آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 38,021 4,079,001,110 Rls. 140,219 $
102 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 72,895 4,011,208,854 Rls. 136,950 $
103 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 45,790 3,995,661,519 Rls. 138,723 $
104 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 54,075 3,917,778,676 Rls. 132,313 $
105 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 43,849 3,717,308,517 Rls. 125,386 $
106 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 50,623 3,670,045,688 Rls. 123,195 $
107 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 234,600 3,559,737,605 Rls. 126,553 $
108 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 23,782 3,509,365,936 Rls. 122,046 $
109 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 44,946 3,419,067,313 Rls. 117,024 $
110 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 25,600 3,348,888,483 Rls. 115,435 $
111 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 14,000 3,215,604,500 Rls. 106,500 $
112 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85068020 قوهکهاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4)، غير مذكور درجاي ديگر 37,065 3,177,181,257 Rls. 107,952 $
113 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 65,332 3,149,579,811 Rls. 104,707 $
114 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 14,624 3,148,293,949 Rls. 105,531 $
115 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 28,852 3,094,036,571 Rls. 104,546 $
116 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 34,035 3,082,137,501 Rls. 102,226 $
117 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 21,868 3,027,764,819 Rls. 103,527 $
118 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 31,265 2,924,690,226 Rls. 99,600 $
119 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 44,800 2,875,534,690 Rls. 98,485 $
120 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 40,887 2,792,751,756 Rls. 93,621 $
121 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 31,078 2,770,711,367 Rls. 95,557 $
122 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 21,906 2,734,393,081 Rls. 95,142 $
123 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 25,000 2,673,558,001 Rls. 89,447 $
124 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,800 2,668,417,906 Rls. 92,557 $
125 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 38,249 2,654,902,561 Rls. 91,646 $
126 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 49,864 2,603,895,473 Rls. 92,037 $
127 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 6,400 2,601,706,313 Rls. 91,706 $
128 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 25,588 2,597,736,927 Rls. 88,410 $
129 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 51,758 2,543,820,562 Rls. 85,045 $
130 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 33,285 2,519,208,810 Rls. 84,562 $
131 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 38,392 2,474,949,182 Rls. 83,229 $
132 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 38,441 2,404,732,134 Rls. 80,317 $
133 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 44,945 2,369,810,805 Rls. 83,356 $
134 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,332 2,313,526,950 Rls. 76,650 $
135 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 43,623 2,310,558,349 Rls. 80,898 $
136 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 25,099 2,272,627,777 Rls. 76,450 $
137 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 28,423 2,165,572,610 Rls. 75,521 $
138 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87115011 ----مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 2,160 2,159,574,442 Rls. 73,909 $
139 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 29,000 2,159,569,601 Rls. 75,777 $
140 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 29,188 2,155,179,525 Rls. 72,578 $
141 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 52,349 2,135,348,573 Rls. 71,331 $
142 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 27,146 2,116,838,412 Rls. 74,513 $
143 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84112100 توربوپرا پلرهاباقدرت حدا کثر1100کيلووا ت (KW): 11,168 2,114,752,516 Rls. 74,026 $
144 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 41,194 2,103,046,152 Rls. 71,289 $
145 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 63,650 2,094,601,591 Rls. 71,844 $
146 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 38,806 2,054,994,394 Rls. 68,575 $
147 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 22,344 2,038,672,035 Rls. 69,780 $
148 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 43,230 2,034,897,767 Rls. 70,970 $
149 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 32,932 2,011,268,942 Rls. 68,034 $
150 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 45,499 2,001,063,048 Rls. 66,846 $
151 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 14,640 1,968,190,278 Rls. 68,097 $
152 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 22,771 1,962,247,455 Rls. 66,894 $
153 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 18,364 1,939,230,145 Rls. 66,208 $
154 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 26,115 1,915,162,417 Rls. 64,516 $
155 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 63,325 1,898,293,525 Rls. 63,325 $
156 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 60,705 1,887,910,164 Rls. 64,201 $
157 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 32,500 1,885,005,136 Rls. 66,709 $
158 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 20,357 1,883,620,263 Rls. 64,238 $
159 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85064020 قوهکهاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4)، با اكسيد نقره 25,289 1,880,118,017 Rls. 62,755 $
160 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 4,910 1,814,118,500 Rls. 60,110 $
161 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 25,856 1,812,861,727 Rls. 61,403 $
162 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,549 1,787,978,555 Rls. 60,699 $
163 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 10,400 1,775,171,701 Rls. 60,300 $
164 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 10,179 1,772,402,044 Rls. 60,043 $
165 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 16,000 1,741,875,860 Rls. 60,656 $
166 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 27,619 1,738,890,543 Rls. 59,093 $
167 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 27,630 1,738,492,398 Rls. 57,571 $
168 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 18,439 1,733,232,409 Rls. 59,882 $
169 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 19,082 1,715,640,978 Rls. 57,442 $
170 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 13,346 1,704,772,017 Rls. 59,108 $
171 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 106,200 1,703,984,302 Rls. 58,692 $
172 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 15,322 1,680,287,375 Rls. 56,075 $
173 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 62,000 1,677,563,875 Rls. 56,003 $
174 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 18,608 1,672,181,394 Rls. 55,815 $
175 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 7,100 1,663,168,371 Rls. 56,381 $
176 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 14,832 1,647,976,161 Rls. 55,832 $
177 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 27101920 گريس 25,909 1,613,565,465 Rls. 54,100 $
178 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,496 1,609,105,251 Rls. 55,814 $
179 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85113090 کويل هاي روشن کردن 13,655 1,600,618,173 Rls. 56,137 $
180 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 69,000 1,592,710,057 Rls. 55,626 $
181 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 21,060 1,586,627,570 Rls. 52,964 $
182 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,500 1,583,748,671 Rls. 53,798 $
183 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 24,203 1,580,628,130 Rls. 53,363 $
184 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 52,334 1,571,594,552 Rls. 52,334 $
185 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 16,443 1,567,400,641 Rls. 53,356 $
186 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 17,738 1,555,109,068 Rls. 54,284 $
187 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 19,495 1,499,655,060 Rls. 51,074 $
188 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 11,401 1,482,896,819 Rls. 49,523 $
189 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 19,971 1,476,820,192 Rls. 50,626 $
190 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32,510 1,474,886,382 Rls. 49,296 $
191 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 21,410 1,460,255,655 Rls. 50,246 $
192 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 20,850 1,456,657,409 Rls. 50,174 $
193 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 9,000 1,451,942,523 Rls. 49,320 $
194 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 25,065 1,439,303,219 Rls. 49,777 $
195 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 21,687 1,432,548,198 Rls. 48,677 $
196 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 11,964 1,429,587,721 Rls. 50,069 $
197 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 17,167 1,417,020,157 Rls. 48,265 $
198 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 14,326 1,404,059,092 Rls. 47,855 $
199 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,525 1,389,926,282 Rls. 47,079 $
200 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 23,973 1,379,931,620 Rls. 46,313 $
مجموع کل
220,232,548,101 ريال
مجموع کل
7,508,661 دلار