آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 غرب تهران ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 35,000 2,097,550,000 Rls. 70,000 $
202 12 1394 غرب تهران ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,143 2,092,137,252 Rls. 69,314 $
203 12 1394 غرب تهران ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 33,180 2,088,487,299 Rls. 73,910 $
204 12 1394 غرب تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 42,108 2,060,615,181 Rls. 70,024 $
205 12 1394 غرب تهران ترکيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,341 2,047,846,104 Rls. 69,562 $
206 12 1394 غرب تهران ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 14,127 2,024,462,997 Rls. 67,105 $
207 12 1394 غرب تهران ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 44,371 2,006,452,712 Rls. 67,405 $
208 12 1394 غرب تهران ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 28,466 1,952,022,419 Rls. 66,183 $
209 12 1394 غرب تهران ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,067 1,945,584,872 Rls. 64,714 $
210 12 1394 غرب تهران ترکيه 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 16,775 1,940,718,448 Rls. 67,532 $
211 12 1394 غرب تهران ترکيه 84716020 موشوا ره (mouse) 12,560 1,930,510,161 Rls. 64,902 $
212 12 1394 غرب تهران ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 20,863 1,918,845,502 Rls. 67,371 $
213 12 1394 غرب تهران ترکيه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 21,190 1,918,733,310 Rls. 63,570 $
214 12 1394 غرب تهران ترکيه 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,542 1,894,326,262 Rls. 63,065 $
215 12 1394 غرب تهران ترکيه 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 27,390 1,822,169,382 Rls. 60,396 $
216 12 1394 غرب تهران ترکيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,813 1,818,187,532 Rls. 61,904 $
217 12 1394 غرب تهران ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 14,923 1,801,785,600 Rls. 60,120 $
218 12 1394 غرب تهران ترکيه 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 6,300 1,792,580,448 Rls. 59,837 $
219 12 1394 غرب تهران ترکيه 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 30,471 1,783,864,272 Rls. 59,411 $
220 12 1394 غرب تهران ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 33,650 1,777,088,453 Rls. 59,346 $
221 12 1394 غرب تهران ترکيه 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 22,153 1,769,270,277 Rls. 59,386 $
222 12 1394 غرب تهران ترکيه 52085900 پارچه تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, با85%يا بيشتر پنبه, غيرمذکوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم 8,500 1,738,739,352 Rls. 57,587 $
223 12 1394 غرب تهران ترکيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 15,956 1,737,921,124 Rls. 57,796 $
224 12 1394 غرب تهران ترکيه 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 191,000 1,732,259,760 Rls. 57,390 $
225 12 1394 غرب تهران ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,979 1,721,920,925 Rls. 57,071 $
226 12 1394 غرب تهران ترکيه 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 28,371 1,711,169,681 Rls. 57,928 $
227 12 1394 غرب تهران ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 26,180 1,709,720,151 Rls. 56,857 $
228 12 1394 غرب تهران ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 17,674 1,709,571,822 Rls. 58,685 $
229 12 1394 غرب تهران ترکيه 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 20,867 1,706,965,488 Rls. 57,912 $
230 12 1394 غرب تهران ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,172 1,692,852,469 Rls. 56,382 $
231 12 1394 غرب تهران ترکيه 84341000 ماشين هاي شيردوش 13,630 1,685,024,652 Rls. 55,938 $
232 12 1394 غرب تهران ترکيه 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 12,551 1,674,490,558 Rls. 55,855 $
233 12 1394 غرب تهران ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 34,235 1,658,611,717 Rls. 56,023 $
234 12 1394 غرب تهران ترکيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,860 1,645,028,000 Rls. 54,500 $
235 12 1394 غرب تهران ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 44,000 1,642,080,000 Rls. 54,411 $
236 12 1394 غرب تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,400 1,641,297,600 Rls. 54,344 $
237 12 1394 غرب تهران ترکيه 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 25,932 1,619,682,560 Rls. 54,294 $
238 12 1394 غرب تهران ترکيه 40116990 سايرلاستيک روي چرخ بادي نوا زکائوچوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي بدون توليدداخل 14,037 1,596,314,448 Rls. 53,542 $
239 12 1394 غرب تهران ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 22,085 1,590,531,710 Rls. 53,096 $
240 12 1394 غرب تهران ترکيه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 44,200 1,583,365,546 Rls. 52,635 $
241 12 1394 غرب تهران ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 38,905 1,579,217,094 Rls. 52,365 $
242 12 1394 غرب تهران ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 163,128 1,567,340,931 Rls. 52,182 $
243 12 1394 غرب تهران ترکيه 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 10,797 1,544,452,349 Rls. 51,905 $
244 12 1394 غرب تهران ترکيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 18,175 1,528,139,186 Rls. 50,780 $
245 12 1394 غرب تهران ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 14,041 1,499,345,438 Rls. 50,660 $
246 12 1394 غرب تهران ترکيه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 16,523 1,490,310,386 Rls. 52,266 $
247 12 1394 غرب تهران ترکيه 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 6,189 1,483,565,848 Rls. 49,611 $
248 12 1394 غرب تهران ترکيه 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 49,000 1,468,530,000 Rls. 49,000 $
249 12 1394 غرب تهران ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 21,000 1,452,975,252 Rls. 48,741 $
250 12 1394 غرب تهران ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 12,918 1,439,703,648 Rls. 48,010 $
251 12 1394 غرب تهران ترکيه 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 14,450 1,367,358,271 Rls. 45,478 $
252 12 1394 غرب تهران ترکيه 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 3,178 1,352,213,840 Rls. 45,469 $
253 12 1394 غرب تهران ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 18,860 1,345,041,928 Rls. 45,063 $
254 12 1394 غرب تهران ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,100 1,334,412,000 Rls. 45,450 $
255 12 1394 غرب تهران ترکيه 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 4,810 1,322,677,590 Rls. 43,925 $
256 12 1394 غرب تهران ترکيه 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 32,758 1,318,723,609 Rls. 44,013 $
257 12 1394 غرب تهران ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 52,700 1,300,064,337 Rls. 43,693 $
258 12 1394 غرب تهران ترکيه 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 27,581 1,284,666,738 Rls. 42,929 $
259 12 1394 غرب تهران ترکيه 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 3,772 1,277,469,525 Rls. 42,782 $
260 12 1394 غرب تهران ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 18,000 1,276,620,168 Rls. 42,296 $
261 12 1394 غرب تهران ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 4,386 1,275,080,000 Rls. 42,545 $
262 12 1394 غرب تهران ترکيه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,797 1,260,237,074 Rls. 41,975 $
263 12 1394 غرب تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 48,000 1,256,837,760 Rls. 41,717 $
264 12 1394 غرب تهران ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 280 1,249,140,096 Rls. 44,927 $
265 12 1394 غرب تهران ترکيه 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 31,125 1,243,222,801 Rls. 41,433 $
266 12 1394 غرب تهران ترکيه 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 20,000 1,236,034,800 Rls. 40,950 $
267 12 1394 غرب تهران ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 14,420 1,220,613,147 Rls. 40,557 $
268 12 1394 غرب تهران ترکيه 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 16,725 1,220,109,661 Rls. 41,731 $
269 12 1394 غرب تهران ترکيه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 24,060 1,212,700,508 Rls. 40,414 $
270 12 1394 غرب تهران ترکيه 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 17,530 1,206,753,779 Rls. 40,820 $
271 12 1394 غرب تهران ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 70,980 1,197,334,384 Rls. 39,813 $
272 12 1394 غرب تهران ترکيه 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 19,854 1,179,377,640 Rls. 40,908 $
273 12 1394 غرب تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 40,100 1,177,914,611 Rls. 41,173 $
274 12 1394 غرب تهران ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 21,200 1,171,654,506 Rls. 39,199 $
275 12 1394 غرب تهران ترکيه 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 17,760 1,169,103,000 Rls. 39,000 $
276 12 1394 غرب تهران ترکيه 84716010 صفحه کليد(keyboard) 15,946 1,166,845,829 Rls. 39,065 $
277 12 1394 غرب تهران ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 20,312 1,163,839,812 Rls. 38,813 $
278 12 1394 غرب تهران ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,829 1,135,926,393 Rls. 37,898 $
279 12 1394 غرب تهران ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,120 1,126,724,442 Rls. 37,595 $
280 12 1394 غرب تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 5,080 1,122,981,859 Rls. 37,203 $
281 12 1394 غرب تهران ترکيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 28,542 1,120,923,834 Rls. 37,486 $
282 12 1394 غرب تهران ترکيه 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 2,111 1,104,124,525 Rls. 36,859 $
283 12 1394 غرب تهران ترکيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 12,482 1,102,133,805 Rls. 36,971 $
284 12 1394 غرب تهران ترکيه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 9,782 1,093,720,980 Rls. 36,950 $
285 12 1394 غرب تهران ترکيه 44111291 پروفيل روكش شده 71,065 1,082,405,665 Rls. 36,979 $
286 12 1394 غرب تهران ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 10,944 1,077,536,361 Rls. 35,759 $
287 12 1394 غرب تهران ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 48,726 1,071,674,483 Rls. 35,929 $
288 12 1394 غرب تهران ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 14,275 1,054,722,285 Rls. 35,201 $
289 12 1394 غرب تهران ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 6,064 1,051,070,251 Rls. 36,881 $
290 12 1394 غرب تهران ترکيه 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 6,755 1,034,339,266 Rls. 35,135 $
291 12 1394 غرب تهران ترکيه 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 31,897 1,020,733,265 Rls. 35,408 $
292 12 1394 غرب تهران ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 7,850 1,006,197,459 Rls. 34,756 $
293 12 1394 غرب تهران ترکيه 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 4,300 1,004,492,328 Rls. 33,284 $
294 12 1394 غرب تهران ترکيه 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 168 996,646,750 Rls. 33,020 $
295 12 1394 غرب تهران ترکيه 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 4,334 994,778,448 Rls. 35,064 $
296 12 1394 غرب تهران ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 5,650 994,525,750 Rls. 33,083 $
297 12 1394 غرب تهران ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 9,672 992,866,612 Rls. 32,884 $
298 12 1394 غرب تهران ترکيه 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 6,389 982,960,647 Rls. 32,626 $
299 12 1394 غرب تهران ترکيه 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 4,658 974,116,934 Rls. 32,790 $
300 12 1394 غرب تهران ترکيه 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 5,887 972,010,518 Rls. 34,202 $
مجموع کل
145,238,026,452 ريال
مجموع کل
4,882,924 دلار