آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 6,031 685,628,493 Rls. 24,067 $
302 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 6,470 682,252,701 Rls. 22,774 $
303 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 18,202 677,347,728 Rls. 22,907 $
304 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 9,961 675,289,727 Rls. 23,340 $
305 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 29,000 672,754,618 Rls. 23,316 $
306 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 9,849 670,205,932 Rls. 23,400 $
307 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 18,719 661,670,910 Rls. 22,640 $
308 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,181 659,653,560 Rls. 22,568 $
309 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 7,567 655,478,917 Rls. 22,145 $
310 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,630 643,016,115 Rls. 22,026 $
311 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 8,900 634,378,401 Rls. 21,455 $
312 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 11,750 634,282,947 Rls. 21,254 $
313 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 10,280 633,440,435 Rls. 21,517 $
314 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,033 630,749,504 Rls. 20,936 $
315 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 29039900 ک مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي آروماتيك غير از کلرو بنزن ، اورتودي کلرو بنزن وپارادي کلرو بنزن،هگزا کلروبنزن ود.د.ت ، 1،1،1 تري کلرو 2،2 Bis (پاراکلروفنيل اتان) 6,735 628,509,616 Rls. 21,008 $
316 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,404 628,256,276 Rls. 20,849 $
317 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,725 627,235,044 Rls. 21,915 $
318 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 37023100 براي عكاسي رنگي (پلي كروم) 5,333 623,724,780 Rls. 20,708 $
319 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 10,410 623,520,606 Rls. 22,097 $
320 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 10,106 623,315,277 Rls. 21,058 $
321 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 2,455 623,184,099 Rls. 20,711 $
322 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 6,358 620,994,979 Rls. 21,499 $
323 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 7,678 615,784,618 Rls. 21,607 $
324 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 7,193 613,003,559 Rls. 20,750 $
325 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 6,453 609,174,617 Rls. 21,261 $
326 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84111100 توربوجت هاباقدرت پرتاب حدا کثر25کيلونيوتن (KN) 4,062 601,493,113 Rls. 20,397 $
327 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 11,900 593,532,901 Rls. 20,502 $
328 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 18,142 586,264,271 Rls. 19,662 $
329 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 7,362 584,773,378 Rls. 20,536 $
330 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,485 583,111,676 Rls. 19,753 $
331 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 6,840 580,068,565 Rls. 20,127 $
332 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 4,538 575,823,247 Rls. 19,563 $
333 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 28421010 ---زئوليت 12,750 574,678,096 Rls. 19,246 $
334 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 6,360 566,441,563 Rls. 20,373 $
335 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 1,105 557,478,520 Rls. 18,711 $
336 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,936 552,761,832 Rls. 18,906 $
337 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 8,882 551,292,460 Rls. 18,805 $
338 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 6,617 550,472,818 Rls. 18,649 $
339 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,931 540,376,980 Rls. 18,368 $
340 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 4,617 540,343,437 Rls. 18,666 $
341 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 8,020 534,647,342 Rls. 17,850 $
342 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,109 522,569,760 Rls. 18,129 $
343 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 5,749 516,777,483 Rls. 17,667 $
344 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 5,600 516,611,670 Rls. 18,006 $
345 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 5,439 516,468,702 Rls. 17,919 $
346 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 7,310 516,460,375 Rls. 18,110 $
347 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 7,087 516,346,472 Rls. 17,779 $
348 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 4,832 515,933,429 Rls. 17,648 $
349 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 5,144 513,358,209 Rls. 17,131 $
350 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 10,904 513,146,601 Rls. 17,688 $
351 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85086000 ساير جارومكنده 6,748 507,928,467 Rls. 17,289 $
352 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,910 505,813,235 Rls. 17,237 $
353 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 5,304 503,276,120 Rls. 16,854 $
354 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 2,125 493,500,750 Rls. 16,366 $
355 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 8,170 493,071,092 Rls. 16,482 $
356 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 3,095 488,103,254 Rls. 16,486 $
357 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 4,122 484,801,661 Rls. 16,137 $
358 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 8,000 481,354,249 Rls. 16,305 $
359 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 2,180 474,025,840 Rls. 15,740 $
360 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 6,580 472,647,766 Rls. 15,982 $
361 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 6,982 472,467,557 Rls. 16,356 $
362 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 5,348 471,727,523 Rls. 16,490 $
363 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 6,661 470,489,560 Rls. 16,000 $
364 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 3,409 470,358,876 Rls. 16,431 $
365 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 1,489 470,114,183 Rls. 16,516 $
366 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لکترونيک ) 4,502 466,794,236 Rls. 15,694 $
367 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 5,010 466,447,033 Rls. 16,179 $
368 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,070 463,102,182 Rls. 15,502 $
369 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,815 460,146,350 Rls. 15,350 $
370 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 8,812 453,306,401 Rls. 15,505 $
371 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,630 451,933,921 Rls. 15,994 $
372 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,231 448,895,824 Rls. 15,566 $
373 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 3,415 446,614,822 Rls. 15,278 $
374 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 5,100 445,175,808 Rls. 14,784 $
375 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 3,000 445,054,500 Rls. 14,850 $
376 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73194000 سنجاق قفلي و ساير سنجاقکها از آهن يا فولاد 6,510 435,591,692 Rls. 14,541 $
377 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 2,573 433,515,648 Rls. 14,731 $
378 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 6,417 426,761,089 Rls. 14,910 $
379 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,973 417,194,587 Rls. 13,970 $
380 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 61029000 پالتو،نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار، آنورا ک; بادگيروهمانند;زنانه يادخترا نه کشباف; از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 1,233 416,272,900 Rls. 13,786 $
381 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 6,557 412,863,360 Rls. 13,761 $
382 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 3,967 409,755,682 Rls. 13,978 $
383 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,094 408,119,641 Rls. 14,360 $
384 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,512 407,987,219 Rls. 13,828 $
385 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,500 407,288,245 Rls. 14,389 $
386 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 3,123 402,360,109 Rls. 13,394 $
387 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 11,340 401,901,184 Rls. 14,158 $
388 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 4,674 394,629,557 Rls. 13,791 $
389 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62044900 پيرا هن بلندزنانه يادخترانه ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,980 391,199,850 Rls. 13,050 $
390 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 3,863 382,663,249 Rls. 13,096 $
391 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 4,817 382,365,886 Rls. 12,880 $
392 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,695 381,975,033 Rls. 12,739 $
393 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 8,891 381,962,979 Rls. 13,403 $
394 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,969 381,772,077 Rls. 13,444 $
395 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 91011900 ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها 424 381,665,866 Rls. 12,834 $
396 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 4,742 381,657,476 Rls. 13,120 $
397 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 4,009 376,393,076 Rls. 12,559 $
398 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,421 376,321,358 Rls. 12,633 $
399 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,865 373,730,494 Rls. 12,595 $
400 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 5,270 368,303,466 Rls. 12,436 $
مجموع کل
51,515,489,291 ريال
مجموع کل
1,757,756 دلار