آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرو ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 33,436,216 170,792,194,764 Rls. 5,861,882 $
2 12 1394 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,523,920 96,854,970,868 Rls. 3,353,672 $
3 12 1394 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,379,404 63,593,193,395 Rls. 2,216,479 $
4 12 1394 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,736,008 38,489,987,388 Rls. 1,314,277 $
5 12 1394 سرو ترکيه 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 698,537 8,076,394,126 Rls. 280,538 $
6 12 1394 سرو ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 28,156 7,772,195,859 Rls. 274,338 $
7 12 1394 سرو ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 441,866 6,847,422,262 Rls. 241,245 $
8 12 1394 سرو ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 84,320 6,153,061,598 Rls. 211,854 $
9 12 1394 سرو ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 75,962 5,455,451,374 Rls. 187,634 $
10 12 1394 سرو ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 24,353 3,457,243,329 Rls. 122,143 $
11 12 1394 سرو ترکيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 244,925 3,264,454,978 Rls. 111,057 $
12 12 1394 سرو ترکيه 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,400 2,967,089,239 Rls. 100,580 $
13 12 1394 سرو ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 48,716 2,165,541,602 Rls. 74,990 $
14 12 1394 سرو ترکيه 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 84,000 2,111,655,000 Rls. 70,117 $
15 12 1394 سرو ترکيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 22,550 2,090,240,954 Rls. 73,060 $
16 12 1394 سرو ترکيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 133,950 1,970,143,509 Rls. 69,722 $
17 12 1394 سرو ترکيه 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 77,483 1,807,399,509 Rls. 61,991 $
18 12 1394 سرو ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,936 1,480,388,578 Rls. 51,261 $
19 12 1394 سرو ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 21,483 1,337,741,199 Rls. 46,338 $
20 12 1394 سرو ترکيه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 18,561 1,323,497,966 Rls. 44,769 $
21 12 1394 سرو ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,160 1,310,741,143 Rls. 45,602 $
22 12 1394 سرو ترکيه 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 459,376 1,278,730,562 Rls. 43,606 $
23 12 1394 سرو ترکيه 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 21,250 1,199,580,562 Rls. 42,614 $
24 12 1394 سرو ترکيه 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 72,752 1,059,229,267 Rls. 37,529 $
25 12 1394 سرو ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 41,360 1,029,875,875 Rls. 34,982 $
26 12 1394 سرو ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,000 1,010,970,240 Rls. 33,744 $
27 12 1394 سرو ترکيه 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 49,480 956,339,525 Rls. 33,973 $
28 12 1394 سرو ترکيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 17,864 912,268,058 Rls. 30,521 $
29 12 1394 سرو ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 17,900 905,365,672 Rls. 30,222 $
30 12 1394 سرو ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 11,370 808,592,473 Rls. 28,567 $
31 12 1394 سرو ترکيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 52,200 798,328,374 Rls. 28,252 $
32 12 1394 سرو ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 5,580 735,035,864 Rls. 25,236 $
33 12 1394 سرو ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,713 725,905,931 Rls. 25,543 $
34 12 1394 سرو ترکيه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 10,760 701,666,201 Rls. 23,835 $
35 12 1394 سرو ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 14,900 660,384,585 Rls. 22,462 $
36 12 1394 سرو ترکيه 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,010 657,544,989 Rls. 22,132 $
37 12 1394 سرو ترکيه 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 3,325 618,887,113 Rls. 21,770 $
38 12 1394 سرو ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 9,890 594,518,226 Rls. 21,120 $
39 12 1394 سرو ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 9,090 570,657,847 Rls. 19,364 $
40 12 1394 سرو ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 8,615 494,734,338 Rls. 17,439 $
41 12 1394 سرو ترکيه 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 12,000 394,337,881 Rls. 13,431 $
42 12 1394 سرو ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,310 370,608,825 Rls. 13,116 $
43 12 1394 سرو ترکيه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 6,000 364,308,283 Rls. 12,841 $
44 12 1394 سرو ترکيه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 5,870 339,875,602 Rls. 11,789 $
45 12 1394 سرو ترکيه 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 4,855 326,503,284 Rls. 11,029 $
46 12 1394 سرو ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,219 293,957,150 Rls. 10,283 $
47 12 1394 سرو ترکيه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,470 286,826,310 Rls. 10,133 $
48 12 1394 سرو ترکيه 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 4,000 198,468,465 Rls. 6,814 $
49 12 1394 سرو ترکيه 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 2,740 196,541,483 Rls. 6,609 $
50 12 1394 سرو ترکيه 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 2,576 177,981,081 Rls. 6,102 $
51 12 1394 سرو ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 580 176,394,132 Rls. 6,080 $
52 12 1394 سرو ترکيه 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 1,818 148,662,615 Rls. 5,115 $
53 12 1394 سرو ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 2,930 140,016,983 Rls. 4,756 $
54 12 1394 سرو ترکيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 106,000 136,327,517 Rls. 4,687 $
55 12 1394 سرو ترکيه 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,280 131,141,404 Rls. 4,502 $
56 12 1394 سرو ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 540 120,349,153 Rls. 4,070 $
57 12 1394 سرو ترکيه 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 636 107,595,703 Rls. 3,618 $
58 12 1394 سرو ترکيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 330 98,275,828 Rls. 3,332 $
59 12 1394 سرو ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 900 93,589,068 Rls. 3,166 $
60 12 1394 سرو ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 634 93,532,500 Rls. 3,171 $
61 12 1394 سرو ترکيه 25202000 ک گچ 187,000 88,579,601 Rls. 3,101 $
62 12 1394 سرو ترکيه 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 343 82,390,000 Rls. 2,750 $
63 12 1394 سرو ترکيه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 735 72,820,390 Rls. 2,587 $
64 12 1394 سرو ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,139 66,760,661 Rls. 2,348 $
65 12 1394 سرو ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 520 65,231,749 Rls. 2,246 $
66 12 1394 سرو ترکيه 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 327 55,420,043 Rls. 1,874 $
67 12 1394 سرو ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 220 45,766,041 Rls. 1,581 $
68 12 1394 سرو ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 80 43,525,746 Rls. 1,503 $
69 12 1394 سرو ترکيه 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 165 42,583,197 Rls. 1,426 $
70 12 1394 سرو ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 552 40,235,356 Rls. 1,387 $
71 12 1394 سرو ترکيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 315 32,656,610 Rls. 1,154 $
72 12 1394 سرو ترکيه 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 190 29,846,741 Rls. 1,056 $
73 12 1394 سرو ترکيه 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 100 25,021,485 Rls. 864 $
74 12 1394 سرو ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 519 21,620,465 Rls. 722 $
مجموع کل
449,947,375,694 ريال
مجموع کل
15,525,701 دلار