آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 61,895 4,414,372,159 Rls. 146,579 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 35,489 3,671,759,829 Rls. 132,059 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 5,741 2,623,052,845 Rls. 87,552 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 8,421 1,606,354,254 Rls. 53,622 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 83,814 1,035,303,876 Rls. 34,860 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 11,806 949,907,819 Rls. 32,108 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 94014000 نشيمنهاغيرا زنشيمن هابرا ي باغ ياتجهيزا ت ا ردوزني(camping),قابل تبديل به تختخوا ب 2,212 232,180,641 Rls. 8,167 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 33051000 شامپوها 8,068 212,801,650 Rls. 7,654 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200 11,494,578 Rls. 413 $
مجموع کل
14,757,227,651 ريال
مجموع کل
503,014 دلار