آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,141,844 69,874,973,921 Rls. 2,361,480 $
2 12 1394 سمنان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 877,935 50,517,022,929 Rls. 1,749,166 $
3 12 1394 سمنان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 32,753 15,916,474,090 Rls. 528,737 $
4 12 1394 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 308,115 14,538,119,442 Rls. 489,162 $
5 12 1394 سمنان ترکيه 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 5,070 10,788,116,376 Rls. 366,457 $
6 12 1394 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 35,008 7,599,581,248 Rls. 254,218 $
7 12 1394 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 14,092 6,525,521,007 Rls. 220,572 $
8 12 1394 سمنان ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 45,890 6,269,182,995 Rls. 215,781 $
9 12 1394 سمنان ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 22,565 5,657,602,515 Rls. 187,907 $
10 12 1394 سمنان ترکيه 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 42,960 4,892,939,032 Rls. 169,105 $
11 12 1394 سمنان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 35,980 4,036,426,130 Rls. 137,085 $
12 12 1394 سمنان ترکيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 19,245 3,918,755,324 Rls. 130,030 $
13 12 1394 سمنان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 20,424 3,231,403,594 Rls. 114,164 $
14 12 1394 سمنان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 34,757 3,022,961,151 Rls. 104,081 $
15 12 1394 سمنان ترکيه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 52,800 2,924,066,640 Rls. 97,164 $
16 12 1394 سمنان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 71,170 2,247,918,802 Rls. 77,559 $
17 12 1394 سمنان ترکيه 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 10,600 1,971,742,373 Rls. 68,944 $
18 12 1394 سمنان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 23,123 1,547,194,449 Rls. 53,859 $
19 12 1394 سمنان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 31,530 1,384,539,800 Rls. 46,100 $
20 12 1394 سمنان ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 850 1,220,278,800 Rls. 40,503 $
21 12 1394 سمنان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,753 1,078,525,771 Rls. 36,261 $
22 12 1394 سمنان ترکيه 76069220 ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0 ميليمتر 4,793 1,000,671,377 Rls. 33,153 $
23 12 1394 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 13,000 832,767,252 Rls. 27,703 $
24 12 1394 سمنان ترکيه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 300 757,183,005 Rls. 26,264 $
25 12 1394 سمنان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 19,484 752,358,077 Rls. 26,727 $
26 12 1394 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 721,595,458 Rls. 24,105 $
27 12 1394 سمنان ترکيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 3,560 703,890,788 Rls. 24,868 $
28 12 1394 سمنان ترکيه 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 2,770 623,602,043 Rls. 20,884 $
29 12 1394 سمنان ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,000 608,822,000 Rls. 21,280 $
30 12 1394 سمنان ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,280 391,354,430 Rls. 13,055 $
31 12 1394 سمنان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 7,000 378,660,500 Rls. 12,575 $
32 12 1394 سمنان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,590 332,940,188 Rls. 11,028 $
33 12 1394 سمنان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 295 322,103,384 Rls. 10,684 $
34 12 1394 سمنان ترکيه 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 500 316,932,000 Rls. 10,500 $
35 12 1394 سمنان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 4,654 295,081,825 Rls. 10,050 $
36 12 1394 سمنان ترکيه 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو 1,961 286,893,000 Rls. 9,573 $
37 12 1394 سمنان ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,400 280,462,380 Rls. 9,768 $
38 12 1394 سمنان ترکيه 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 19,788 268,797,800 Rls. 8,900 $
39 12 1394 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 3,060 261,118,154 Rls. 8,651 $
40 12 1394 سمنان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 201,835,697 Rls. 6,738 $
41 12 1394 سمنان ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 2,824 101,303,131 Rls. 3,441 $
42 12 1394 سمنان ترکيه 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 420 78,965,705 Rls. 2,771 $
43 12 1394 سمنان ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 25 55,661,840 Rls. 1,848 $
44 12 1394 سمنان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 100 36,116,300 Rls. 1,200 $
45 12 1394 سمنان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 975 28,728,647 Rls. 1,011 $
46 12 1394 سمنان ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 226 16,245,473 Rls. 568 $
47 12 1394 سمنان ترکيه 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 180 8,313,722 Rls. 282 $
مجموع کل
228,825,750,563 ريال
مجموع کل
7,775,962 دلار