آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 4,000 7,806,236,460 Rls. 275,790 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 60,000 4,038,459,000 Rls. 134,146 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 64,683 4,032,448,745 Rls. 137,932 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 04081100 زرده تخم خشک کرده 33,960 3,068,218,080 Rls. 101,880 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,050 2,923,376,738 Rls. 99,153 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 37,528 2,878,038,000 Rls. 95,600 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,581 2,298,990,576 Rls. 76,121 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 204 2,288,037,380 Rls. 75,758 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 6,040 1,455,205,120 Rls. 48,320 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,000 1,405,797,120 Rls. 46,574 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 04021030 ---شير خشك صنعتي 21,650 1,382,752,620 Rls. 46,161 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 17,340 1,283,801,044 Rls. 43,609 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,850 1,049,710,791 Rls. 36,833 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 84411000 ماشينهاي برش 14,000 965,538,000 Rls. 34,112 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 10,388 642,238,423 Rls. 21,433 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,322 642,024,792 Rls. 21,288 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 400 574,001,289 Rls. 20,529 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 3,293 455,599,866 Rls. 15,209 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,800 397,367,558 Rls. 14,382 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 2,250 396,731,790 Rls. 14,093 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,350 388,111,500 Rls. 12,950 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 4,947 375,524,272 Rls. 12,953 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 53 317,117,980 Rls. 10,500 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,230 165,090,000 Rls. 5,647 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 745 110,097,900 Rls. 3,648 $
مجموع کل
41,340,515,044 ريال
مجموع کل
1,404,623 دلار