آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 49,219 14,543,694,387 Rls. 489,605 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,269 8,233,999,367 Rls. 275,612 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 5,715 5,576,865,440 Rls. 186,182 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 11,637 4,795,619,027 Rls. 160,959 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 2,819 3,104,820,000 Rls. 104,380 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 30022000 واكسنکها براي پزشكي 533 2,963,290,081 Rls. 98,921 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,261 1,945,795,673 Rls. 66,918 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 800 383,096,723 Rls. 12,987 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 560 220,227,742 Rls. 7,294 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 1,215 215,883,406 Rls. 7,207 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 141 145,124,640 Rls. 4,964 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 94 113,853,712 Rls. 3,779 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 18 64,142,336 Rls. 2,141 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 60 50,212,439 Rls. 1,664 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 78 28,766,298 Rls. 960 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 136 26,564,836 Rls. 883 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 68 19,897,187 Rls. 659 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 150 19,618,950 Rls. 650 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 12 15,089,500 Rls. 500 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 99 14,789,670 Rls. 490 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 88 10,624,416 Rls. 352 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 100 6,036,000 Rls. 200 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 85066010 قوهکهاي استوانهکاي شكل هواروي (Airzinc) در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) 10 4,603,446 Rls. 154 $
مجموع کل
42,502,615,276 ريال
مجموع کل
1,427,460 دلار