آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 4,810 363,696,477 Rls. 12,104 $
402 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 15,350 362,668,079 Rls. 12,352 $
403 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 7,834 361,110,613 Rls. 12,542 $
404 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 2,531 360,737,968 Rls. 12,216 $
405 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 4,479 359,680,084 Rls. 12,138 $
406 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 3,202 358,180,987 Rls. 11,937 $
407 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 3,400 355,581,501 Rls. 12,563 $
408 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 10,948 353,688,228 Rls. 11,961 $
409 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 6,430 348,108,098 Rls. 11,907 $
410 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 7,316 347,914,869 Rls. 11,832 $
411 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,571 347,567,362 Rls. 11,620 $
412 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 3,594 345,337,462 Rls. 11,615 $
413 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90318010 ترا ز بنايي 3,610 339,525,582 Rls. 11,286 $
414 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 4,150 338,548,000 Rls. 11,300 $
415 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 5,788 337,019,138 Rls. 11,512 $
416 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 3,096 336,355,009 Rls. 11,194 $
417 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 6,416 328,432,708 Rls. 11,200 $
418 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 5,429 325,364,863 Rls. 10,950 $
419 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 10,477 325,330,223 Rls. 11,143 $
420 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,125 324,456,460 Rls. 10,767 $
421 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 2,841 317,893,831 Rls. 10,989 $
422 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,680 317,714,671 Rls. 10,975 $
423 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,117 317,233,840 Rls. 10,510 $
424 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,555 316,146,140 Rls. 10,510 $
425 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,584 308,922,872 Rls. 10,776 $
426 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 5,240 307,803,733 Rls. 10,781 $
427 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 2,431 302,725,809 Rls. 10,220 $
428 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 4,700 297,892,621 Rls. 9,946 $
429 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 3,175 296,487,074 Rls. 10,234 $
430 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 4,900 296,292,151 Rls. 10,335 $
431 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,930 295,705,200 Rls. 9,870 $
432 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,186 293,777,272 Rls. 10,196 $
433 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,230 292,443,180 Rls. 9,690 $
434 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 37019100 صفحه ها وفيلم هاي تخت عکاسي حساسشدهبرايعکسبرداري نشده براي عكاسي رنگي (پلي كرومPolychrome) 3,500 291,384,517 Rls. 10,150 $
435 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,825 290,481,482 Rls. 9,718 $
436 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 7,139 287,204,072 Rls. 9,637 $
437 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,612 285,763,950 Rls. 9,535 $
438 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,567 279,080,535 Rls. 9,316 $
439 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 4,903 278,611,203 Rls. 9,548 $
440 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 3,664 278,380,983 Rls. 9,852 $
441 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 3,188 277,502,780 Rls. 9,260 $
442 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,668 277,363,222 Rls. 9,228 $
443 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,637 276,382,482 Rls. 9,332 $
444 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,796 273,202,063 Rls. 9,338 $
445 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 3,180 272,286,137 Rls. 9,122 $
446 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 3,681 271,986,627 Rls. 9,328 $
447 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 3,556 271,913,001 Rls. 9,094 $
448 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 3,599 267,181,875 Rls. 8,875 $
449 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 880 266,354,402 Rls. 9,392 $
450 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 1,742 266,047,250 Rls. 9,047 $
451 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,199 264,570,059 Rls. 8,946 $
452 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 2,280 264,437,584 Rls. 8,945 $
453 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 3,177 263,028,608 Rls. 8,937 $
454 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 2,768 262,879,304 Rls. 8,776 $
455 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 1,420 259,670,701 Rls. 8,784 $
456 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,500 258,558,000 Rls. 8,600 $
457 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,421 255,457,778 Rls. 8,549 $
458 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,479 255,319,648 Rls. 8,479 $
459 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,800 254,366,421 Rls. 8,623 $
460 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84146010 ---هود آشپزخانه 2,605 254,022,156 Rls. 8,933 $
461 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 3,642 253,549,623 Rls. 8,538 $
462 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,741 252,398,608 Rls. 8,362 $
463 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,141 251,197,658 Rls. 8,524 $
464 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,725 249,576,725 Rls. 8,723 $
465 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 5,348 248,454,628 Rls. 8,509 $
466 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 5,650 248,352,787 Rls. 8,579 $
467 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,748 245,447,999 Rls. 8,207 $
468 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 633 244,726,413 Rls. 8,123 $
469 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,561 241,982,127 Rls. 8,332 $
470 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,817 241,712,763 Rls. 8,233 $
471 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 3,600 240,958,800 Rls. 8,040 $
472 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 3,211 238,150,947 Rls. 8,046 $
473 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,566 237,640,717 Rls. 8,130 $
474 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 1,650 234,735,975 Rls. 7,865 $
475 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 2,989 234,279,430 Rls. 7,763 $
476 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 1,861 231,138,509 Rls. 7,889 $
477 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 2,178 230,003,583 Rls. 7,793 $
478 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,360 229,939,306 Rls. 7,914 $
479 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 7,650 227,326,177 Rls. 7,688 $
480 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,970 226,474,920 Rls. 7,560 $
481 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 1,500 226,372,500 Rls. 7,500 $
482 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 4,200 225,604,431 Rls. 7,631 $
483 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,583 225,469,350 Rls. 7,680 $
484 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,733 225,456,268 Rls. 7,735 $
485 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 2,843 224,973,656 Rls. 7,684 $
486 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 1,667 224,542,937 Rls. 7,819 $
487 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 2,274 223,908,866 Rls. 7,573 $
488 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 2,419 222,465,132 Rls. 7,394 $
489 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 3,950 219,624,811 Rls. 7,331 $
490 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,105 219,407,502 Rls. 7,627 $
491 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,774 219,397,456 Rls. 7,534 $
492 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 2,498 219,092,565 Rls. 7,589 $
493 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,410 218,263,911 Rls. 7,286 $
494 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 2,070 217,224,402 Rls. 7,638 $
495 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 646 214,599,481 Rls. 7,406 $
496 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,005 213,788,036 Rls. 7,084 $
497 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 3,692 211,975,067 Rls. 7,156 $
498 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1,028 207,565,817 Rls. 7,115 $
499 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,750 206,222,361 Rls. 6,934 $
500 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5,015 205,207,070 Rls. 6,877 $
مجموع کل
27,362,988,258 ريال
مجموع کل
927,923 دلار