,056,173 دلار