آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,222,510 212,311,092,738 Rls. 7,061,234 $
2 12 1394 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,548,834 127,725,810,717 Rls. 4,288,924 $
3 12 1394 قم ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 15,150 30,741,028,318 Rls. 1,086,064 $
4 12 1394 قم ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,367 4,956,660,000 Rls. 166,672 $
5 12 1394 قم ترکيه 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 33,250 4,551,298,275 Rls. 155,680 $
6 12 1394 قم ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,734 4,347,013,289 Rls. 145,113 $
7 12 1394 قم ترکيه 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 20,028 1,109,034,662 Rls. 38,197 $
8 12 1394 قم ترکيه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,806 790,922,051 Rls. 27,054 $
9 12 1394 قم ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,800 317,519,044 Rls. 10,786 $
10 12 1394 قم ترکيه 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 1,975 227,538,905 Rls. 8,083 $
11 12 1394 قم ترکيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 674 128,334,919 Rls. 4,559 $
12 12 1394 قم ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,465 116,569,681 Rls. 3,960 $
13 12 1394 قم ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 113 22,574,893 Rls. 790 $
14 12 1394 قم ترکيه 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 12 4,206,932 Rls. 149 $
مجموع کل
387,349,604,425 ريال
مجموع کل
12,997,263 دلار