آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 396,178,240 2,784,266,560,880 Rls. 93,486,067 $
2 12 1394 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 141,729,180 1,973,058,315,795 Rls. 66,638,769 $
3 12 1394 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 11,550,000 164,319,791,000 Rls. 5,557,352 $
4 12 1394 بندر امام خميني برزيل 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 18,000 7,100,633,610 Rls. 235,933 $
مجموع کل
4,928,745,301,285 ريال
مجموع کل
165,918,121 دلار