آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 12,258 1,361,575,652 Rls. 46,081 $
202 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 14,962 1,360,484,666 Rls. 46,111 $
203 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 10,938 1,345,670,986 Rls. 47,392 $
204 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 7,060 1,330,233,002 Rls. 45,562 $
205 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 16,716 1,328,324,569 Rls. 45,522 $
206 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 39,647 1,311,714,146 Rls. 45,848 $
207 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 24,590 1,306,247,012 Rls. 44,293 $
208 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 13,897 1,300,579,012 Rls. 45,785 $
209 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,365 1,296,150,830 Rls. 43,756 $
210 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,496 1,284,904,376 Rls. 44,106 $
211 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,597 1,278,748,918 Rls. 44,082 $
212 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 24,337 1,269,136,946 Rls. 42,982 $
213 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 14,639 1,245,836,548 Rls. 42,502 $
214 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84198910 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م 24,720 1,243,502,966 Rls. 42,658 $
215 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,979 1,230,338,967 Rls. 42,544 $
216 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 15,764 1,228,848,637 Rls. 41,679 $
217 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 17,457 1,220,765,161 Rls. 42,033 $
218 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 13,787 1,218,373,421 Rls. 41,301 $
219 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 17,362 1,216,695,491 Rls. 41,081 $
220 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 26,765 1,215,357,382 Rls. 40,403 $
221 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 12,100 1,212,397,651 Rls. 40,606 $
222 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 18,725 1,187,146,665 Rls. 39,870 $
223 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 13,150 1,172,544,152 Rls. 41,417 $
224 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 20,753 1,166,284,692 Rls. 39,584 $
225 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 6,617 1,155,683,125 Rls. 39,859 $
226 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 3,600 1,149,566,600 Rls. 38,050 $
227 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 26,566 1,147,452,747 Rls. 38,506 $
228 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 11,287 1,137,179,339 Rls. 39,543 $
229 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 13,614 1,127,615,555 Rls. 37,879 $
230 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 9,339 1,127,403,399 Rls. 38,728 $
231 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 21,380 1,127,144,084 Rls. 39,211 $
232 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,818 1,119,541,440 Rls. 39,553 $
233 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 9,580 1,107,812,604 Rls. 38,748 $
234 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 9,224 1,094,031,400 Rls. 37,235 $
235 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 10,571 1,085,741,578 Rls. 36,309 $
236 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,827 1,072,168,593 Rls. 35,888 $
237 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 12,437 1,056,247,372 Rls. 35,585 $
238 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 17,670 1,037,710,227 Rls. 34,390 $
239 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84243010 دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 21,313 1,028,666,552 Rls. 36,254 $
240 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 17,557 1,026,041,610 Rls. 35,823 $
241 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 4,400 1,020,130,798 Rls. 34,652 $
242 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 8,629 1,012,547,781 Rls. 33,902 $
243 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 22,170 1,003,216,020 Rls. 33,240 $
244 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 6,337 993,462,879 Rls. 33,398 $
245 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,499 992,066,138 Rls. 33,969 $
246 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 13,171 990,329,079 Rls. 34,328 $
247 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84141000 - تلمبه هاي خلاء 4,835 989,279,520 Rls. 32,760 $
248 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 18,550 987,591,700 Rls. 33,341 $
249 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 11,213 986,715,625 Rls. 34,761 $
250 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 66039000 ا جزا ء,تزئينات ومتفرعات ا شياءمشمول شماره 6601 يا 6602 14,700 978,883,645 Rls. 32,923 $
251 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 16,200 946,059,751 Rls. 32,481 $
252 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 7,967 941,998,420 Rls. 31,210 $
253 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 12,016 929,873,260 Rls. 32,000 $
254 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 8,885 922,999,224 Rls. 31,282 $
255 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,238 922,929,653 Rls. 30,806 $
256 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 4,923 919,798,423 Rls. 31,635 $
257 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 15,373 913,696,471 Rls. 31,454 $
258 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 13,246 907,385,167 Rls. 31,129 $
259 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85068010 قوهکهاي استوانهکاي شكل در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)، غير مذكور درجاي ديگر 11,066 896,926,467 Rls. 30,325 $
260 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 12,550 879,115,198 Rls. 30,935 $
261 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 10,491 861,361,242 Rls. 29,953 $
262 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 10,352 854,883,108 Rls. 28,800 $
263 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 14,450 848,178,919 Rls. 30,017 $
264 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 17,129 841,081,406 Rls. 28,663 $
265 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95069110 دستگاه TRAD MILL 11,113 836,731,093 Rls. 29,396 $
266 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 9,872 833,949,645 Rls. 27,835 $
267 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 37019990 سايرصفحه هاوفيلمهاي عکاسي تخت حساس شده عکسبردا ري نشده ا زهرماده به غيرا زکاغذ،مقواياموادنسجي غيرمذکور 9,880 826,084,041 Rls. 27,522 $
268 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 12,390 823,207,583 Rls. 27,691 $
269 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62089900 تنکه, ربدوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 9,554 821,733,688 Rls. 28,308 $
270 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,724 819,122,584 Rls. 27,489 $
271 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 7,148 814,706,508 Rls. 27,448 $
272 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 2,400 797,749,801 Rls. 26,522 $
273 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 9,724 797,352,027 Rls. 26,546 $
274 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 9,014 796,172,123 Rls. 27,538 $
275 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 10,317 793,464,612 Rls. 27,306 $
276 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 11,541 783,495,588 Rls. 26,356 $
277 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 10,712 783,239,899 Rls. 26,785 $
278 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 3,735 777,293,861 Rls. 25,866 $
279 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 8,401 774,602,311 Rls. 26,792 $
280 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,474 770,593,860 Rls. 26,154 $
281 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83016010 ---سيلندر(مغزي) قفل درب ساختمان 8,832 758,641,328 Rls. 25,591 $
282 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,737 754,481,182 Rls. 25,181 $
283 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 7,859 750,998,979 Rls. 26,321 $
284 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 4,144 748,056,999 Rls. 25,085 $
285 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 11,577 747,928,941 Rls. 25,409 $
286 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 10,823 743,443,116 Rls. 25,223 $
287 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 14,600 732,690,622 Rls. 25,928 $
288 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 8,070 726,816,088 Rls. 25,578 $
289 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,000 723,712,754 Rls. 24,163 $
290 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 3,468 722,906,800 Rls. 23,950 $
291 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 8,000 722,538,721 Rls. 24,120 $
292 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 11,086 721,027,213 Rls. 24,747 $
293 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 11,499 720,819,753 Rls. 23,905 $
294 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 9,570 712,942,393 Rls. 24,528 $
295 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,950 712,733,765 Rls. 24,692 $
296 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 7,615 711,280,711 Rls. 25,268 $
297 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 55082000 نخ دوخت ا زا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 12,000 708,828,321 Rls. 23,677 $
298 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 8,000 708,631,536 Rls. 24,239 $
299 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 15,722 708,420,350 Rls. 23,701 $
300 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 8,718 701,759,064 Rls. 24,678 $
مجموع کل
97,860,535,827 ريال
مجموع کل
3,338,259 دلار