آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 88,784 24,692,629,982 Rls. 824,389 $
2 12 1394 بازرگان ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 108,134 12,381,174,112 Rls. 413,363 $
3 12 1394 بازرگان ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 42,928 11,978,553,920 Rls. 399,898 $
4 12 1394 بازرگان ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 7,812 6,483,860,983 Rls. 217,374 $
5 12 1394 بازرگان ايرلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 24,738 4,838,478,633 Rls. 161,534 $
6 12 1394 بازرگان ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 46,846 4,566,073,632 Rls. 152,421 $
7 12 1394 بازرگان ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 13,228 3,763,284,916 Rls. 125,652 $
8 12 1394 بازرگان ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 27,664 2,752,686,893 Rls. 91,888 $
9 12 1394 بازرگان ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 9,378 1,465,303,563 Rls. 48,919 $
10 12 1394 بازرگان ايرلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 22,500 381,449,250 Rls. 12,736 $
11 12 1394 بازرگان ايرلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 200 143,583,667 Rls. 4,793 $
مجموع کل
73,447,079,550 ريال
مجموع کل
2,452,967 دلار