آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 124 4,979,535 Rls. 165 $
202 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 31 4,406,134 Rls. 146 $
203 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 83 3,944,640 Rls. 131 $
204 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 23 2,716,470 Rls. 90 $
205 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 35 2,054,500 Rls. 68 $
206 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 184 1,823,114 Rls. 60 $
207 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 18 898,620 Rls. 30 $
مجموع کل
20,823,013 ريال
مجموع کل
690 دلار